การปนเปื้อนเชื้อ Bacillus cereus ในผลิตภัณฑ์กระยาสารทของผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดกำแพงเพชร

Main Article Content

นิภัชราพร สภาพพร
ปรัชญา ชะอุ่มผล

บทคัดย่อ

กระยาสารทเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ประชาชนทั่วไปนิยมซื้อเป็นของฝากประจำจังหวัดกำแพงเพชร การวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ Bacillus cereus ในผลิตภัณฑ์กระยาสารท ด้วยวิธี Standard Plate Count ตามมาตรฐานของ Bacteriological Analytical Manual (BAM) ระหว่างวันที่ 7 กันยายน ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 7 ยี่ห้อ สุ่มตรวจทั้งหมด 6 ครั้ง ตัวอย่างทั้งหมด 42 ตัวอย่าง พบว่า ผลิตภัณฑ์กระยาสารทปนเปื้อนเชื้อมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.52% ของตัวอย่างทั้งหมด อยู่ในช่วง 5-10 โคโลนีต่อกรัม นำเชื้อทั้งหมดที่คัดแยกได้มาทำการทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี และสุ่มเลือกเชื้อมา 1 รหัส คือ ไอโซเลท 4-1-3(2) ทำการวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ยีน 16s RNA เพื่อยืนยันชื่อพบว่า เป็นเชื้อในกลุ่มของ B. cereus จากการวิเคราะห์คุณภาพกระยาสารทถือว่ามีความเสี่ยงต่ำต่อการเกิดอาการท้องร่วงหรืออาเจียน อันเนื่องมาจากสารพิษที่สร้างจาก B. cereus ต่อผู้บริโภค และผ่านมาตรฐานจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคในอาหาร ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 416) พ.ศ. 2563 กำหนดไว้ว่า อาหารพร้อมบริโภคที่มีปริมาณน้ำอิสระในอาหาร (aW) < 0.85 ที่มีธัญพืชหรือถั่วเป็นส่วนประกอบพบ B. cereus ได้ไม่เกิน 1,000 โคโลนีต่อกรัม

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Berthold-Pluta, A., Pluta, A., Garbowska, M. & Stefańska, I. (2019). Prevalence and toxicity characterization of Bacillus cereus in food products from Poland. Foods, 8(7), 1-12.

Cynthia, B. J. & Larry, R. B., (1998). Survival and growth of Psychrotrophic Bacillus cereus in dry and reconstituted infant rice cereal. Journal of Food Protection, 61(12), 1629-1635.

Dietrich, R., Jessberger, N., Ehling-Schulz, M., Märtlbauer, E., & Granum, P.E. (2021). The food poisoning toxins of Bacillus cereus. Toxins, 13, 98.

Frankland, G. C. & Frankland, P. F. (1887). Studies in some new micro-organisms obtained from air. Philos. Trans. R. Soc. Lond., 178, 257–287.

Rahnama, H., Azari R., Yousefi, M.H., Berizi, E., Mazloomi, S. M., Hosseinzadeh, S., Derakhahan, Z., Ferrante, M., & Conti, G. O. (2022). A systematic review and meta-analysis of the prevalence of Bacillus cereus in foods. Food control, 143, 109250

Rodrigo, D., Rosell, C. M., & Martinez, A. (2021). Risk of Bacillus cereus in Relation to Rice and Derivatives. Foods, 10(2), 1-11.

Xu, J., Janahar, J. J., Park, H. W., Balasubramaniam, V. M., & Yousef, A. E. (2021). Influence of water activity and acidity on Bacillus cereus spore inactivation during combined high pressure-thermal treatment. LWT - food science and technology, 146, 111465.

Jovanovic, J., Tretiak, S., Begyn, K., & Rajkovic, A. (2022). Detection of enterotoxigenic psychrotrophic presumptive Bacillus cereus and cereulide producers in food products and ingredients. Toxins, 14, 289.

Kukkong, P., Plansae, S., Thimthai, T., Thammakhanthaun, P. & Phumnoi, N. (2018). The Methods to improve marketing of Mea Sanong’s Thai sweet cereal bar product in Lan Dok Mai Sub-District, Kosamphi Nakhon District, Kamphaeng Phet. The 5th National conference KPRU, December 21, 2018. Kamphaeng Phet Rajabhat University. (in Thai).

Sapapporn, N. & Noiphan, P. (2016). Prevalence of Bacillus cereus in chili paste, Amphur muang, Kamphaeng Phet. The 12nd Naresuan research conference, July 21-22, 2016. Phitsanulok: Naresuan University. (in Thai).

Rachel, M. A., Sarah, B. M., David K. J., Laura C. M., Nicole M. H., Kathryn, B. J. & Jasna, K. (2016). Bacillus wiedmannii sp. nov., a psychrotolerant and cytotoxic Bacillus cereus group species isolated from dairy foods and dairy environments. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, 66(11), 4744–4753.

Simmonds, P., Mossel, B. L., Intaraphan, T. & Deeth, H. C., (2003). Heat resistance of Bacillus spores when adhered to stainless steel and its relationship to spore hydrophobicity. Journal of Food Protection, 66 (11), 2070–2075.

Tallent, S. M., Knolhoff, A., Rhodehamel, E. J., Harmon, S. M., & Bennett R. W. (2020). Chapter 14: Bacillus cereus. In: Bacteriological analytical manual (BAM). [Online]. Retrieved Nov 12, 2022, from: URL: https://www.fda.gov/food/laboratory - methods - food/bam - bacil- lus - cereus.