บทความที่รับตีพิมพ์
1 สาขาวิชาที่เปิดรับการตีพิมพ์ ได้แก่
• สาขาเกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวน ปฐพี กีฏะ โรคพืช วัชพืช ฯลฯ)/ สัตวศาสตร์ และวิทยาศาสตร์การประมง)
• สาขาเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร
• สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
• สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• สาขาภูมิศาสตร์
• สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2 บทความที่รับตีพิมพ์ ได้แก่
• บทความวิชาการ
• บทความวิจัย
หมายเหตุ ต้องเป็นผลงานใหม่ที่ยังไม่เคยพิมพ์เผยแพร่ในสื่อใด ๆ มาก่อนหรืออยู่ระหว่างการดำเนินการพิจารณาของวารสารอื่น

ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 (2021): กรกฎาคม - ธันวาคม 2564

เผยแพร่แล้ว: 2021-11-09

องค์ประกอบทางเคมีของรำข้าวและการส่งเสริมการเจริญของโพรไบโอติก Pediococcus acidilactici V202

เอื้องพร สังคต, กัญญารัตน์ จุลรอด, กนกรัตน์ เอี่ยมสะอาด, กิตติศักดิ์ ธรรมพิทักษ์, นรภัทร หวันเหล็ม

e0180203

ดูเล่มทุกฉบับ

ISSN print: 0859-3027

ISSN online: