การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสารสกัดไหมข้าวโพด

Main Article Content

ปาวลี ศรีสุขสมวงศ์
เรณู อยู่เจริญ

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพและความเข้มข้นที่เหมาะสมของสารสกัดไหมข้าวโพด ซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร โดยใช้ตัวทำละลาย เอทิลอะซิเตทและน้ำ ต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย 8 ชนิดคือ Serratia  marcescens, Salmonella typhimurium, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Bacillus cereus, Proteus vulgaris  Pseudomomas aeruginosa และ Aeromonas hydrophila ด้วยวิธี agar well diffusion และ broth dilution ผลการทดสอบพบว่า สารสกัดน้ำของไหมข้าวโพดสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ B. cereus ได้ดีที่สุด โดยมีค่าวงใสการยับยั้ง 8.83±1.69 มิลลิเมตร ส่วนสารสกัดเอทิลอะซิเตทของไหมข้าวโพด สามารถยับยั้งเชื้อ S. aureus ได้ดีที่สุด มีค่าเฉลี่ยวงใสการยับยั้งเท่ากับ 12.83±3.34 มิลลิเมตร มีค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญ (MIC) และค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถฆ่าเชื้อ (MBC) เท่ากับ 62.5 และ 125 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร เมื่อนำสารสกัดไหมข้าวโพดมาผสมตำรับครีมพบว่า มีความคงตัวทางภายภาพและเคมี โดยเนื้อครีมมีความคงตัวไม่แยกชั้น งานวิจัยนี้จึงเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมการใช้เศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรไหมข้าวโพด ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางของไทย เพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ต่อไป

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Choi, S.Y., Lee, Y., Kim, S.S., Ju, H.M., Baek, J.H., Park, C.S. & Lee, DH. (2014). Inhibitory effect of corn silk on skin pigmentation. Molecules, 19(3), 2808-2818.

Chuah, E.L., Zakaria, Z.A., Suhaili, Z., Bakar, S.A. & Desa, M.N.M. (2014). Antimicrobial activities of plant extracts against methicillin-susceptible and methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Journal of Microbiology Research, 4(1), 6-13.

Helmy, A., El-shazly, M., Seleem, A., Abdelmohsen, U., Salem, MA., Samir, A., Rabeh, M., Elshamy, A. & Singab, A.N.B. (2020). The synergistic effect of biosynthesized silver nanoparticle from a combined extract of parsley, corn silk, and gum Arabic: in vivo antioxidant, anti-inflammatory and antimicrobial activities. Materials Research Express, 7, 1-16.

Insain, P. (2018). Inhibition of melanogenesis from Thai berries. EAU Heritage Journal Science and Technology, 12(2), 69-82. (in Thai)

Kim, Y.H., Cho, A., Kwon, S.A., Kim, M., Song, M., Han, H.W., Shin, E.J., Park, E. & Lee, S.M. (2019). Potential photoprotective effect of dietary corn silk extracts on ultraviolet B-induced skin damage. Molecules. 24(14), 1-21.

Koohsari, H., Ghaemi, EA., Sheshpoli, M.S., Jahedi, M. & Zahiri, M. (2015). The investigation of antibacterial activity of selected native plants from North of Iran. Journal of Medicine and Life, 8(2), 38-42.

Kumwing, S. (2018). Development of nourishing skin cream from Tubtim chum phae rice extract. Bachelor degree’ s Thesis. Nakhon Sawan Rajabhat University. (in Thai)

Leelapornpisid, P., Muangmai, L., Sirithunyalug, B. Jiranusornkul, S. & Peerapornpisal, Y. (2014). A novel moisturizer extracted from fresh water macroalga [Rhizoclonium hieroglyphicum (C. Agardh) Kützing] for skin care cosmetic. Chiang Mai Journal of Science, 41(5.2), 1195-1207.

Mishra, A.K., Yadav, P. & Mishra, A. (2016). A Systemic review on staphylococcal scalded skin syndrome (SSSS): a rare and critical disease of neonates. The Open Microbiology Journal, 10, 150-159.

Muangkote, S., Vichitsoonthonkul, T., Srilaong, V., Wongs-Aree, C. & Photchanachai, S. (2014). Inhibition of human bacterial pathogens from roasted garlic, shallot and dried chili crude extracts. Thai Journal of Agricultural Science, 45(2) (Supplement), 297-300. (in Thai)

Nawaz, H., Aslam, M. & Muntaha, S.T. (2019). Effect of solvent polarity and extraction method on phytochemical composition and antioxidant potential of corn silk. Free radicals and antioxidants, 9(1), 5-11.

Parkpoom, T. & Chantree, K. (2014). Detection of cross-contamination of pathogens in cosmetic products Containing Artocarpus lakoocha extract. SDU Research Journal, 7(3), 75-91. (in Thai)

Prompamorn, P. & Ratcharin, N. (2016). Evaluation of antibacterial activity and gel formulation development from Terminalia chebula Retz extract. SDU Research Journal, 9(1), 52-63. (in Thai)

Shahbaz, K. (2017). Cephalosporins: pharmacology and chemistry. Pharmaceutical and Biological Evaluations, 4(6), 234-238.

Tangsirisap, N. (2012). The in vitro study of antibacterial activity of unripe banana (Musa sapientum Linn.) peels extracts against bacteria causing acne vulgaris and common skin infections. Master’s Thesis. Srinakharinwirot University. (in Thai)

Tantipaibulvut, S., Nuamsetti, T. & Dechayuenyong, P. (2012). Antibacterial activity of some fruit-peel extracts. KKU Research Journal, 17(6), 880-894. (in Thai)

Tengkaew, S. & Wiwattanadate, D. (2014). Study of source and potential of biomass from field corn in Thailand. Princess of Naradhiwas University Journal, 6(3), 102-111. (in Thai)

Tharasawaeng, S., Sairuomyart, S. Tienungoon, S., Suphaphon, B., Bucha, P. & Chansuvanich, N. (2013). The study of herbal extracts of Ardisia elliptica Thunb. fruit and the fruit hull of Garcinia mangostana Linn. as a preservative in drugs and cosmetics. Thai Food and Drug Journal, 20(2), 30-36. (in Thai)