เทคโนโลยีการผลิตมันเทศ

Main Article Content

ศุภชาติ ธรรมนิติเวทย์
เอกพล มนเดช

บทคัดย่อ

มันเทศเป็นพืชหัวที่เติบโตได้ดีในดินแทบทุกชนิด โดยเฉพาะอย่างดินร่วนปนทราย สามารถปลูกได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทย การผลิตมันเทศทำได้ในหลายช่วงฤดูกาล เช่น ต้นฤดูฝน ปลายฤดูฝน และฤดูแล้ง ซึ่งในแต่ละฤดูกาลผลิตมีวิธีการผลิตที่เหมือนกัน ได้แก่ การเตรียมดิน การใส่ปุ๋ยครั้งแรก การยกร่อง การเตรียมท่อนพันธุ์ การปลูกท่อนพันธุ์ การให้น้ำ การตลบเถา การกำจัดวัชพืช การใส่ปุ๋ยครั้งที่สอง การพูนโคน การควบคุมโรค การควบคุมแมลง และการเก็บเกี่ยว ทั้งนี้ในแต่ละขั้นตอนมีคำอธิบายเพื่อความเข้าใจในการปฏิบัติ แต่บางวิธีการเกษตรกรอาจไม่นิยมปฏิบัติ เนื่องจากไม่สะดวกในการปฏิบัติจริง ประกอบกับต้องใช้แรงงานจำนวนมาก ซึ่งไม่คุ้มค่ากับลงทุน ดังนั้นแต่ละขั้นตอนในการผลิตมันเทศจะช่วยให้ผู้สนใจนำไปใช้เป็นแนวทาง หรือนำความรู้ดังกล่าวไปปรับใช้ให้เหมาะสมในแต่ละสภาพพื้นที่ นอกจากนี้บทความเรื่องเทคโนโลยีการผลิตมันเทศนี้จะใช้เป็นแหล่งความรู้ในการอ้างอิง เพื่อการค้นคว้าต่อยอดความรู้ให้ลึกซึ้งขึ้นไปในแต่ละขั้นตอน และนำความรู้ที่ได้รับจากบทความนี้ไปพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมันเทศให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความปริทัศน์

Most read articles by the same author(s)