วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. เป็นเอกสารวิชาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ ในลักษณะของบทความวิชาการ (Acadamic Article) บทความวิจัย (Research article) บทความปริทัศน์ (Review article) และบทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) ในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี  ฟิสิกส์) วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (ชีววิทยา จุลชีววิทยา เทคโนโลยีการอาหาร ) เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ วาริชศาสตร์) และสิ่งแวดล้อม จัดพิมพ์และออกเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ (ฉบับแรกประจำเดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน ฉบับที่สองประจำเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนสิงหาคม และฉบับที่สามประจำเดือนกันยายน ถึงเดือนธันวาคม)

เผยแพร่แล้ว: 21-12-2021

ปริมาณสารประกอบฟีนอลิก ฟลาโวนอยด์ และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ของดอกกล้วยไม้สกุลหวาย ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์, กอบลาภ อารีศรีสม, ภาวิณี อารีศรีสม, วิกานดา ใหม่เฟย, จุฑามาศ พิลาดี, ศักดิ์ชัย เสถียรพีระกุล

21-28

การพัฒนาและทดสอบความถูกต้องของชุดทดสอบฟอสฟอรัสอนินทรีย์ในน้ำยางพารา

สุนันทา สะวะรัตน์, ขวัญตา ขาวมี, วัชรี สีห์ชำนาญธุรกิจ, จักรกฤษณ์ พูนภักดี, จำเป็น อ่อนทอง

29-37

ผลของการเคลือบเมล็ดร่วมกับ Streptomyces sp. CU-02 ต่อคุณภาพ และการควบคุมโรคเน่าคอดินในผักกาดขาวปลี

๋นิละมัย แสนสุภา, จักรพงษ์ กางโสภา, ประนอม ยังคำมั่น, ฉัตรสุดา เผือกใจแผ้ว

57-65

อุณหภูมิที่เหมาะสมและสภาวะการเตรียมขั้นต้นร่วมต่อคุณภาพของสาหร่ายพวงองุ่นอบแห้ง

น้ำฝน ไทยวงษ์, สุพิชชา คงอินทร์, อมรรัตน์ อังอัจฉะริยะ, นัฏฐา คเชนทร์ภักดี

66-74