วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. เป็นเอกสารวิชาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ ในลักษณะของบทความวิชาการ (Acadamic Article) บทความวิจัย (Research article) บทความปริทัศน์ (Review article) และบทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) ในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี  ฟิสิกส์) วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (ชีววิทยา จุลชีววิทยา เทคโนโลยีการอาหาร ) เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ วาริชศาสตร์) และสิ่งแวดล้อม จัดพิมพ์และออกเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (ฉบับแรกประจำเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน และฉบับที่สองประจำเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม)

เผยแพร่แล้ว: 22-11-2021

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกไก่อิมัลชันลดไขมันโดยใช้คาร์ราจีแนนและโปรตีนสกัดจากถั่วเหลือง

อภิรดา พรปัณณวิชญ์, เบญจวรรณ เขื่อนเพชร , กรรณิการ์ ฟุ้งเจริญศักดิ์

126-136

ความเข้มข้นที่เหมาะสมขององค์ประกอบน้ำยาพรมศพเพื่อควบคุมการเจริญของเชื้อราจากร่างอาจารย์ใหญ่

โตมร นุ่นแก้ว, ดานิส หะยีสาและ , ชารีฟ ก้อเด็ม , ศุภชัย ภัทรพฤกษา , อรรกวาร์ อัลมุมีนีน

154-161

ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ของไม้ดอกหอมในพื้นที่หุบเขาลำพญา ตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

มูฮำหมัดตายุดิน บาฮะคีรี, เวคิน วุฒิวงศ์, พาตีเมาะ อาแยกาจิ, ซูไบดี โตะโมะ, นัสรี มะแน

200-210

ความเหมาะสมของน้ำประปาและน้ำบ่อตื้นสำหรับการบริโภคของชุมชนพื้นที่ตำบลสำนักขามในเขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียง

เมธิยา หมวดฉิม, มารีนี โด, ศิรินาถ ฉั่วสุวรรณ, สรียา หมัดอาดัม, อัมพร ศิริวัฒน์, สุนันทา อนุตรพงษ์สกุล

211-218