การพัฒนากระบวนการผลิตใบหม่อนแห้งชงดื่มด้วยการอบแห้งแบบอินฟราเรดร่วมลมร้อน

Main Article Content

หยาดฝน ทนงการกิจ
สุทธิดา กันวะนา
ปริญ คงกระพันธ์

บทคัดย่อ

การศึกษากระบวนการผลิตใบหม่อนแห้งชงดื่มถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ในส่วนแรกทำการศึกษาผลของการอบแห้งด้วยลมร้อนที่อุณหภูมิ 50 60 และ 70 องศาเซลเซียส ต่อจลนพลศาสตร์การอบแห้งและสมบัติทางเคมีกายภาพของใบหม่อนแห้ง ในส่วนที่สองทำการศึกษาผลของการอบแห้งใบหม่อนด้วยอินฟราเรดที่กำลัง 250 500 และ 750 วัตต์ ร่วมกับลมร้อนต่อจลนพลศาสตร์การอบแห้งและสมบัติทางเคมีกายภาพของใบหม่อนแห้ง จากนั้นในส่วนที่สามทำการศึกษาความสิ้นเปลืองพลังงานจำเพาะที่ใช้ในการอบแห้งที่สภาวะต่างๆ โดยผลการศึกษาในส่วนที่ 1 พบว่า การอบแห้งด้วยลมร้อนที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสส่งผลให้สมบัติทางเคมีกายภาพของใบหม่อนแห้งมีค่าดีที่สุด ดังนั้นในการศึกษาส่วนที่สองคือ การอบแห้งด้วยอินฟราเรดที่กำลัง 250 500 และ 750 วัตต์ ร่วมลมร้อนจะทำการควบคุมอุณหภูมิลมร้อนไว้ที่ 50 องศาเซลเซียส โดยผลการศึกษาในส่วนที่ 2 พบว่า การอบแห้งที่กำลังอินฟราเรด 750 วัตต์ร่วมลมร้อนอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ส่งผลให้สมบัติทางเคมีกายภาพของใบหม่อนแห้งมีค่าใกล้เคียงกับใบหม่อนสดมากที่สุด นอกจากนี้ผลการทดลองในส่วนที่สามพบว่า การอบแห้งอินฟราเรดร่วมกับลมร้อนมีค่าความสิ้นเปลืองพลังงานจำเพาะน้อยกว่าการอบแห้งด้วยลมร้อนเพียงอย่างเดียว ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากผลการทดลองทั้งหมดสามารถสรุปได้ว่าการอบแห้งด้วยอินฟราเรดที่กำลัง 750 วัตต์ ร่วมลมร้อนอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นสภาวะที่เหมาะสมที่สุดในการผลิตใบหม่อนแห้งชงดื่ม

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

AOAC. (2000). Official Methods of Analysis of AOAC International (17thed.). Virginia: The Association of Official Analytical Chemists.

Booranasuksakul, U., Singhato, A., Rueangsri, N. & Prasertsri, P. (2019). Effects of Mulberry (Morus alba) Leaf Tea on Blood Glucose and Satiety in Healthy Subjects. Srinagarind Medical Journal, 34(3), 237-242. (in Thai)

Gaur, S., Shivhare, U.S., Sarkar, B.C. & Ahmed, J. (2007). Thermal Chlorophyll Degradation Kinetics of Mint Leaves Puree. International Journal of Food Properties, 10(4), 853-865.

Lee, S. C., Kim, J. H., Jeong, S. M., Kim, D. R., Ha, J. U., Nam, K. C., et al. (2003). Effect of Far-Infrared Irradiation on the Antioxidant Activity of Extracts from Rice Hulls. Journal of Agriculture and Food Chemistry, 40, 4400-4403.

Limsettho, N. (2014). Antioxidant Activities Assay in Mixture of Tea Leaves (Camellia sinensis Ktze.), Mulberry Leaves (Morus alba L.) and Horse Radish Leaves (Moringa oleifera Lam.). Research Report. Songkhla Rajabhat University. (in Thai)

Methaakkharadecha, N. & Srisopa, A. (2020). Phenolic Contents and Antioxidant Activities of Mulberry Leaf Tea and Water Soluble Mulberry Leaf Tea Powder. Thai Journal of Science and Technology, 9(2), 230-242. (in Thai)

Nachaisin, M., Pisadu, S., Laimsingkhon, S. & Khampui, K. (2015). Quantity of Antioxidant on the Moroheiya Leaves (Corchorus capsularis Linn.) Undergoing Hot-air Drying Process.Journal of Research for Development Social and Community, 1(5), 59-66.

Nadee, A., Tirawanichakul, Y. & Tirawanichakul, S. (2012). Drying Kinetics of Pandanus Leaf by Infrared Radiation Combine Hot Air and Hot Air. Burapha Science Journal, 17(2), 86-94. (in Thai)

Prohmhirangul, P. (2008). Evaluation of Antioxidant Activity in Thai Herbal Beverages and Wines. Maharat Nakhon Ratchasima Hospital Medical Bulletin, 32(2), 101-108. (in Thai)

Posri, N., Jaturonglumlert, S., Nitatwichit, C. & Varith, J. (2016). Combined convective and infrared radiation drying kinetics of Spirogyra sp. The 40th National Graduate Research Conference, October 20-21, 2016. Songkla: Prince of Songkla University. (in Thai)

Saniso, E., Saudi, F. & Hanafee, R. (2012). Moisture Diffusivity Coefficient Specific Energy Consumption and Specific Moisture Extraction Rate of Betel Nut Drying Using Combined Thermal Energy. Burapha Science Journal, 17(1), 142-149. (in Thai)

Sawaengkhot, W., Prommakoo, A., Savedboworn, W. & Pattayakorn, K. (2018). Determination of Phenolic Compound and Antioxidant Activity in Leaves of 2 Mulberry (Morus alba L.) Cultivars. Khon Kaen Agriculture Journal, 46(1), 359-362. (in Thai)

Tirawanichakul, S., Chanchiew, S. & Tirawanichakul, Y. (2013). Pennywort Drying Using Infrared Radiation: Drying Kinetics, Energy Consumption and Quality Aspect. Khon Kaen Research Journal, 18(2), 311-324. (in Thai)

Wanyo, P., Siriamornpun, S. & Meeso, N. (2011). Improvement of Quality and Antioxidant Properties of Dried Mulberry Leaves with Combined Far-Infrared Radiation and Air Convection in Thai Tea Process. Food and Bioproducts Processing, 89(1), 22-30.