การตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมีในข้าวเปลือกแบบรวดเร็วด้วย เนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโคปี

Main Article Content

Sonthaya Numthuam

บทคัดย่อ

ข้าวเปลือกถือเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่สามารถนำมาใช้เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เช่น ไก่ สุกร และโค โดยก่อนจะนำมาเป็นอาหารสัตว์จำเป็นต้องวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนะของวัตถุดิบเพื่อการประกอบสูตรอาหารสัตว์ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโคปี (Near Infrared Spectroscopy: NIRS) ในการตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมีของข้าวเปลือกแบบรวดเร็วและไม่ทำลายตัวอย่าง ดำเนินการศึกษาโดยใช้ตัวอย่างข้าวเปลือก จำนวน 60 ตัวอย่าง นำมาวัดการดูดกลืนแสง NIR ที่ช่วงเลขคลื่น 9000-4000 cm-1 ด้วยโหมดสะท้อนกลับ จากนั้นนำตัวอย่างข้าวเปลือกมาวิเคราะห์ทางเคมีเพื่อหาปริมาณโปรตีน ไขมัน เยื่อใย และเถ้า แล้วทำการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างแบบจำลองด้วยวิธี partial least square (PLS) regression จากการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพการทำนายปริมาณโปรตีน ไขมัน และเยื่อใยหยาบในข้าวเปลือกให้ผลเป็นที่น่าพึงพอใจ โดยแบบจำลองที่ดีที่สุดสำหรับการทำนายปริมาณโปรตีน ไขมัน และเยื่อใยหยาบ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (R) มากกว่า 0.95 และค่าความคลาดเคลื่อนจากการทำนาย (RMSEP) เท่ากับ 0.22, 0.12 และ 0.43% ตามลำดับ ในขณะที่แบบจำลองสำหรับทำนายปริมาณเถ้าในข้าวเปลือกมีประสิทธิภาพด้อยกว่าองค์ประกอบทางเคมีอื่น โดยมีค่า R เท่ากับ 0.78 และ RMSEP เท่ากับ 0.25% ดังนั้นเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปีจึงมีความเป็นไปได้ในการตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมีของของข้าวเปลือกแบบรวดเร็วและไม่ทำลายตัวอย่าง

Article Details

บท
บทความวิจัย