ปริมาณสารประกอบฟีนอลิก ฟลาโวนอยด์ และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ของดอกกล้วยไม้สกุลหวาย ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

Main Article Content

นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์
กอบลาภ อารีศรีสม
ภาวิณี อารีศรีสม
วิกานดา ใหม่เฟย
จุฑามาศ พิลาดี
ศักดิ์ชัย เสถียรพีระกุล

บทคัดย่อ

ดอกกล้วยไม้สกุลหวาย (เอื้องผึ้ง เอื้องมะลิ และเอื้องสายไหม) จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้นำมาตรวจวิเคราะห์  หาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม และปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยด์รวม โดยใช้วิธี Folin-ciocalteu และปฏิกิริยาการเกิดสีด้วยอะลูมิเนียมคลอไรด์ สำหรับฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระวิเคราะห์ด้วยวิธีการยับยั้งด้วย 2, 2-Dyphenyl-1-picrylhydrazyl (ดีพีพีเอช) จากผลการทดลองพบว่าดอกกล้วยไม้เอื้องผึ้งพบสารประกอบฟีนอลิกรวม และสารประกอบฟลาโวนอยด์รวมสูงที่สุด (39.81 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิก ต่อน้ำหนักกรัมสารสกัดหยาบ และ137.68 มิลลิกรัมสมมูลเคอร์ซิติน ต่อน้ำหนักกรัมสารสกัดหยาบ ตามลำดับ) และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ (IC50 เท่ากับ 0.21 มิลลิกรัมต่อสารละลายตัวอย่าง 1 มิลลิลิตร) ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมกับฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธีดีพีพีเอชมีความสัมพันธ์กันสูงมาก (ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ -0.925) และมีความสัมพันธ์ปานกลางระหว่างปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยด์กับฤทธิ์ ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธีดีพีพีเอช (ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เท่ากับ -0.693) การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่ากล้วยไม้สกุลหวายเหล่านี้เป็นแหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระตามธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งดอกกล้วยไม้เอื้องผึ้ง

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Cakova, V., Bonte, F. & Lobstein, A. (2017). Dendrobium: Sources of active ingredients to treat age related pathologies. Aging and Disease, 8(6), 827-849.

Das, S., Ray, A., Nasim, N., Nayak, S. & Mohanty, S. (2019). Effect of different extraction techniques on total phenolic and flavonoid contents, and antioxidant activity of betelvine and quantification of its phenolic constituents by validated HPTLC method. 3 Biotech, 9(37), 1-8.

Gupta. A. (2017). Antioxidants from medicinal plants and their relevance to human health. India: PP Savani University.

Halee, A. & Rattanapun, B. (2017). Study of antioxidant efficacies of 15 local herbsม KMUTT Research and Development Journal, 40(2), 283-293. (in Thai)

Jullapo, N. (2016). Phytochemical screening and biological activities of Dendrobium spp. Master’s Thesis. Burapha University. (in Thai)

Nachaikong, T., Wanyawa, A. Kaoian, K., Kongsooknirundorn, J., Supathirasakul, S., Wongnava, M. & Bumrungwong, N. (2014). Antioxidant and iron-chelating activity of some Thai medicinal plants, KKU Science Journal, 42(1),149-158.

Nguyen, H. A., Lin, K. H., Huang, M. Y., Yang, C. M., Shin, T. H., Hsiung, T. C., Lin, Y. C. & Tsao, F. C. (2018). Antioxidant activities of the methanol extracts of various parts of Phalaenopsis Orchids with white, yellow, and purple flowers, Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 46(2),457-465.

Obsuwan. K., Jeong, B. R. & Maksup, S. (2019). Analysis of bioactive compounds, polysaccharides and antioxidant activity in different parts of Dendrobium Sonia Jo Daeng, Science, Engineering and Health Studies, 13(2), 73-82.

Phottraithip, A., Prapalert. W & Chotikadachanarong, K. (2019). Conservation and use of orchids in Ban Hua Thung Chiang Dao District Chiang Mai Province. Online. Retrieved November 27, 2020, from: http://www.cmruir.cmru.ac.th/bitstream/123456789/1929/5/Chapter2.pdf. (in Thai)

Phunsawan, B. (2013). Free radicals, Antioxidants and Antioxidant Activity Determination. Thai Journal of Science and Technology, 21(3), 275-286. (in Thai).

Prapalert. W, Phottraithip, W., & Chotikadachanarong, K. (2019). Study of the activity of phytochemicals in wild orchids. and propagation guidelines for communities. Online. Retrieved November 28, 2020, from: http://www.research.cmru.ac.th/research59/ris/view.php?no=904. (in Thai)

Prommajak, T., Surawang, S & Rattanapanone, N. (2014). Ultrasonic-assisted extraction of phenolic and antioxidative compounds from lizard tail (Houttuynia cordata Thunb ,Songklanakarin Journal of Science and Technology, 36(1), 65-72.

Rabeta, M. S. & Vithyia, M. (2013). Effect of different drying methods on the antioxidant properties of Vitex negundo Linn. Tea, International Food Research Journal, 20(6), 3171-3176.

Selamoglu, Z., Amin, K. & Ozgen, S. (2018). Plant secondary metabolites with antioxidant properties and human health. Turkey: Gece Publishing.

Shirazi, O. U., Khattak, M. M. A. K., Nor Shukri, A. M. & Nasyriq, M. N. A. (2014). Determination of total phenolic, flavonoid content and free radical scavenging activities of common herbs and spices, Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry, 3 (3), 104-108.

Siriwattanamethanon, N. (2020). Multi-coloured food There are many benefits (Part 1): What are multicolored foods. Online Retrieved November 30, 2020, from:https://pharmacy.mahidol.ac.th/knowledge/files/0148.pdf. (in Thai)

Sridhar, K. & Charles, A. L. (2019). In vitro antioxidant activity of Kyoho grape extracts in DPPH and ABTS assays: Estimation methods for EC50 using advanced statistical programs, Food Chemistry,257,41-49.

Spiridon, I., Bodirlau, R. & Teaca, C. A. (2011). Total phenolic content and antioxidant activity of plants used in traditional Romanian herbal medicine, Central European Journal of Biology, 63(30), 388-396.

Tanagornmeatar, K., Sritularak, B. & Likhitwitayawuid. K. (2014). Chemical constituents of Dendrobium ellipsophyllum and their cytotoxic activity on KB cells. The 14th Graduate Researchconferences, February 22, 2014. Khon Koen: Khon Koen University. (in Thai)

Ueda, Y., Apiphuwasukcharoen, N., Tsutsumi, S., Matsuda, Y., Areekul, V. & Yasuda, S. 2019. Optimization of hot-water extraction of dried yacon herbal tea leaves: enhanced antioxidant activities and total phenolic content by response surface methodology, Food Science and Technology Research, 25(1), 131.139.