การพัฒนาและทดสอบความถูกต้องของชุดทดสอบฟอสฟอรัสอนินทรีย์ในน้ำยางพารา

Main Article Content

สุนันทา สะวะรัตน์
ขวัญตา ขาวมี
วัชรี สีห์ชำนาญธุรกิจ
จักรกฤษณ์ พูนภักดี
จำเป็น อ่อนทอง

บทคัดย่อ

ฟอสฟอรัสอนินทรีย์ในน้ำยางสามารถสะท้อนถึงความสามารถในการสร้างน้ำยางและสุขภาพของต้นยางพารา ได้อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์ฟอสฟอรัสอนินทรีย์ต้องทำในห้องปฏิบัติการซึ่งต้องใช้เครื่องมือวิเคราะห์ จึงสนใจพัฒนาชุดทดสอบฟอสฟอรัสอนินทรีย์ในน้ำยางให้ใช้ได้ง่ายและมีความถูกต้อง โดยใช้เซรัมน้ำยางและสารละลายมาตรฐานฟอสฟอรัสในการทดสอบ  หาสภาวะที่เหมาะสมในการพัฒนาชุดทดสอบ จากนั้นทดสอบความถูกต้องโดยเปรียบเทียบกับวิธีที่ใช้ในห้องปฏิบัติการจากการศึกษาพบว่า การทดสอบด้วยวิธีวานาโดโมลิบเดตเป็นวิธีที่เหมาะสม วิธีการใช้ชุดทดสอบทำได้โดยดูด เซรัมน้ำยาง 0.5 มิลลิลิตร เติมน้ำยาทำให้เกิดสี 3 มิลลิลิตร เขย่าแล้ววางทิ้งไว้ให้เกิดสีประมาณ 3 นาที แล้วนำมาประเมินระดับฟอสฟอรัสอนินทรีย์ด้วยแผ่นเทียบสี การใช้ชุดทดสอบประเมินระดับฟอสฟอรัสอนินทรีย์มีความสัมพันธ์สูงกับวิธีที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ (r=0.898) เมื่อนำชุดทดสอบ ไปใช้ในแปลงยางพาราพันธุ์ RRIM 600 ที่มีฟอสฟอรัสอนินทรีย์ในน้ำยางอยู่ในระดับต่ำและปานกลางจำนวน 13 แปลง พบว่า ให้ค่าร้อยละความถูกต้องเฉลี่ยเท่ากับ 70 และ 62 ชุดทดสอบนี้สามารถใช้ประเมินระดับฟอสฟอรัสอนินทรีย์ในน้ำยางที่มีความสะดวก รวดเร็ว ราคาถูก และสามารถใช้ผลการทดสอบเป็นแนวทางในการจัดการและประเมินศักยภาพผลผลิตยางพาราได้

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Amma, K. M. (1989). Plant and Soil Analysis (1st ed). Kerala : Pro Sanctity Printers.

Atisakkul, W. & Onthong, J. (2013). Effect of Collected Positions of Fresh Latex on Nutrient and Biochemical Compositions of Rubber Latex. Khon Kaen Agriculture Journal, 41(2), 13-20. (in Thai)

Boonmanee, S. (2012). Comparison of Fertilizer Application Based on Soil Testing and 20-8-20 Mixed Fertilizer in Immature Rubber Trees. Master’s Thesis. Prince of Songkla University. (in Thai)

Chantuma, P., Chantuma, A. & Somnak, S. (2003). Variation of Latex Metabolite on Tapping and Yield of Rubber. Bangkok: Department of Agriculture. (in Thai)

Chantuma, P., Lacote, R., Leconte, A. & Gohet, E. (2011). An Innovative Tapping System, the Double Cut Alternative, to Improve the Yeild of Hevea Brasiliensis in Thai Rubber Plantation. Field Crops Research, 121(3), 416-422.

HunterLab. (1996). CIE L*a*b* Color Scale. Application Note, 8(7), 1-4.

Kison, R. E. & Mellon, M. G. (1994). Colorimetric Determination of Phosphorus as Molybdivanadophosphoric Acid. Industrial & Engineering Chemistry Analytical Edition, 16(6), 379-383.

Lacote, R., Gabla, O., Obouayeba, S., Eschbach, J. M., Rivano, F., Dian, K., et al. (2010). Long-term Effect of Ethylene Stimulation on the Yield Rubber Trees is Linked to Latex Cell Biochemistry. Field Drops Research, 115(1), 94-98.

Lacote, R., Sainoi, T., Sdoodee, S., Rawiwan, C., Rongthong, P., Kasemsap, P., et al. (2019). Performance of Different Latex Harvesting Systems to Increase the Labor Productivity of Rubber Plantation in Thailand. International Rubber Conference, September 30–October 1, 2019. Nay Pyi Taw: International Rubber Research and Research and Development Board.

Mahabir, V. & Verma, V. (2012). Application of Atomic Absorption Spectroscopy in Food Science: (A Study on Cucurbita Maxima). 3rd International Conference on Biotechnology and Food Science, April 7-8, 2012. Bangkok: Elsevier Procedia.

Murphy, J. & Riley, J. P. (1962). A Modified Single Solution Method for the Determination of Phosphate in Natural Waters. Analytical Chimica Acta, 27, 31-36.

Nair, N. U. (2000). Biochemistry and Physiology of Latex Production.In George, P. J & Jacop, C. K. (Eds.), Natural Rubber Agromanagement and Crop Processing (pp. 249-260). Kerala: Anaswara Printing and Publishing Company.

Nualkaew, H. & Onthong, J. (2019). Nutrients and Biochemical Components in Rubber Latex Serum of Rubber Trees Grown in Lowland and Upland Soils in Songkhla Province. Songklanakarin Journal of Plant Science, 6(2), 89-96. (in Thai)

Onthong, J., Poonpakdee, C., Srisombut, N. & Atisakkul, W. (2013). Nutrient and Biochemical in Latex Analysis. SongKhla: Prince of Songkla University. (in Thai)

Onthong, J. & Poonpakdee, C. (2017). Plant and Soil Analysis. Songkhla: Prince of Songkla University. (in Thai)

Srisombut, N. & Onthong, J. (2016). Plant Nutrients and Biochemical Composition in Rubber Latex Collected from Different Positions of Fertilized and Non-Fertilized Plots. Songklanakarin Journal of Plant Science, 3(3), 22-29. (in Thai)

Strobel, H. A. & Heineman, W. R. (1989). Chemical Instrumentation: A Systematic Approach. United States of America: John Wiley & Sons, Inc.

Taussky, H. H. & Shorr, E. (1953). A Microcolorimetric Method for the Determination of Inorganic Phosphorus. Journal of Biological Chemistry, 202(2), 675-685.