วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. เป็นเอกสารวิชาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ ในลักษณะของบทความวิชาการ (Acadamic Article) บทความวิจัย (Research article) บทความปริทัศน์ (Review article) และบทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) ในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี  ฟิสิกส์) วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (ชีววิทยา จุลชีววิทยา เทคโนโลยีการอาหาร ) เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ วาริชศาสตร์) และสิ่งแวดล้อม จัดพิมพ์และออกเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ (ฉบับแรกประจำเดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน ฉบับที่สองประจำเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนสิงหาคม และฉบับที่สามประจำเดือนกันยายน ถึงเดือนธันวาคม)

เผยแพร่แล้ว: 15-12-2023

การสกัดใบเปล้าหลวงและรางจืดด้วยเทคนิคไมโครเวฟเพื่อนำไปพัฒนาเป็นสูตรสารสกัดเข้มข้น สำหรับเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์สมุนไพร

พรอนันต์ บุญก่อน, จำเนียร มีสำลี, พูนฉวี สมบัติศิริ, ชนันกาญจน์ สุวรรณเรือง, หฤทัย ไทยสุชาติ

1-12

การพัฒนาครีมบำรุงผิวที่มีส่วนผสมของสารสกัดข้าวซิวเกลี้ยง

เรณู อยู่เจริญ, พิมพ์วิภา บุญเจริญ, ปาวลี ศรีสุขสมวงศ์

40-48

ผลของการใช้สารสีเหลืองจากแหล่งต่าง ๆ ต่อคุณภาพซากไก่เบตง

สุวรรณา ทองดอนคำ, จารุณี หนูละออง, บุคอรี มะตูแก, อับดุลรอฮิม เปาะอีแต

49-56