ผลของการใช้สารสีเหลืองจากแหล่งต่าง ๆ ต่อคุณภาพซากไก่เบตง

Main Article Content

สุวรรณา ทองดอนคำ
จารุณี หนูละออง
บุคอรี มะตูแก
อับดุลรอฮิม เปาะอีแต

บทคัดย่อ

ไก่เบตงมีชื่อเสียงด้านความอร่อย เนื้อมีลักษณะนุ่ม ไขมันน้อย และหนังบางมีสีเหลือง จึงมีการนำวัตถุดิบหาได้ในท้องถิ่นมาผสมในอาหารไก่เบตงเพื่อเปรียบเทียบการใช้สารสีเหลืองจากแหล่งต่าง ๆ ต่อคุณภาพซากไก่เบตง อายุ 2-4 สัปดาห์ จำนวน 120 ตัว ใช้แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) แบ่งไก่ออกเป็น 4 ทรีตเมนต์ ๆ ละ 3 ซ้ำ ๆ ละ 10 ตัว แต่ละกลุ่มได้รับอาหารสำเร็จรูปทางการค้าเสริมด้วยขมิ้น ฟักทอง และสีผสมอาหาร จากการศึกษาพบว่า ไก่เบตงกลุ่มที่ได้รับการเสริมขมิ้นมีเปอร์เซ็นต์ซากสด เปอร์เซ็นต์ซากเย็น เปอร์เซ็นต์เครื่องในรวม สีหนังส่วนหน้าอก เปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้ำระหว่างกักเก็บ ค่าแรงตัดผ่านเนื้อสด และเนื้อต้มดีกว่ากลุ่มที่เสริมฟักทอง สีผสมอาหาร และกลุ่มควบคุม โดยไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) นอกจากนี้คุณภาพสีเนื้อส่วนหน้าอกของไก่เบตงที่ชำแหละเมื่ออายุ 24 สัปดาห์พบว่า สีเนื้อส่วนหน้าอกของไก่เบตงกลุ่มที่ได้รับการเสริมขมิ้น มีค่าสีเนื้อเหลืองกว่ากลุ่มที่ได้รับการเสริมฟักทอง และกลุ่มควบคุม โดยมีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) แต่ขณะเดียวกันสีเนื้อส่วนหน้าอกสูงกว่ากลุ่มที่เสริมสีผสมอาหารอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.05) สำหรับการสูญเสียน้ำจากการประกอบอาหาร พบว่า กลุ่มที่ได้รับการเสริมสีผสมอาหารมีเปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้ำหลังจาก  การประกอบอาหารสูงกว่ากลุ่มควบคุม กลุ่มเสริมขมิ้น และฟักทอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ทั้งนี้ต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของระดับการเสริมขมิ้น และฟักทองที่เหมาะสำหรับไก่เบตงเพื่อคงความเป็นอัตลักษณ์ของเนื้อไก่เบตง

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Boonkusol, D., Champathong, M. & Wisetphakdee, A. (2022). Dietary supplementation of turmeric (Curcuma longa) rhizome and garlic (Allium sativum) powder in laying hen to promote egg production and quality. Journal of Science and Technology Phetchabun Rajabhat University, 2(2), 58-68. (in Thai)

Chaiyawan, W., Sutha, W. & Aroonporn, I. (2011) Effects of crude turmeric extract (Curcuma longa Linn) supplemented in broiler rations on growth performance, carcass characteristics and meat quality. Journal of Science and Technology Mahasarakham University, 31(3), 199-210. (in Thai)

Chaiwong, S., Srakeaw, W., Pongnarin, K., Jantaban T. & Kuha K. (2015). The study on growth performances and carcass characteristics. Khon Kaen Agriculture Journal, 43(1), 499-504. (in Thai)

Crehan, C. M., Hughes, E., Troy, D. J. & Buckley, D. J. (2000). Effects of fat level and maltodextrin on the functional properties of frankfurters formulated with 5, 12 and 30% fat. Meat Sci, 55(4), 463-469.

Dawson, P. L., Sheldon, B. W. & Miles, J. J. (1991). Effect of aseptic processing on the texture of chicken meat. Poult. Sci, 70(11), 2359-2367.

Department of Livestock Development. (2022). Information on the number of livestock in Thailand 2022. [Online]. Retrieved September 28, 2023, From: https://ict.dld.go.th/webnew/images/stories/report/regislives/ani2565.pdf. (in Thai)

Kaewkot, C., Ruangsuriya, J. & Jaturasitha, S. (2017). Carcass quality, chemical composition, and oxidative stability of meat of crossbreds (Thai indigenous chickens layer breed), Thai indigenous, layer, and broiler chickens. Journal of Agriculture, Faculty of Agriculture, 34(2), 277-285. (in Thai)

Keawpeng, I., Rungsri, N., Moudyee, R. & Nualhnuplong, P. (2019). Development of boiled betong Chicken with chinese herbal recipe. Wichcha Journal, 38, 8-92. (in Thai)

Keereekoch, T., Srisuwan, T., Taleh, R., Hemtrakoonwong, R., Chesa, S. & Subhadhirasakul, S. (2014). Effects of steam sterilization time and temperature on quality of turmeric powder. Thaksin.J, 17(1), 57-67. (in Thai)

Kamontip, K. & Pharadee, P. (2021). Textural Improvement of Ready to eat Betong Breast Chicken. Science Technology and Agricultural. Yala Rajabhat University. (in Thai)

Larit, J. & Phon-ngarm, P. (2018). Research and innovation development of raising native chickens using the local wisdom in nongbualamphu province. Phranakhon Rajabhat Research Journal (Humanities and Social Sciences), 13(2), 31-34. (in Thai)

Lawan, C., Phudsadee, T., Phungpit, D. & Sumalee, S. (2012). Food coloring. [Online]. Retrieved September 28, 2023, from: https://www.eto.ku.ac.th/neweto/e-book/other/colorfood.pdf. (in Thai)

Maksri, N., Chauychuwong, N., Chauychuwong, R. & Soisuwu, K. (2017). Effects of supplementation with and Rographis paniculata and Curcuma longa in feed on growth performances and carcass composition in crossbred goats. Khon Kaen Agriculture Journal, 49(1), 1-8. (in Thai)

Marino, R., Albenzio, M., Malva, D.A., Santillo, A., Loizzo, P. & Sevi, A. (2013). Proteolytic pattern of myofibrillar protein and meat tenderness as affected by breed and aging time. Meat Science, 95(2), 281-287.

Meenongyai, W. (2014). Factors affecting on beef tenderness. Khon Kaen Agriculture Journal, 42(3), 443-452. (in Thai)

Noolaong, J., Tongdonkham, S. & Boonthep, K. (2021). Effect of dietary supplementation of various yellow pigment sources on growth performance and meat color of finishing betong chickens. Khon Kaen Agriculture Journal, 49(1), 1-8. (in Thai)

Nualhnuplong, P. (2018). Betong Chicken production system in three border (Pattani Yala and Narathiwat) Province. Doctor’s Thesis. Prince of Songkla University. (in Thai)

Nualhnuplong P., Wattanachant, C. & Wattansit, S. (2019). Effect of rearing system on meat quality of betong chickens. Khon Kaen Agriculture Journal, 47(2), 327-334. (in Thai)

Ritchoo, K. (2018). Effect of rearing system on carcass quality, physical properties and chemical composition of betong chicken meat. Master’s thesis. Prince of Songkla University. (in Thai)

Soipeth, U., Tancharoenrat, P. & Chaiwong, S. (2021). Effects of dry pumpkin powder on egg production and egg yolk color in spent hen diets. Khon Kaen Agriculture Journal, 49(1), 64-67. (in Thai)