ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ของไม้ดอกหอมในพื้นที่หุบเขาลำพญา ตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

Main Article Content

มูฮำหมัดตายุดิน บาฮะคีรี
เวคิน วุฒิวงศ์
พาตีเมาะ อาแยกาจิ
ซูไบดี โตะโมะ
นัสรี มะแน

บทคัดย่อ

การอนุรักษ์พรรณไม้ดอกหอมมีความจำเป็นจึงศึกษาความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ของไม้ดอกหอมในพื้นที่หุบเขาลำพญา ตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ดำเนินการช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562 โดยวิธีวิจัยแบบมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและสำรวจชนิดพันธุ์ไม้ พบไม้ดอกหอมจำนวน 13 วงศ์ 45 สกุล 59 ชนิด มีวงศ์ Annonaceae พบมากที่สุด คือ 13 สกุล 20 ชนิด เช่น ส่าเหล้าปัตตานี (Desmos cochinchinensis Lour.) บุหงาลำเจียก (Goniothalamus tapis Miq.) รองลงมาคือวงศ์ Orchidaceae พบ 13 สกุล 16 ชนิด เช่น เอื้องกุหลาบกระเป๋าปิด (Aerides odorata Lour.) เอื้องไอยเรศ (Rhynchostylis retusa (L.) Blume) และพบ 3 สกุล 3 ชนิดเท่ากัน ได้แก่ วงศ์ Apocynaceae เช่น พญาสัตตบรรณ (Alstonia scholaris (L.) R. Br.) แย้มปีนัง (Strophanthus gratus   (Wall. & Hook.) Bail.) และวงศ์ Rubiaceae เช่น ยอป่า Morinda elliptica Ridl.. เข็มโคม (Pavetta indica L.)  วิธีการอนุรักษ์พรรณไม้ป่าทำได้โดยการขยายพันธุ์ไม้ดอกหอมเพื่อลดการเข้าไปเก็บจากแหล่งกำเนิดธรรมชาติและนำมาใช้ประโยชน์มากขึ้นในด้านอาหาร ด้านสมุนไพร ด้านวัฒนธรรมและด้านภูมิทัศน์ รวมถึงการจัดจำหน่ายเป็นการเพิ่มรายได้

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Chalerm Klin, P. (2007). Fragrant flowers (revised and added). Bangkok: Home and Garden. (in Thai)

Chourykaew, B. Ritti, W. Promprasit, Y. Chunthaburee, S. Taweechue, K. Thongtam, P. Saingam, K. Phanngam, P. and Makmork, Y. (2006). Fragrant Plants in Phethcharawanalai Botanic Garden Phethchaburi Rajabhat University. Phetchaburi Rajabhat University

Kongrak, C. (2008). The Reservation of Plant Genetics Initiated by Princess Maha Chakri Sirindhorn Case Study : Survey and Collecting Aromatic Plants and Rare Aromatic in Songkhla Province. Songkhla Rajabhat University. (in Thai)

Plant Genetic Conservation Project under the Royal Initiative Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn Princess Maha Chakri Sirindhorn. (2016). The Sixth Year NESDB Master Plan, October 2016-September 2021. Bangkok : RSPG. (in Thai)

Rungpitakchai, C. Moonmek, S. Bahakheeree, M. & laset, M. (2006). The Diversity of Wild Ornamental Plants in Lampaya Valley Yala Province. Yala Rajabhat University. (in Thai)

Rungpitakchai, C. Moonmek, S. Bahakheeree, M. & laset, M. (2009). The Diversity of Wild orchids in Lampaya Valley Muang Yala District Yala Province. Yala Rajabhat University. (in Thai)

Rungpitakchai, C. Damrongrak, P. Moonmek, S. Bahakheeree, M. & laset, M. (2007). The Diversity of Edible forest Plants in Lampaya Valley Yala Province. Yala Rajabhat University. (in Thai)

Smitinand, T. (2001). Thai Plants Names Tem Smitinand. The forest botany. Bureau of Forestry, Royal Forest Department

Suksawat, M. Prasong Chant, N. Phengklung, S. & Kochakul, P. (2010). Biodiversity of Fragrant Plants in Rattaphum District, Songkhla Province. Journal of Tropical Plant Research Kg., 3(1), 51-58. (in Thai)

Thonagpairoj, U. Wongtangtintharn, S. Sangsuk, W. Gomontean, B. & Rattana, S. (2011). Species diversity and phytochemical study of thai aromatic plants at seasonally flooded forests of Chi River Basin, Maha Sarakham Province. Journal of Khon Kaen AGR.J. 39 Supplment : 384-391.