การจัดการหนอนเจาะผลทุเรียน Conogethes punctiferalis Guenée (Crambidae: Lepidoptera) แบบผสมผสานเพื่อการผลิตทุเรียนคุณภาพ

Main Article Content

พัชราภรณ์ วาณิชย์ปกรณ์
พรศิลป์ สีเผือก
สกุลรัตน์ หาญศึก

บทคัดย่อ

หนอนเจาะผลทุเรียน (Conogethes punctiferalis) เป็นแมลงศัตรูร้ายแรงของทุเรียน ปัจจุบันยังขาดวิธีการจัดการที่มีประสิทธิภาพ การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกวิธีผสมผสานที่เหมาะสมสำหรับจัดการหนอนเจาะผลทุเรียน โดยทดสอบในสวนทุเรียน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2565 วางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ จำนวน 3 ซ้ำ 6 กรรมวิธี ดังนี้ 1) ใช้สารเคมีกำจัดแมลง ร่วมกับห่อผลด้วยถุงสปันบอนด์ใช้กับดักกาวเหนียวสีเหลือง และ ใช้เชื้อราขาว Beuveria bassiana 2) ใช้สารเคมีกำจัดแมลง ร่วมกับห่อผลด้วยถุงสปันบอนด์ 3) ใช้สารเคมีกำจัดแมลง ร่วมกับห่อผลด้วยถุงพลาสติกแบบขุ่น ใช้กับดักกาวเหนียวสีเหลือง และใช้เชื้อราเขียว Metarhizium anisopliae 4) ใช้สารเคมีกำจัดแมลง ร่วมกับห่อผลด้วยถุงตาข่ายไนลอนสีฟ้า 5) ใช้สารเคมีกำจัดแมลง ร่วมกับห่อผลด้วยถุงตาข่ายไนลอนสีฟ้า ใช้กับดักกาวเหนียวสีเหลือง และ ใช้เชื้อราขาว B. bassiana และ 6) ไม่ใช้วิธีการใด ๆ ผลการทดสอบพบว่า  วิธีผสมผสานทุกกรรมวิธีป้องกันการทำลายของหนอนเจาะผลได้ 100% ส่วนการไม่ใช้วิธีใดๆจัดการหนอนเจาะผลทุเรียน  พบความเสียหายของผลทุเรียนเฉลี่ย 53.33-66.67% ในสัปดาห์ที่ 5-16 หลังดอกบาน โดยวิธีผสมผสานระหว่างการใช้สารเคมีกำจัดแมลง ร่วมกับการห่อผลด้วยถุงสปันบอนด์ ให้สัดส่วนผลตอบแทนต่อการลงทุนสูงสุดเท่ากับ 12.85 รองลงมาได้แก่ การใช้สารเคมีกำจัดแมลง ร่วมกับการห่อผลด้วยถุงตาข่ายไนลอนสีฟ้า (10.05) ดังนั้น การใช้สารเคมีกำจัดแมลง ร่วมกับการห่อผลด้วยถุงสปันบอนด์ หรือถุงตาข่ายไนลอนสีฟ้า เป็นวิธีผสมผสานที่เหมาะสมสำหรับจัดการหนอนเจาะผลทุเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Abhishek, T. S. & Dwivedi, S. A. (2021). Review on integrated management of brinjal shoots and fruit borer, Leucinodes orbonalis (Guenee). Journal of Entomology and Zoology Studies, 9(1), 181-189.

Ali, A. M. (2021). Efficacy and residual effect of abamectin and chlorpyrifos-methyl against the second larval instar of the cotton leafworm, Spodoptera littoralis (BOISD.) under field and semi-field condition. Journal of Plant Protection and Pathology, 12(1), 5-9.

Department of Agriculture. (2007). Quality management system: GAP for durian. Bangkok: Ministry of Agriculture and Cooperatives. (in Thai)

Devi, G. T., Emmanuel, N., Sekha, V., Boruah, P. & Gupta, K. M. (2022). Impact of integrated pest management practices on fruit fly and fruit borers in guava cv. Taiwan white. Biological Forum – An International Journal, 14(2), 532-539.

Duraimurugan, P., Lakshminarayana, M. & Vimala Devi, P. S. (2015). Comparative efficacy of microbial, botanical and chemical insecticides against lepidopteran pests in castor. The Ecoscan, 9(1&2), 7-10.

Mahmoud, S. A. (2017). Effect of abamectin and hexaflumuron against cotton leafworm, Spodoptera littoralis (Boisdval) under laboratory and field conditions. Menoufia Journal of Plant Protection, 2(1), 57 – 61.

Nguyen, T. N. H., Tran, T. M. H. & Dang, Q. C. (2022). Effect of fruit bagging on control damage of fruit borers and fruit quality of longan (Dimocarpus longan Lour.) cv. Edor. Journal of Entomology and Zoology Studies, 10(5), 211-215.

Office of Agricultural Economics. (2023). Agricultural statistics of Thailand 2022. Bangkok: Ministry of Agriculture and Cooperatives. (in Thai)

Plant Protection Research and Development Office. (2014). Insect pests of fruit trees. Bangkok: Department of Agriculture. (in Thai)

Senthil Kumar, C. M., Jacob, T. K., Devasahayam, S., Geethu, C. & Hariharan, V. (2021). Characterization and biocontrol potential of a naturally occurring isolate of Metarhizium pingshaense infecting Conogethes punctiferalis. Microbiological Research Microbiological Research, 243, from: https://www.sciencedirect.com /science/article/pii/S0944501320305139

Sukonthabhirom na Pathalung, S., Punyawattoe, P., Popoonsak, S. & Srijuntra, S. (2021). Recommendations for safety control of insect and animal pests…from 2022 research. Bangkok: Plant Protection Research and Development Office, Department of Agriculture. (in Thai)

Tada, N., Sripatnet, A., Suwannamek, N. & Khurnpoon, L. (2021). Effect of nonwoven bagging material on growth and quality of Monthong durian. Khon Kaen Agriculture Journal, 49(suppl. 1), 238-242. (in Thai)

Tran, H., Van, H. N., Muniappan, R., Amrine, J., Naidu, R., Cilbertson, R., et al. (2019). Integrated pest management of longan (Sapindales: Sapindaceae) in Vietnam. Journal of Integrated Pest Management, 10(1), 1–10.

Vanichpakorn, P., Seephueak, P. & Hansuek, S. (2022). Durian fruit borer management with appropriate technologies for enhancing durian productivity. (Research report). Nakhon Si Thammarat: Rajamangala University of Technology Srivijaya. (in Thai)

Vorakuldumrongchai, S., Tempeetikul, W., Koppaipoon, A. & Sitthilit, U. (2018). Effect of fruit bagging material on growth and quality durian from high density plantation. (Research report). Chanthaburi: Horticultural Research Center, Department of Agriculture. (in Thai)