องค์ประกอบทางเคมีของรำข้าวและการส่งเสริมการเจริญของโพรไบโอติก Pediococcus acidilactici V202

Main Article Content

เอื้องพร สังคต
กัญญารัตน์ จุลรอด
กนกรัตน์ เอี่ยมสะอาด
กิตติศักดิ์ ธรรมพิทักษ์
นรภัทร หวันเหล็ม

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและการส่งเสริมการเจริญเติบโตของแบคทีเรียโพรไบโอติก Pediococcus acidilactici V202 ของรำข้าวจากโรงสีย่งฮงจั้ว อำเภอหนองบัว จังหวัด นครสวรรค์ จากการศึกษาพบว่า พีเอช ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ ปริมาณสารฟีนอลิก กิจกรรมของสารต้านอนุมูลอิสระ เถ้า คาร์โบไฮเดรต พลังงาน ไขมัน ความชื้น โปรตีน และเยื่อใย มีค่า เท่ากับ 5.68±0.22, 4.41±0.02 °Brix, 227.17±6.84 mg GAE/100 g, 816.02±111.99 mg/100 g, 8.61 g/100 g, 47.92 g/100 g, 398.46 kcal/100 g, 16.10 g/100 g, 11.90 g/100 g, 15.47 g/100 g และ 4.70 g/100 g ตามลำดับ เมื่อศึกษาคุณสมบัติในการส่งเสริมการเจริญของโพรไบโอติก P. acidilactici V202 ในอาหารเหลว Nutrient broth ที่มีรำข้าว 0 (กลุ่มควบคุม), 5 และ 10 เปอร์เซ็นต์ บ่มที่อุณหภูมิ 39 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง พบว่าการเสริมรำข้าวในอาหารเหลว Nutrient broth ที่ระดับ 10 เปอร์เซ็นต์ ส่งเสริมการเจริญของแบคทีเรียโพรไบโอติก P. acidilactici V202 ได้ดีที่สุดที่เวลา 12 ชั่วโมง ซึ่งแตกต่างกับชุดการทดลองอื่นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) ในขณะที่ค่าพีเอชของอาหารเลี้ยงเชื้อของทุกชุดการทดลองไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) การทดลองนี้ชี้ให้เห็นว่าการเสริมรำข้าวในอาหารเลี้ยงเชื้อมีศักยภาพในการเพิ่มจำนวนแบคทีเรีย โพรไบโอติก P. acidilactici V202 และลดระยะเวลาในการเลี้ยง ซึ่งช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแบคทีเรียโพรไบโอติกก่อนนำไปประยุกต์ใช้ในอาหารสัตว์

Article Details

บท
บทความวิจัย