การผลิตผักปลอดสารพิษในอำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

Main Article Content

พรสวรรค์ เพชรรัตน์
อรุณี ม่วงแก้วงาม
วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์
สมทบ เวทโอสถ
นิราณี บือราเฮง

บทคัดย่อ

ผักปลอดสารพิษเป็นที่ต้องการของตลาด เนื่องจากผู้บริโภคหันมาดูแลและใส่ใจสุขภาพเพิ่มมากขึ้น การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการผลิต ปัญหาและอุปสรรคการผลิตผักปลอดสารพิษในอำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี จากกลุ่มตัวอย่างผู้ผลิตผักปลอดสารพิษ จำนวน 29 ครัวเรือน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลโดย ใช้สถิติเชิงพรรณาพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ผลิตผักปลอดสารพิษเป็นอาชีพเสริม มีประสบการณ์ในการผลิตผักปลอดสารพิษน้อยกว่า 5 ปี ขนาดพื้นที่ผลิตน้อยกว่า 5 ไร่ ใช้แรงงานในครัวเรือน จำนวน 1 – 2 คน ผลิตผักเศรษฐกิจและผักพื้นบ้าน จำนวน 15 ชนิด ผักที่มีการผลิตมากที่สุด คือ แตงกวา มีการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ในการปรับปรุงดินและการเจริญเติบโตของผัก ส่วนการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชใช้สารสกัดจากพืชและสารเคมี เก็บเกี่ยวผลผลิตในระยะที่ปลอดภัยและขายปลีกให้กับผู้บริโภคในชุมชน รายได้จากการจำหน่ายผลผลิตน้อยกว่า 100,000 บาทต่อปี การผลิตผักปลอดสารพิษทั้งหมดยังไม่ได้ขอรับรองมาตรฐาน เกษตรกรมีปัญหาและอุปสรรคในการผลิตผักปลอดสารพิษ 2 ด้าน คือ ด้านการผลิตและด้านการตลาด ด้านการผลิตพบปัญหาโรคและแมลงศัตรูพืช ปัญหาวัชพืช การขาดแคลนน้ำสำหรับการผลิตผักในฤดูแล้ง น้ำท่วมขังพื้นที่ผลิตผักในฤดูฝน ขาดเงินลงทุน ส่วนปัญหาตลาดเป็นความไม่แน่นอนของตลาดรับซื้อผลผลิต และราคาผลผลิตที่ต่ำ ดังนั้นการหาตลาดหรือสร้างระบบกลไกการรับซื้อผลผลิตผักปลอดสารพิษที่มีเสถียรภาพทั้งปริมาณผลผลิตและราคา รวมทั้งพัฒนาความรู้ให้กับเกษตรกรเกี่ยวกับการจัดการผลิตผักปลอดสารพิษเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องดำเนินการ

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Bureau of Occupational and Environmental Disease. (2021). Disease and health hazard surveillance, prevention and control for informal workers, situation report on in 2020 [Online]. Retrieved May 14, 2022, from: http://envocc.ddc.moph.go.th/uploads/galleries3/202105/ (in Thai)

Chaithima, W., Chalerphol, J., Sirisunyaluck, R. &Pastpipatkul, P. (2019). Farmer’s opinions on pesticide free vegetable growing in Saraphi District, Chiang Mai Province. Khon Kaen Agriculture Journal, 47 (SUPPL.1), 191-198. (in Thai)

Charoensuk, C., Charoensuk, A., Chotklang, A., Sawangngam, N., Suksamrit, J. & Meenoi, P. (2016). Demand and consuming behavior of consumers in Chombueng District on the non-toxic agricultural products. The 4th Muban Chombueng Rajabhat University’s National Conference 2016, March 1, 2016. Ratchaburi: Muban Chombueng Rajabhat University. (in Thai)

Department of Agricultural Extension. (2022). Pesticide free vegetable [Online]. Retrieved July 3, 2022, from: http://esc.doae.go.th/wp-content/uploads/2015/02/veg-pod-san-pis.pdf (in Thai)

Khatiya, S., Fungfuang, T. & Watanarawee, W. (2019). Consumers’ behavior demand for organic vegetable in Muang District, Chiang Rai Province. 2nd Faculty of Humanities and Social Science, Songkhla Rajabhat University Conference, August 5-6, 2019. Songkhla: Songkhla Rajabhat University. (in Thai)

Liaotrakoon, W., Liaotrakoon, V., Wongsaengthum, W. & Duamkhanmanee, R. (2019). Behavior of vegetable production and attitude towards safe vegetable production of farmers in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province. Khon Kaen Agriculture Journal, 47(5), 1045-1056. (in Thai)

Mae Lan District Agricultural Extension. (2021). Registered vegetable farmer data and adjusted farmer registration classified by land with and without certificate of ownership, Department of Agricultural Extension. (in Thai)

Phankhong, T., Jantaratit, J. & Suwan-on, K. (2015). Analysis of cost return and an efficiency of pesticide-safe vegetables productivity in Bangriang Sub-District, Khuan Niang District, Songkhla Province. Srinakharinwirot Research and Development (Journal of Humanities and Social Sciences), 7(13), 63-70. (in Thai)

Phromtat, D. (2015). Farmer’s behavior of safety vegetable production Phra Nakhorn Sri Ayutthaya Province. Journal of Thai Interdisciplinary Research, 10(3), 9-16. (in Thai)

Rubber Authority of Thailand. (2020). Principle of integrated rubber plantation (1st ed.). Bangkok: New Thammada Printing. (in Thai)

Satsue, P. & Phitthayaphinant, P. (2018). Factors related to change in quality of life of para-rubber farmers from low para-rubber prices problem in Srinakharin District, Phatthalung Province. Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University, 37(3), 71-84. (in Thai)

Srichaiwong, P., Intaraprajob, I., Chanphong, S., Photisuwanpanya, T. & Phalapol, C. (2021). The behavior of farmers’ safe vegetables production in Na Siaw Sub-District, Mueang District, Chaiyaphum

Province. Journal of Modern Learning Development, 6(6), 296-307. (in Thai)

The Office of Agriculture Regulation. (2022). Report summary of imported agricultural hazardous substances in 2021 [Online]. Retrieved May 14, 2022, from: https://www.doa.go.th/ard/ (in Thai)

Thiewkrathoke, J. (2015). Problems and needs in occupational development of vegetable growing farmers in Tumbon Buangbon, Amphoe Nongsuea, Changwat Pathum thani. Veridian E-Journal, Silpakorn University (Humanities, Social Sciences and arts), 8(1), 770-788. (in Thai)