คุณสมบัติทางเคมี ปริมาณสารฟีนอลิก กิจกรรมสารต้านอนุมูลอิสระและการยับยั้งแบคทีเรียที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงของผงเปลือกส้มซ่าอบแห้ง

Main Article Content

มนัสนันท์ นิพันรัมย์
กิตติศักดิ์ ธรรมพิทักษ์
เอื้องพร สังคต
นรภัทร หวันเหล็ม

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางเคมี ปริมาณสารฟีนอลิก กิจกรรมสารต้านอนุมูลอิสระ และการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงของผงเปลือกส้มซ่าอบแห้ง จากการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของผงเปลือกส้มซ่าอบแห้ง โดยเจือจางผงเปลือกส้มซ่าอบแห้งด้วยน้ำกลั่นที่อัตราส่วน 1:10 พบว่ามีค่าพีเอชเท่ากับ 3.91±0.11 และมีปริมาณของแข็งที่ละลายได้เท่ากับ 3.57±0.12 ◦Brix เมื่อศึกษาปริมาณกรดทั้งหมด ปริมาณสารฟีนอลิก และกิจกรรมของสารต้านอนุมูลอิสระของผงเปลือกส้มซ่าอบแห้ง พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.14±0.04 เปอร์เซ็นต์ 1,677.34±21.23 mg GAE/100 g และ 4,604.54±49 mg/100 g ตามลำดับ เมื่อทดสอบความสามารถในการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรค (Escherichia coli CIP 76.24, Staphylococcus aureus CIP 75.25, Salmonella Typhimurium CIP 58.58, Listeria innocua CIP 80.11T) และแบคทีเรียแลคติก (Lactobacillus plantarum TISTR 926, Pediococcus acidilactici V202, Enterococcus faecium C707 และ Enterococcus faecalis CF1GI 15) โดยวิธี agar well diffusion พบว่าสารสกัดผงเปลือกส้มซ่าอบแห้งสามารถยับยั้ง E. coli CIP 76.24 ได้ แต่ไม่สามารถยับยั้ง S. aureus CIP 75.25, S. Typhimurium CIP 58.58, L. innocua CIP 80.11T, L. plantarum TISTR 926, P. acidilactici V202, E. faecium C707 และ E. faecalis CF1GI 15 ได้ การศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่าผงเปลือกส้มซ่าอบแห้งมีคุณสมบัติที่จะนำไปประยุกต์ใช้เป็นสารเติมแต่งในอาหารสัตว์ เนื่องจากมีสารฟีนอลิก สารต้านอนุมูลอิสระและสามารถยับยั้งการเจริญของ E. coli ได้

Article Details

บท
บทความวิจัย
Author Biographies

มนัสนันท์ นิพันรัมย์, คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 65000

กิตติศักดิ์ ธรรมพิทักษ์, คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 65000

เอื้องพร สังคต, คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 65000