การพัฒนาครีมบำรุงผิวที่มีส่วนผสมของสารสกัดข้าวซิวเกลี้ยง

Main Article Content

เรณู อยู่เจริญ
พิมพ์วิภา บุญเจริญ
ปาวลี ศรีสุขสมวงศ์

บทคัดย่อ

ข้าวพื้นเมืองมีคุณค่าทางโภชนาการและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่สำคัญแต่ยังไม่ได้รับความนิยมมากนัก การเพิ่มมูลค่าข้าวพื้นเมืองโดยการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผสมสารสกัดข้าวจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ งานวิจัยนี้ได้นำข้าวซิวเกลี้ยงซึ่งเป็นข้าวพื้นเมืองมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิว โดยศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดข้าวซิวเกลี้ยงที่สกัดด้วยเอทานอล และเอทิลอะซิเตท ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียก่อโรคทั้ง 8 ชนิด ได้แก่ Staphylococcus aureus TISTR 517, Salmonella Typhimurium TISTR 292, Bacillus cereus, Escherichia coli TISTR 780, Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa TISTR 781, Aeromonas hydrophila และ Serratia marcescens ด้วยวิธี Agar well diffusion พบว่า สารสกัดข้าวซิวเกลี้ยงที่สกัดด้วยเอทิลอะซิเตท ที่ความเข้มข้น 500 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ S. aureus สูงที่สุด การทดสอบการยับยั้งเอนไซน์ไทโรซิเนสของสารสกัดข้าวซิวเกลี้ยง พบว่าข้าวซิวเกลี้ยงที่สกัดด้วยเอทานอล และเอทิลอะซิเตท มีค่า IC50 เท่ากับ 12.32±1.30 และ 105.04±5.45 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลำดับ และการตั้งสูตรตำรับครีมบำรุงผิวที่มีส่วนผสมของสารสกัดข้าวซิวเกลี้ยงมีลักษณะทางกายภาพและเคมีหลังทดสอบคุณสมบัติการคงตัวเป็นเวลา 1 เดือน พบว่าเนื้อครีมไม่เปลี่ยนแปลง กระจายตัวบนผิวได้ง่าย มีค่าความเป็นกรดด่างที่เหมาะสมสำหรับการใช้กับผิว จากผลงานวิจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่างานวิจัยนี้สามารถใช้เป็นแนวทางการใช้ประโยชน์จากข้าวซิวเกลี้ยง เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มและสามารถนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ในอนาคตต่อไป

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Buachoon, N. 2020. Antioxidant activities and tyrosinase inhibition activity from crude extracts of Psidium guajava L. VRU Research and Development Journal, 15(1), 1-12. (in Thai)

Eiamthaworn, K., Kaewkod, T., Bovonsombut, S. & Tragoolpua, Y. (2022). Efficacy of Cordyceps militaris extracts against some skin pathogenic bacteria and antioxidant activity. Journal of Fungi, 8, 327, 1-15.

Henley-Smith, C. J., Steffens, F. E., Botha, F. S. & Lall, N. (2014). Predicting the influence of multiple components on microbial inhibition using a logistic response model - a novel approach. BMC Complementary and Alternative Medicine, 14, 190, 1-10.

Homklob, J., Winitchai, S., Rimkeeree, H., Luangprasert, M. & Haruthaithanasan, V. (2010). Free radical scavenging capacity, tyrosinase inhibition activity and total phenolics content of ethyl acetate extracts from Indian gooseberry (Phyllanthus emblica L.) in Thailand. Proceeding of 48th Kasetsart University Annual Conference: Agro-industry, February 3-5, 2010. Bangkok: Kasetsart University. (in Thai)

Kim, Y. R. & Uyama, H. (2005). Tyrosinase inhibitors from natural and synthetics source: structure, inhibition mechanism and prospective for the future. Cellular and Molecular Life Science, 62, 1707-1723.

Koodkaew, I & Sukonkhajorn, P. (2018). Antioxidant and anti-tyrosinase properties of stem, leaf, flower and seed from garden balsom. Khon Kaen Agricultural Journal, 46 (supplement1), 1242-1247. (in Thai)

Kongwong, R. & Wattananamkul, V.(2011). A study of “Harmful cosmetics” usage behavior among female teenagers in Ubon Ratchathani Province. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, 7(1), 76-87. (in Thai)

Koohsari, H., Ghaemi, E. A., Sadegh Sheshpoli, M., Jahedi, M. & Zahiri, M. (2015). The investigation of antibacterial activity of selected native plants from North of Iran. Journal of Medicine and Life, 8 (special issue 2), 38-42.

Kumwing, S.(2018). Development of nourishing skin cream from Tubtim chum phae rice extract. Bachelor degree’s Thesis. Nakhon Sawan Rajabhat University. (in Thai)

Lichanporn, I., Nantachai, N., Tunganurat, P., & Akkarakultron, P. (2019). The studies of phenolic compound and antioxidant of the native varieties of rice in Pathum Thani Province. Khon Kaen Agricultural Journal, 47 (Supplement 1), 637-642. (in Thai)

Long, Z. P., Hyang, R. P., Yun, K. P., Seung, K. L., Jeong, H. P. & Man, K. P. (2002). Mushroom tyrosinase inhibition activity of some chromones. Journal Chemical and Pharmaceutical Bulletin, 50(3), 309-311.

Merola, J. M., Shane, M., Ruth, F. W. & Lance, B. (2008). Exogenous ochronosis. Dermatology Online Journal, 14 (10), 6.

Mishra, A. K., Yadav, P. & Mishra, A. (2016). A systemic review on staphylococcal scalded skin syndrome (SSSS): a rare and critical disease of neonates. The Open Microbiology Journal, 10, 150-159.

Narenut, K., Sanitchon, J. & Songri, P. (2011). Selection of Indigenous upland rice for early drought tolerance. Khon Kaen Agricultural Journal, 39 (supplement 2), 67-71. (in Thai)

Phengrat, J., Jearakongman, S., Suriyaarunroj, D., Konghako, P., Pasopa, S., Saleetho, S., et al. (2011). Sew Gliang specific-region upland rice of Loei province. Proceeding of 2nd Rice annual conference year 2011: Rice and national farmers' day. June 3-4, 2011. Bangkok: Rice Department. (in Thai)

Srisuksomwong, P., Kaenhin, L. & Mungmai, L. (2023). Collagenase and tyrosinase inhibitory activities and stability of facial cream formulation containing cashew leaf extract. Cosmetics, 10 (17), 1-10.

Thongtan, J. & Phupong, W. (2017). The application of red jasmine rice bran oil and its extract for skincare. VRU Research and Development Journal Science and Technology, 12(2), 43-56. (in Thai)

Thongkum, T., Sukatta, U., Rugthaworn, P., Khinsukhon, K., Kacharat, L., Sakayaroj, S., et al. 2020. Antioxidant and tyrosinase inhibition properties of extract from rambutan peels (Nephelium lappaceum L.) for cosmetic products. Proceeding of 58th Kasetsart University annual conference: Science, Engineering and Architecture, Agro-Industry, Natural Resources and Environment, February 5-7, 2020. Bangkok: Kasetsart University. (in Thai)

Torgbo, S., Rugthaworn, P., Sukatta, U. & Sukyai, P. (2022). Biological characterization and quantification of rambutan (Nephelium lappaceum L.) peel extracts as a potential source of valuable minerals and ellagitannins for industial applications. ACS Omega, 7, 34647-34656.

Wattana, W., Poungraya, K. & Sudta, P. (2022). Antioxidant and tyrosinase inhibitory activities of the extracts from Fresh and dried leaves of Suaeda maritime L. Srinagarind Medical Journal. 37(1), 72-75. (in Thai)