เผยแพร่แล้ว: 2020-11-24

Isolation and Identification of Seed-Borne Fungi of Maize Grains from Cultivated in Phitsanulok Province, Thailand

Wilasinee Inyawilert, Onchuda Jadpram, Amornrat Wonangkarn, Niran Aeksiri, Kunlayaphat Wuthijaree, Mahattanee Phinyo

38-47

การประเมินแหล่งของเชื้อแบคทีเรียที่ปนเปื้อนในเนื้อสุกรระหว่างการขนส่ง และจัดจำหน่ายในจังหวัดพิษณุโลก

อมรรัตน์ วันอังคาร, วิลาสินี อินญาวิเลิศ, ณัชนันท์ เวชสูงเนิน, พรชัย รุ่งเรือง, ภาณุพงศ์ พ่วงรอด

77-86

การปรับเปลี่ยนระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบของสำนักคุณภาพ และความปลอดภัยอาหารตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025:2017

กรรณิการ์ นิ่มเล็ก, วนิดา บ้านศาลเจ้า, อุบลวรรณ รอดประดิษฐ์, ปราณี นาคประสิทธิ์

87-114