วารสารเกษตรนเรศวร

ISSN : 0859-3027   Online ISSN : 2730-356X

กำหนดเผยแพร่ : 2 ฉบับต่อปี ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 

นโยบายและขอบเขตการตีพิพม์ : บทความที่รับตีพิมพ์บทความวิชาการ ได้แก่ บทความวิจัย (Research Articles) และบทความปริทัศน์ (Review articles) โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยทั้งในและนอกสถาบัน สาขาวิชาที่เปิดรับการตีพิมพ์ ได้แก่
    • สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร/เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวน ปฐพี กีฏะ โรคพืช วัชพืช ฯลฯ)/ สัตวศาสตร์ และวิทยาศาสตร์การประมง)
   • สาขาเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร
• สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
• สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• สาขาภูมิศาสตร์
• สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ ต้องเป็นผลงานใหม่ที่ยังไม่เคยพิมพ์เผยแพร่ในสื่อใด ๆ มาก่อนหรืออยู่ระหว่างการดำเนินการพิจารณาของวารสารอื่น

ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 (2023): กรกฎาคม – ธันวาคม

เผยแพร่แล้ว: 2023-12-31

การเปรียบเทียบสมรรถภาพการผลิต และองค์ประกอบของซากไก่พื้นเมืองอินทรีย์

วรศิลป์ มาลัยทอง, ดุจดาว คนยัง, พิชิตร์ วรรณคำ, ศุกรี อยู่สุข, สุรพงษ์ ทองเรือง, วงศ์วริศ วงศ์นาค, อิศรา วัฒนนภาเกษม

การเปรียบเทียบสมรรถภาพการขุน ลักษณะซาก และผลตอบแทนจากการขุนโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสนและโคนมเพศผู้ตอน

เปรียบเทียบสมรรถภาพการขุนโคพันธุ์กำแพงแสนและโคนมเพศผู้ตอน

Anchalee Khongpradit, สุริยะ สะวานนท์, ภูมพงศ์ บุญแสน, ปรมาพิชญ์ เจริญศรี, Piny Tong, คมกฤช เอกฉัตร, พีระยุทธ อินกล่ำ, ภานุวัฒน์ กาลจักร, สุริยะ สะวานนท์

ผลของการเสริมโทโคฟีรอลและซีลิเนียมในอาหารต่อคุณภาพน้ำเชื้อและอัตราการผสมติดในไก่พ่อพันธุ์

พัชรา ธนานุรักษ์, สมจิตร ถนอมวงศ์วัฒนะ, ศศินิษฐา ถนอมวงศ์วัฒนะ, ปาจรีย์ โทตะกูล, พิริยาภรณ์ สังขปรีชา, ชาติชาย โยเหลา, อชิรา ผดุงฤกษ์, สินสมุทร แซ่โง้ว, สุจีรา พึ่งเจริญ, ยศพนธ์ ยางงาม, ฐิตาภรณ์ คงดี, ณปภัช ช่วยชูหนู

e0200208

ดูทุกฉบับ

ISSN print: 0859-3027

ISSN online: