การปรับเปลี่ยนระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบของสำนักคุณภาพ และความปลอดภัยอาหารตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025:2017

Main Article Content

กรรณิการ์ นิ่มเล็ก
วนิดา บ้านศาลเจ้า
อุบลวรรณ รอดประดิษฐ์
ปราณี นาคประสิทธิ์

บทคัดย่อ

ISO/IEC 17025:2017 ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล


แสดงถึงผลทดสอบถูกต้องเชื่อถือได้ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารได้การรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 จากหน่วยรับรองภายนอกอย่างต่อเนื่องเมื่อมีการประกาศใช้ ISO/IEC 17025:2017 จำเป็นต้องดำรงรักษาความสามารถของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 ร่วมกับการปรับเปลี่ยนระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 เพื่อนำไปใช้งาน จึงทำการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 กับระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 ที่หน่วยงานใช้ดำเนินงานอยู่เดิม การวางแผนงาน การปรับเปลี่ยนระบบ การนำระบบไปใช้งาน การทวนสอบระบบ การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิผล ผลการศึกษาพบความแตกต่างสำคัญคือข้อกำหนด 4.1, 4.2, 5.3, 7.1, 7.8, 7.9, 8.5 และ 8.9  ผลการปรับเปลี่ยนได้มาตรฐานขั้นตอนการดำเนินการที่สอดคล้องตามมาตรฐานฉบับใหม่  การทวนสอบระบบพบข้อบกพร่องด้านระบบบริหาร จำนวน 6 ข้อ แก้ไขปรับปรุงได้เกิดประสิทธิผล ความสำเร็จคือได้ระบบใหม่  และนำข้อกำหนดตามมาตรฐานประยุกต์ใช้ดำเนินการครอบคลุมทุกส่วนงานห้องปฏิบัติ การได้รับการพัฒนาศักยภาพพร้อมขอรับรองและขยายการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 เดือนธันวาคม 2562 ขอบข่ายการรับรองเดิม 394 รายการ เป็น 664 รายการทดสอบ เพิ่มจากเดิม 270 รายการ รองรับความต้องการของผู้รับบริการและสร้างความมั่นใจให้หน่วยงานที่นำผลการทดสอบไปใช้ประโยชน์

Article Details

บท
บทความวิจัย