การต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ก่อโรคของน้ำหมักและ สารสกัดหยาบบอระเพ็ด Tinospora crispa (L.) Hook f. & Thomson

Main Article Content

ปุณยนุช นิลแสง

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์น้ำหมักจากพืชสมุนไพรมีขายเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างแพร่หลาย แต่ข้อสนับสนุนสรรพคุณในทางวิชาการยังมีน้อย จึงวิจัยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์การต้านจุลินทรีย์ก่อโรคของน้ำหมักบอระเพ็ด (Tinospora crispa (L.) Hook f. & Thomson) ที่หมักเป็นเวลา 12 สัปดาห์ เปรียบเทียบกับสารสกัดหยาบบอระเพ็ดด้วยตัวทำละลายเอทานอล ศึกษากิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ DPPH และฤทธิ์การต้านจุลินทรีย์ก่อโรค 7 สายพันธุ์ ได้แก่ Escherichia coli TISTR073, Escherichia coli TISTR780, Pseudomonas aeruginosa TISTR781, Staphylococcus aureus TISTR1466, Staphylococcus aureus TISTR2329, Staphylococcus epidermidis TISTR518 และ Candida albicans TISTR5554 ผลการวิจัยพบว่าสารสกัดหยาบบอระเพ็ดมีประสิทฺธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระ DPPH สูงกว่าน้ำหมักบอระเพ็ด  โดยสารสกัดหยาบและน้ำหมักบอระเพ็ดมีค่ากิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ DPPH เท่ากับร้อยละ 85.10 และ 49.43 ตามลำดับ ผลการศึกษาฤทธิ์ยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคพบว่า สารสกัดหยาบสามารถยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ที่ศึกษาได้ทุกชนิด แต่ไม่มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อ P. aeruginosa TISTR781 และ C. albicans TISTR5554 ค่าความเข้มข้นต่ำที่สุดที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโต (MIC) และค่าความเข้มข้นต่ำที่สุดในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ (MBC) อยู่ระหว่าง 3.64-29.15 และ 58.3-233.2 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลำดับ ในขณะที่น้ำหมักบอระเพ็ดมีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อตั้งแต่หมักเป็นเวลา 2 สัปดาห์ โดยสามารถยับยั้ง  E. coli TISTR073, E. coli TISTR780, P. aeruginosa TISTR781, S. aureus TISTR1466, S. aureus TISTR2329, S. epidermidis TISTR518 แต่ไม่แสดงการยับยั้งเชื้อC. albicans TISTR5554 ค่าความเข้มข้นต่ำที่สุดในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของน้ำหมักบอระเพ็ดอยู่ระหว่างร้อยละ 6.25-100 ปริมาตร  โดยปริมาตร และไม่มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่ศึกษาทุกชนิด

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Ahmad, W., Jantan, I. & Bukhari, S.N. (2016). Tinospora crispa (L.) Hook. F. & Thomson: A Review of Its Ethnobotanical, Phytochemical, and Pharmacological Aspects. Frontiers in Pharmacology, 7, 1-19. doi: 10.3389/fphar.2016.00059.

Al-alusi, N.T., Kadir, F.A., Ismail, S. & Abdullah, M.A. (2010). In vitro Interaction of Combined Plants: Tinospora crispa and Swietenia mahagoni against Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA). African Journal of Microbiology Research, 4(21), 2309-2312.

Chaiyasut, C., Makhamrueang, N., Peerajan, S. & Sivamaruthi, B.S. (2017). Assessment of Organic Acid Content and Brix Value of Representative Indigenous Fermented Plant Beverages of Thailand. Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research, 10(1), 350-354.

Guo, M., Mao, B., Sadiga, F.A., Hao, Y., Cui, S., Yi, M., Hong, Q., Lee, Y.K. & Zhao, J. (2020). Effects of Noni Fruit and Fermented Noni Juice Against Acute Alcohol Induced Liver Injury in Mice. Journal of Functional Foods, 70,1-9.

Haque, A.M., Islam, A.S.M. & Mohammad, S. (2011). Antimicrobial, Cytotoxicity and Antioxidant Activity of Tinospora crispa. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Sciences, 12(13), 1-4.

Homhual, S. (2011). Herbal Medicines Database [Online]. Retrieved July 7, 2020, from: http://www.thaicrudedrug.com. (in Thai).

Ibahim M.J., Wan-Nor I’zzah, W.M.Z., Narimah, A.H.H., Nurul Asyikin, Z., Siti-Nur Shafinas, S.A.R. & Froemming G.A. (2011). Anti-proliperative and Antioxidant Effect of Tinospora crispa (Batawali). Biomedical Research, 22(1), 57-62.

Islam, M.A., Amin, M.R. & Al-Mahmud, Z. (2014). Evaluation of Analgesic and Antimicrobial Activity of Different Fractions of Crude Methanol Extract of Tinospora crispa Stem. International Journal of Pharmaceutical Sciences Review, 5(1), 16-21.

La-ongthitirat, T., Phasuk, S. & Nilsang, P. (2019). Antimicrobial Activity of Hiptage candicans (Hook.f.) Sirirugsa Crude Extracts Against Human Pathogens. 3rd National and International Research Conference 2019. (NIRC III 2019), February 1, 2019. Buriram: Buriram Rajabhat University.

La-ongthitirat, T., Phasuk, S. & Nilsang, P. (2020). Efficacy of Gel Mixed the Crude Extract of Hiptage candicans (Hook.f.) in Inhibiting Pathogenic Bacteria. VRU Research and Development Journal Science and Technology, 15(1), 99-113. (in Thai).

Nilsang, S. (2015). Antioxidant and Total Polyphenol Content in Thai Herbal Fermented Juices. International Forum-Agriculture, Biology and Life Science (IFABL 2015), June 23-25, 2015. Sapporo: International Business Academics Consortium.

Nisang, P. & Kholungkul, J. (2018). Development of Bacterial Cellulose Production from Herbal Juices. VRU Research and Development Journal Science and Technology, 13(3), 123-134. (in Thai).

Pheom, A. Malinee, A. & Dolah, H. Effects of Bioextract Juices from Ananas comosus, Solanum lycopersicum, Morinda citrifolia, Linn., and Mixed Fruits for Growth Inhibition of Staphylococcus aureus and Salmonella

Typhimurium. 2nd National and International Research Conference 2018 (NIRC II 2018). February 15-16, 2018. Buriram: Buriram Rajabhat University. (in Thai)

Phonprapai, C. & Oontawee, S. (2019). Development of Extraction Process for Preparing High Anti-oxidant Extracts from Thai Herbs. Thai Journal of Science and Technology, 8(5), 479-492. (in Thai).

Sulaiman, F.A., Fuad, N., Rahman, F., Iqbal, A. & Danis, D.S. (2016). Antioxidant and Antimicrobial Properties of Tinospora crispa (putarwali) Stems Methanolic Extract. Jurnal Teknologi (Sciences & Engineering), 78 (11-2), 35-40.

Visutthi, M. (2017). Antagonistic Effect of Staphylococci of Extracts from Some Local Plants in Nakorn-Ratchasima Province. KKU Science Journal, 45(4), 805-816. (in Thai)

Yahom, S. & Thiwthong, R. (2019). Antimicrobial Activity of Crude Extracts from Oroxylum indicum Leaves. KKU Science Journal, 47(3), 459-467. (in Thai).

Zulkefli, H.N., Mohamad, J. & Abidin, N.Z. (2013). Antioxidant Activity of Methanol Extract of Tinospora crispa and Tabernaemontana corymbosa. Sains Malaysiana, 42(6), 697-706.