ประสิทธิภาพของการพัฒนาเส้นใยเห็ดบางชนิดจากการใช้มันเทศ กล้วยหิน และข้าวโพดฝักอ่อน ทดแทนมันฝรั่งในอาหารเลี้ยงเชื้อ

Main Article Content

สมทบ เวทโอสถ

บทคัดย่อ

สูตรอาหารเลี้ยงเชื้อ Potato Dextrose Agar (PDA) มีส่วนประกอบหลักคือมันฝรั่ง ซึ่งไม่สามารถเพาะปลูกได้ใน ภาคใต้
จึงศึกษาการใช้วัสดุท้องถิ่นมาทดแทนสูตรอาหารพีดีเอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเจริญของเส้นใย และความสัมพันธ์ระหว่างสูตรอาหารเลี้ยงเชื้อกับชนิดเห็ด วางแผนการทดลองแบบแฟคทอเรียลในสุ่มสมบูรณ์ 4x3 ทำ 3 ซ้ำ เก็บข้อมูล 7 วัน โดยสูตรอาหารเลี้ยงเชื้อเป็นปัจจัยหลัก และเห็ดเป็นปัจจัยรอง พบว่า เส้นใยสามารถเจริญได้ดี ในสูตรอาหาร Saba Banana Dextrose Agar (SBDA) และ Baby Corn Dextrose Agar (BCDA) แต่ชนิดของเห็ดการเจริญของเส้นใยไม่แตกต่างกัน และสูตรอาหาร SBDA ตอบสนองต่อการเดินของเส้นใยเห็ดทั้ง 3 ชนิดได้ดี น้ำหนักแห้งของเส้นใยอยู่ในระดับสูง ในสูตรอาหาร PDA, SBDA และ BCDA ความหนาของเส้นใยมากในสูตร PDA และ BCDA ความสัมพันธ์ของการเจริญของเส้นใยเห็ด น้ำหนักแห้งของเส้นใย และความหนาของเส้นใย ไม่มีความสัมพันธ์กันกับอาหารเลี้ยงเชื้อทั้ง 4 สูตร องค์ประกอบของตัวแปรสูตรอาหาร PDA มีผลต่อการเจริญของเส้นใยเห็ดอยู่ในระดับที่ต่ำ แต่น้ำหนักแห้งของเส้นใยและความหนาของเส้นใยอยู่ในระดับที่สูง

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Chauykaw, B. & Kawtawarn, A. (2010). Appropriate Culture Media for Mycelium Initiation in Pleurotus ostreatus (Fr.) Quel. Cultivation. The Science Journal of Pherchaburi Rajabhat University, 7(1), 27-35. (in Thai).

Hoa, H.T. & Wang, C.L. (2015). The Effects of Temperature and Nutritional Conditions on Mycelium Growth of Two Oyster Mushrooms (Pleurotus ostreatus and Pleurotus cystidiosus). Mycobiology, 43(1), 14-23.

Kausar, S., Zia, S., Nadeem, Z., Murtaza, M.A., Hafiz, I., et al. (2019). Submerged cultivation of medicinal mushroom in hydrolysate of lignocellulosic material. Pak. J. Pharn. Sci., 32(6), 2835-2841.

Laosuwan, P. (2004). Statistical Design and Analysis (4th ed.). Nakhonratchasima: Suranaree University of Technology. (in Thai).

Phanthavong, P., Chupraphawan, Y., Ekpong, B. & Chaitiang, B. (2016). The Optimal Factors for Mycelial Growth of Agrocybe cylindracea. Songklanakarin Journal of Plant Science, 3(3), 125-131. (in Thai).

Srisa-ard, A. & Kumwongsa, A. (2011). Guide to Culture Mushroom all kinds of Making Economic Million Mushroom (1st ed.). Bangkok: Naka Inter Media. (in Thai).

Wongjiratthiti, A & Yottakot, S. (2018). Comparison of ingredients for cultured media of Chinese mushroom Volvariella volvacea to substitute Potato Dextrose Agar. KHON KAEN AGR. J., 46(1), 1104-1108.

(in Thai).

Yottakot, S. & Wongjiratthiti, A. (2018). Factors affecting on growth of Volvariella volvacea mycelium on Taro Dextrose Agar. KHON KAEN AGR. J., 46(1), 1109-1114. (in Thai).

Zhao, X., Chen, M., Zhao, Y., Zha, L., Yang, H. & Wu, Y. (2019). GC-MS-Based Nontargeted and Targeted Metabolic Profiling Identifies Changes in the Lentinula edodes Mycelial Metabolome under High-Temperature Stress. International Journal of Molecular Sciences, 20(9), 2-20.