กำลังดำเนินการ

เผยแพร่แล้ว: 2021-04-30

การประเมินความสามารถในการก่อโรคของเชื้อแซนโทโมนัสออไรซีที่แยกได้จากจังหวัดกำแพงเพชร

สุดารัตน์ นุ่มบัว, มณีรัตน์ แก้วประดิษฐ์, พงศนาถ ผ่องเจริญ, กวี สุจิปุลิ, คำรพ รัตนสุต, ฐนิตา บุญสร้างสม

e0180102

ผลของสภาวะการเก็บรักษาที่มีต่อคุณภาพข้าวหอมมะลิแดง

ปริตา ธนสุกาญจน์, พิชญานิน เพชรล้อมทอง, นลัทพร รัตนตรัยวงศ์, อรอินทุ์ ประไชโย, ปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ์

e0180103

Angkak Production in A Multi-Stage Fixed Bed Fermentation by Using Corn Cob as An Agriculture Residual Substrate

สุภเวท มานิยม, Noppol Leksawasdi, Patcharee Pattanagul

e0180104

การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการเจริญของเส้นใยเห็ดเอคโตไมคอร์ไรซาบางชนิด ในสภาพปลอดเชื้อ

ธนภักษ์ อินยอด, ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ, ขนิษฐา ชวนะนรเศรษฐ์, ธนภัทร เติมอารมย์, ชาตรี กอนี, สุริมา ญาติโสม, สุจิตรา บัวลอย, ปิยะดา เอี่ยมประสงค์

e0180107

การศึกษาอายุของต้นหว้าที่เหมาะสมในการเจริญของเชื้อเห็ดตับเต่าภายใต้สภาวะเรือนปลูกพืช

ธนภักษ์ อินยอด, ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ, ขนิษฐา ชวนะนรเศรษฐ์, ธนภัทร เติมอารมย์, ชาตรี กอนี, สุริมา ญาติโสม, สุจิตรา บัวลอย, ปิยะดา เอี่ยมประสงค์

e0180108