การงอกของเมล็ดและการพัฒนาของต้นข้าววัชพืชที่เก็บรวบรวมจากแปลงเกษตรกรใน อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

Main Article Content

สุพรรษา ชินวรณ์
สลิลทิพย์ นุรักษ์ทวีพร
อนุพงศ์ วงค์ตามี

บทคัดย่อ

ข้าววัชพืช (weedy rice) เป็นวัชพืชชนิดหนึ่งที่ระบาดอย่างรุนแรงในพื้นที่ปลูกข้าวของประเทศไทย การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์ประเมินการงอกของเมล็ดและการพัฒนาของต้นอ่อนข้าววัชพืช 2 ประชากร ที่เก็บจากแปลงเกษตรกรในจังหวัดพิษณุโลก เปรียบเทียบกับข้าวปลูกพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ทำการเปรียบเทียบความแตกต่างของการงอกระหว่างประชากรข้าววัชพืชและข้าวปลูก โดยการเพาะเมล็ดข้าววัชพืชบนวุ้นเข้มข้น 5% และประเมินการเจริญเติบโตระหว่างประชากรข้าววัชพืชและข้าวปลูกที่ระดับความลึก 0 (ระดับผิวดิน) และ 5 เซนติเมตรจากผิวดิน ประเมินความสูงต้น ทุกสัปดาห์จนถึงระยะสุกแก่ บันทึกวันออกดอกและวันสุกแก่ จากผลการทดลองพบว่า ข้าววัชพืชทั้งสองประชากรมีอัตราการงอก การพัฒนาต้นอ่อน และความสูงต้นไม่แตกต่างกับข้าวขาวดอกมะลิ 105 แต่ข้าววัชพืชมีค่าเฉลี่ยวันออกรวงและวันสุกแก่เร็วกว่าข้าวปลูกพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ดังนั้นผลการศึกษานี้สามารถนำไปประยุกต์หาวิธีการป้องกำจัดที่เหมาะสมต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

Most read articles by the same author(s)