เผยแพร่แล้ว: 2020-12-30

บทบรรณาธิการ

รศ. ดร.กณิตา ธนเจริญชณภาส

เทคนิค XAS ในการศึกษาดูดยึดของทองแดงในดินเนื้อปานกลาง

วภากร ศิริวงศ์, เพ็ญพิชชา อมรภัทรกิจ

e0170201

Mining Agricultural Soils for Bacteria Antagonistic to Plant Pathogens

จวงจันทร์ จำปาทอง

e0170202

การใช้ว่านหางจระเข้ในการรักษาบาดแผลปลาดุกลูกผสม (Clarias macrocepha-lus x Clarias gariepinus)

ฐากูร บุญมา, ภัทรียา พลซา, วรัญยู ขุนเจริญรักษ์

e0170204