ผลของการเสริมแร่ธาตุอินทรีย์ (MIN CHELATE®) ในอาหารต่อสมรรถนะการผลิตไก่เนื้อ

Main Article Content

นัสวัล บุญวงศ์
ปิยะณัฐ เอี่ยมเพ็ง

บทคัดย่อ

แร่ธาตุในอาหารสัตว์ปีกมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของไก่เนื้อ ซึ่งการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการเสริมแร่ธาตุอินทรีย์ (MIN CHELATE®) ในอาหารต่อสมรรถนะการผลิตของไก่เนื้อโดยใช้ลูกไก่เนื้อพันธุ์ Cobb 500 เพศผู้ อายุ 1 วัน จำนวน 180 ตัว แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ๆ ละ 6 ซ้ำ ๆ ละ 15 ตัว ประกอบด้วยกลุ่มที่ใช้อาหารปกติ (กลุ่มควบคุม) และกลุ่มที่ใช้อาหารปกติเสริมแร่ธาตุอินทรีย์ (MIN CHELATE®) 0.5 กิโลกรัมต่อตันอาหาร (กลุ่มทดลอง) ทำการศึกษาจนไก่อายุ 42 วัน ผลจากการศึกษาพบว่าประสิทธิภาพของไก่เนื้อช่วง 21 วันไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) แต่เมื่อไก่เนื้ออายุ 42 วัน กลุ่มที่เสริมแร่ธาตุอินทรีย์ (MIN CHELATE®) มีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น อัตราการเจริญเติบโต และปริมาณการกินอาหารสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) แต่อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนักตัวและอัตราการตายของกลุ่มทดลองที่เสริมแร่ธาตุอินทรีย์ (MIN CHELATE®) มีค่าน้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) การเกิดอุ้งเท้าอักเสบและข้อขาด้านของกลุ่มทดลองมีค่าน้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) สรุปได้ว่าการเสริมแร่ธาตุอินทรีย์ (MIN CHELATE®) สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตช่วง 22- 42 วัน และสามารถ ลดการเกิดอุ้งเท้าอักเสบและข้อขาด้านในไก่เนื้อได้

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Farag, M.R., Alagawany, M., El-Hack, M.E.A., Arif, M., Ayasan, T., Dhama, K., Patra, A. & Karthik, K. (2017). Review artide rile of chromium in poultry nutrition and health: beneficial applications and toxic effects. Journal of Pharmacology, 13(7), 907-915.

Manangi, M., Vazquez-Anon, M., Richards, J., Carte, S. R., Buresh, R. & Christensen, K. (2012). Impact of feeding lower levels of chelated trace minerals versus industry levels of inorganic trace minerals on broiler performance, yield, footpad health, and litter mineral concentration. Journal of Applied Poultry Research, 21(4), 881-890.

NRC. (1994). Nutrient Requirements of Poultry. National research council (9th ed). Washington, D.

C: national academy press.

SAS. (1990). SAS User’s Guide. Statistics. SAS. Inst. Inc., Cary, NC.

Sarvari, B. G., Seyedi, A. H., Shahryar, H. A., Sarikhan, M. & Ghavidel, S. Z. (2015). Effects of dietary zinc oxide and a blend of organic acids on broiler live performance, carcass traits, and serum parameters. Brazilian Journal of Poultry Science, 17(spe), 39-45.

Stefanello, C., Santos, T.C., Murakami, A.E., Martins, E.N. & Carneiro, T.C. (2014). Productive performance, eggshell quality, and eggshell ultrastructure of laying hens fed diets supplemented with organic trace minerals. Poultry Science, 93(1), 104-113.

Vieira, R., Ferket, P., Malheiros, R., Hannas, M., Crivellari, R., Moraes, V., et al. (2020). Feeding low dietary levels of organic trace minerals improves broiler performance and reduces excretion of minerals in litter. British Poultry Science, 61(5), 574-582.

Welfare Quality©. (2009). Welfare QualityR©Assessment Protocolsfor Poultry (Broilers, Laying Hens).[online].

Retrieved May 20, 2021, from:https://www.researchgate.net/publication/263444443Welfare_ QualityR_Assessment_protocol_for_