การเปรียบเทียบฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารสกัดจากใบบัวบกในเซลล์แมคโครฟาจ

Main Article Content

สุนันต์ ใจสมุทร
จินตนา จุลทัศน์
อรพรรณ ใจสมุทร

บทคัดย่อ

บัวบกเป็นสมุนไพรพื้นเมืองในเขตร้อนแห่งเอเชียที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นหนึ่งในห้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรยอดเยี่ยมของประเทศไทย เนื่องจากมีศักยภาพในการแข่งขันเชิงพาณิชย์ บัวบกมีสรรพคุณหลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วยแก้อาการช้ำในและต้านการอักเสบ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารสกัดใบบัวบกในเซลล์แมคโครฟาจ (RAW264.7) ที่ถูกกระตุ้นด้วยไลโปโพลีแซคคาไรด์ (LPS) โดยใช้เทคนนิครีเวอร์ส ทรานสคลิปชั่น โพลีเมอเรสเชนรีแอคชั่น (RT-PCR) เพื่อดูการแสดงออกของยีนไซโคลออกซีจีเนส-2 (COX-2) อินเตอร์ลิวคิน -1 เบต้า (IL-1β) อินเตอร์ลิวคิน-6 (IL-6) อินดิวซิเบิลไนตริกออกไซด์ซินเทส (iNOS) ทูเมอร์เนโครซีสแฟคเตอร์อัลฟา (TNF-α) ผลการศึกษาเมื่อบ่มส่วนสกัดหยาบบัวบกที่สกัดด้วยเอทิลอะซิเตท (E1) เอทานอล (E2) 50% เอทานอล (E3) และ 80% เอทานอล (E4) กับเซลล์แมคโครฟาจนาน 24 ชั่วโมง พบว่า E3 มีความเป็นพิษกับเซลล์น้อยที่สุด รองลงมาได้แก่ E4, E2 และ E1 นอกจากนี้สารสกัดใบบัวบกส่วนสกัดต่าง ๆ ที่ความเข้มข้น 50-200 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรสามารถยับยั้ง การแสดงออกของ  COX-2, IL-1β, IL-6, iNOS และ TNF-α ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติและใกล้เคียงกับยาอินโดเมทาซิน โดยพบว่าสารสกัด E1 และ E2 แสดงการยับยั้งการอักเสบที่ดีกว่าสารสกัด E3 และ E4 ผลจากการศึกษาในครั้งนี้เป็นรายงานฤทธิ์ต้านการอักเสบในระดับโมเลกุลของสารสกัดบัวบก ซึ่งเป็นข้อมูลที่ช่วยสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและเภสัชภัณฑ์จากสมุนไพรบัวบกต่อไป

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Corbett, J. A. & McDaniel, M. L. (1996). The use of aminoguanidine, a selective iNOS inhibitor, to evaluate the role of nitric oxide in the development of autoimmune diabetes. Methods, 10, 21-30.

Culig, Z. (2011). Cytokine disbalance in common human cancers. Biochim Biophys Acta, 1813, 308–314.

Fangkrathok, N., Junlatat, J. & Sripanidkulchai, B. (2013). In vivo and in vitro anti-inflammatory activity of Lentinus polychrous extract. J Ethnopharmacol, 147, 631-637.

Gray, N. E., Magana, A. A., Lak, P., Wright, K. M., Quinn, J., Stevens, J. F., Maier, C. S. & Soumyanath, A. (2018). Centella asiatica–Phytochemistry and mechanisms of neuroprotection and cognitive enhancement. Phytochem Rev., 17(1), 161–194.

Kirtikar, K. R. & Basu, B. D. (1987). Indian medicinal plants, Vol. II, Delhi: Dehra Dun and Periodical Experts. 1193-1195.

Landskron, G., De la Fuente, M., Thuwajit, P., Thuwajit, C. & Hermoso, M. A. (2014). Chronic inflammation and cytokines in the tumor microenvironment. J Immunol Res, 1-19.

Mosmann, T. (1983). Rapid colorimetric assay for cellular growth and survival: Application to proliferation and cytotoxicity assays. J Immunol Methods, 65(1–2), 55–63.

Orhan, E. I. (2012). Centella asiatica (L.) Urban: From Traditional Medicine to Modern Medicine with Neuroprotective Potential. Evid Based Complement Alternat Med. 2012, 1-8.

Sripanidkulchai, B., Junlatat, J., Wara-aswapati, N. & Hormdee, D. (2009). Anti-inflammatiory effect of Streblus asper leaf extract in rats and its modulation on inflammation-associated genes expression in RAW264.7 macrophage cells. J Ethnopharmacol, 124, 566-570.

Sripanidkulchai, B. & Junlatat, J. (2014). Bioactivities of alcohol based extracts of Phyllanthus emblica branches: antioxidation, antimelanogenesis and anti-inflammation. J Nat Med, 68, 615-622.

Sultan, R. A., Mahmood, S. B. Z., Azhar. I., Ahmed, S. W. & Mahmood, Z. A. (2014). Biological activities assessment of Centella asiatica (Linn.). Journal of Herbs, Spices & Medicinal Plants, 20,319–327.

Todoric, J., Antonucci, L. & Karin, M. (2016). Targeting inflammation in cancer prevention and therapy. Cancer Prev Res, 9, 895-905.

Uehara, Y., Murata, Y., Shiga, S. & Hosoi, Y. (2016). NSAIDs diclofenac, indomethacin, and meloxicam highly upregulate expression of ICAM-I and COX-2 induced by X-irradiation in human endothelial cells. Biochem Biophys Res Commun, 479, 847-852.

Won, J. H., Im, H. T., Kim, Y. H., Yun, K. J., Park, H. J., Choi, J. W. & Lee, K. T. (2006). Anti- inflammatory effect of buddlejasaponinIV through the inhibition of iNOS and COX-2 expression in RAW264.7 macrophages via the NF-kappaB inactivation. Br J Pharmacol, 148, 216–225.

Yasurin, P., Sriariyanun, M. & Phusantisampan, T. (2016). Review: The Bioavailability Activity of Centella asiatica. KMUTNB Int J Appl Sci Technol, 9(1), 1–9.