ประสิทธิภาพของสารกำจัดวัชพืช คาลารีส® ต่อการควบคุมวัชพืชในข้าวโพดหวาน ประสิทธิภาพของคาลารีสต่อการควบคุมวัชพืช

Main Article Content

ศุภชาติ ธรรมนิติเวทย์

บทคัดย่อ

ข้าวโพดหวานเป็นเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย อุปสรรคหนึ่งของการปลูก ข้าวโพดหวานคือการรวบกวนของวัชพืช ซึ่งทำให้ข้าวโพดหวานเสียหายทั้งผลผลิตและคุณภาพผลผลิต การจัดการวัชพืชในข้าวโพดหวานให้ถูกต้องจึงมีความสำคัญอย่างมาก คาลารีส® เป็นสารกำจัดวัชพืชที่มีส่วนผสมของสารมีโซไตรโอน 2.5% w/v และ อาทราซีน 25% w/v มีกลไกการทำลายพืชคือมีโซไตรโอนยับยั้งการสังเคราะห์แคโรทีนอยด์และอาทราซีนยับยั้งการสังเคราะห์แสง คาลารีสขึ้นทะเบียนเป็นสารกำจัดวัชพืชประเภทเลือกทำลายในข้าวโพดและอ้อย โดยบริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด ดังนั้น วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้คือเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของคาลารีสต่อการควบคุมวัชพืชในข้าวโพดหวาน ณ แปลงเกษตรกร ตำบลคลองตาล อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ระหว่างเดือนเมษายนถึงมิถุนายน พ.ศ. 2563 วางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ มี 6 กรรมวิธีการทดลอง จำนวน 5 ซ้ำ ได้แก่ ไม่กำจัดวัชพืช กำจัดวัชพืชด้วยจอบ คาลารีสสามอัตรา คือ 110, 137 และ 165 กรัมสารออกฤทธิ์/ไร่ และวิธีเกษตรกรคือ อาทราซีน 300 กรัมสารออกฤทธิ์/ไร่ ตามด้วยพาราควอตไดคลอไรด์ 110.4 กรัมสารออกฤทธิ์/ไร่ ผลการทดลองพบว่า คาลารีสทั้ง 3 อัตรา มีประสิทธิภาพควบคุมวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างมากกว่าการใช้จอบและวิธีเกษตรกร อย่างไรก็ตามที่อัตรา 137 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อ/ไร่ ให้ผลต่อการเติบโตของข้าวโพดและผลผลิตสูงกว่ากรรมวิธีการอื่น ๆ อย่างมีนัยสำคัญ ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าอัตราของคาลารีสที่แนะนำให้ใช้คือ 137 กรัมสารออกฤทธิ์ หรือ 500 มิลลิลิตรของผลิตภัณฑ์/ไร่ มีประสิทธิภาพในข้าวโพดหวานสูงสุด

Article Details

บท
บทความวิจัย