การใช้กากน้ำเต้าหู้สดต่อประสิทธิภาพการผลิตและสมดุลไนโตรเจน ของแพะพันธุ์ลูกผสมบอร์-ซาเนน

Main Article Content

ภัทรภร ทัศพงษ์
แสงดาว หารป๊ก
รัตนาภรร์ เทพสวัสดิ์

บทคัดย่อ

การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของกากน้ำเต้าหู้สดต่อการกินได้ การย่อยได้ การเจริญ-เติบโตและสมดุลไนโตรเจนของแพะลูกผสม ใช้แพะลูกผสมพันธุ์บอร์-ซาเนน (Bore x Saanen) เพศผู้จำนวน 15 ตัว อายุประมาณ 5-6 เดือน และมีน้ำหนักเฉลี่ย 18.3 ±1.2 กิโลกรัม วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design, CRD) แบ่งเป็น 3 กลุ่มๆ ละ 5 ตัว ระยะเวลาเก็บข้อมูล 108 วัน อาหารทดลองแบ่งเป็น 3 สูตร คืออาหารข้นทางการค้า 400 กรัม กากน้ำเต้าหู้สด 800 กรัม และอาหารข้นทางการค้า 200 กรัม ร่วมกับกากน้ำเต้าหู้ 400 กรัมต่อตัวต่อวัน ตามลำดับ เลี้ยงแพะในคอกขังเดี่ยวมีน้ำสะอาดและแร่ธาตุก้อนให้กินตลอดเวลา แพะได้รับต้นข้าวโพดหมักเป็นอาหารหยาบโดยให้กินอย่างเต็มที่ ผลการทดลองพบว่า แพะได้รับอาหารต่างกันจะทำให้การกินได้ การย่อยได้ของพลังงานและโปรตีน การเจริญเติบโตและสมดุลไนโตรเจนของแพะมีค่าแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05)  การกินได้และการย่อยได้ของโปรตีนหยาบและพลังงานทั้งหมด การเจริญเติบโตต่อวันและสมดุลไนโตรเจนในแพะกลุ่มที่ได้รับอาหารข้นทางการค้าจะมีค่าสูงกว่า (P<0.05) แพะที่ได้รับกากน้ำเต้าหู้สดอย่างเดียว ส่วนการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนักตัวและต้นทุนค่าอาหารต่อน้ำหนักตัวพบว่าไม่มีความแตกต่างกันในแพะที่ได้-รับอาหารต่างกัน การทดลองนี้สรุปได้ว่าสามารถใช้กากน้ำเต้าหู้สดร่วมกับอาหารข้นทางการค้าเลี้ยงแพะแทนอาหารข้นอย่างเดียวได้ โดยไม่ทำให้การเจริญเติบโตลดลง และยังเป็นการนำใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นให้เป็นประโยชน์ของเกษตรกร

Article Details

บท
บทความวิจัย