การประยุกต์ใช้สีย้อมธรรมชาติจากสารสกัดแก่นฝาง (Biancaea sappan (L.) Tod.) สำหรับย้อมสีโครโมโซม

Main Article Content

ลัดดาวัลย์ กงพลี

บทคัดย่อ

วิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสกัดสีย้อมธรรมชาติจากแก่นฝางสำหรับย้อมสีโครโมโซมเพื่อใช้ทดแทนสีย้อมสังเคราะห์อะซิโตคาร์มีนที่มีจำหน่ายในราคาสูง โดยนำแก่นฝางมาบดละเอียดและสกัดด้วยวิธีการแช่ในตัวทำละลาย 5 ชนิด ได้แก่ น้ำกลั่น เมทานอลเข้มข้น 95% เมทานอลเข้มข้น 70% เอทานอลเข้มข้น 95% และเอทานอลเข้มข้น 70% ในอัตราส่วนผงแก่นฝาง 1 กรัม ต่อตัวทำละลาย 20 มิลลิลิตร เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิห้อง จากนั้นกรองด้วยกระดาษกรองเบอร์ 1 และแยกกลุ่ม เติมสารช่วยให้ติดสี 2 ชนิดคือโซเดียมคลอไรด์และคอปเปอร์ซัลเฟต ความเข้มข้นร้อยละ 10 โดยน้ำหนักต่อปริมาตร ได้สีย้อม 15 สีชุดทดสอบ ศึกษาคุณภาพทางกายภาพ ทางเคมี การติดสีย้อมของโครโมโซมและการเก็บรักษาพบว่า สีย้อมแก่นฝางสกัดด้วยน้ำกลั่นให้ปริมาณผลผลิตสารสกัดมากที่สุดเท่ากับ 62.80±0.37% สีย้อมทั้งหมดมีความเป็นกรด-ด่างอยู่ในช่วง 3.30-5.95 การดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นสูงสุดในช่วง 454-520 นาโนเมตร วัดค่าสีใช้ระบบสี CIE วัดค่า L* a* b * และเทียบสีโดยใช้ระบบสีมันเซลให้สีเฉดเหลืองแดงถึงแดง การติดสีย้อมของโครโมโซมพบว่าสีย้อมแก่นฝางที่สกัดด้วยเมทานอลเข้มข้น 70% เติมคอปเปอร์ซัลเฟต มีคุณภาพการติดสีย้อมของโครโมโซมที่ดีสุดเนื่องจากสามารถมองเห็นระยะการแบ่งตัวของเซลล์และขอบเขตเซลล์ในระยะเมทาเฟสได้อย่างชัดเจนเทียบเท่ากับสีย้อมอะซิโตคาร์มีนและสามารถคงคุณภาพของสีย้อมโดยเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4±1 องศาเซลเซียส ได้อย่างน้อย 4 สัปดาห์

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Chaithada, P. (2019). Effect of extraction solvents and pH on the amount and stability of crude color extracted from plants. Wichcha Journal Nakhon Si Thammarat Rajabhat University, 38(1), 65-78. (in Thai)

Fakgoen, F. & Meerod, M. (2017). Extraction and separation of anthocyanins from Carissa carandas L., The 4th Research and Development Institute Kampheang Phet Rajabhat University National Conference, 22 December 2017. Kampheang Phet: Kampheang Phet Rajabhat University.1002-1011. (in Thai)

Ginesiska, G. & Herda, P. (2018). Extract of dragon fruit pule (Hylocereus polyrhizus) potentially stain chromosomes of red onion (Allium ascalonicum). Biogenesis, 6(2), 93-97.

Hoefnagels, M. (2022). Biology: the essentials (4th ed.). New York: McGraw-Hill companies inc.

Kaewpuk, W. (2018). Study of the natural dyes from plants for chromosome staining in a biological laboratory, Faculty of Science and Technology, Nakhon Pathom Rajabhat University. The 7th NPRU National Academic Conference Nakhon Pathom Rajabhat University, 30-31 March 2015. Nakhon Pathom: Nakhon Pathom Rajabhat University. 1434-1422. (in Thai)

Kongplee, L., & Pangsri, P. (2022). The development of natural dry from plants in anthocyanin group for staining plant tissue. Journal of Science and Science Education, 5(1), 1-11. (in Thai)

Kunirat, M., Dwngkhi, P., Wiriyakarun, S., & Hommuan, S. (2018). Extraction and application of natural dyes from indigenous plants for plant histological staining. Proceedings of 3rd North Eastern Science and Technology Conference, 24 March 2018. Ubon Ratchathani: Ubon Ratchathani Rajabhat university. (in Thai)

Phakpaknam, S., Wannasiri, N., & Dechikai, M. (2021). Development of chromosome staining dye extracted from black glutinous rice (Oryza sativa ver. Indica). Burapha Science Journal, 26(2), 1096-1108. (in Thai)

Pimpapon, P. (2015). A study of effects of various mordants added to the dye extracted from Litsea glutinosa (Lour.) leaves on color shades of dyeing silk thread through exhaustion dyeing process. (Master’s thesis). Pathum Thani: Rajamangala University of Technology Thanyaburi. (in Thai)

Purnendu, K., et al. (2013). Analytical chemistry (7th ed.). Manhattan: John Wiley & Sons, Inc.

Tanomtong, A., Pinthong, K., & Patawang, I. (2019). Cytogenetics (1st ed.). Bangkok: Chulalongkorn University Printing House. (in Thai)

Thongsrisuk, R., Chuaynkern, Y., Tanomtong, A., & Phansoomboon, S. (2017). Application of natural dye from purple sweet corn (Zea mays saccharate) for plant cell mitosis studies. Koch Cha Sarn Journal of Science, 39(2), 34-44. (in Thai)

Swanty, R.M. & Abdullah, M.M. (2019). Color properties and stabilizing effect of metal ion on anthocyanin from buni (Antidesma bunius) fruit. Advances in Engineering Research, 194(1), 223-225.