วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. เป็นเอกสารวิชาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ ในลักษณะของบทความวิชาการ (Acadamic Article) บทความวิจัย (Research article) บทความปริทัศน์ (Review article) และบทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) ในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี  ฟิสิกส์) วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (ชีววิทยา จุลชีววิทยา เทคโนโลยีการอาหาร ) เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ วาริชศาสตร์) และสิ่งแวดล้อม จัดพิมพ์และออกเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ (ฉบับแรกประจำเดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน ฉบับที่สองประจำเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนสิงหาคม และฉบับที่สามประจำเดือนกันยายน ถึงเดือนธันวาคม)

เผยแพร่แล้ว: 18-12-2022

การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกปลาส้มปลานิล

นุชเนตร ตาเย๊ะ, จริยา สุขจันทรา, คืนจันทร์ ณ นคร, รุสนี กาแมแล

1-8

การพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตพร้อมดื่มจากถั่วหรั่ง

พิพัฒน์ จันทร์ประดิษฐ์, อธิราชย์ เริงณรงค์, ขนิษฐา คงนุ่ม, ผจงสุข สุธารัตน์, สิทธิกร อ่อนเเช่ม, จตุพร คงทอง

9-17

การพัฒนาตู้ควบคุมอุณหภูมิสำหรับอนุบาลลูกไก่พื้นเมืองพันธุ์เหลืองหางขาว

เอกสิทธิ์ สมคุณา, อติรัฐ มากสุวรรณ์ , ณัฐกร อินทรวิชะ

18-27

การผลิตผักปลอดสารพิษในอำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

พรสวรรค์ เพชรรัตน์, อรุณี ม่วงแก้วงาม, วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์, สมทบ เวทโอสถ, นิราณี บือราเฮง

28-36

นิเวศวิทยาประชากร และชนิดอาหารของปูหินขาลาย Charybdis annulata (Fabricius, 1798) ในบริเวณอ่าวยาง จังหวัดจันทบุรี

ชุตาภา คุณสุข, สรศักดิ์ นาคเอี่ยม, เสาวภา สุราวุธ, อลิสา เอกตาแสง

46-55

จลนศาสตร์และไอโซเทอร์มการดูดซับเฮกซะวาเลนต์โครเมียมด้วยตัวดูดซับไมยราบยักษ์

ณัฐพงศ์ ดิษฐเจริญ, ทักษพร นิลละออ, วิไลลักษณ์ สวนมะลิ, กฤษณะ จันทร, ปรีชา ปัญญา

74-84