อิทธิพลของสภาพการจราจรระหว่างช่วงเบาบางและหนาแน่นที่มีต่อระดับเสียงในพื้นที่ถนนสายหลักในเขตเมืองพิษณุโลก

Main Article Content

Kanita Thanacharoenchanaphas

บทคัดย่อ

การจราจรเป็นแหล่งกำเนิดสำคัญของมลพิษทางเสียงในพื้นที่เขตเมือง โดยพบว่าระดับเสียง
เกิน 50% นั้นเกิดจากแหล่งจราจรเป็นหลัก ยิ่งกว่านั้นมีงานวิจัยพบว่าระดับเสียงที่เพิ่มขึ้นเกิดจากจำนวนยานพาหนะทุกชนิดที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ดังนี้การวิจัยนี้ดำเนินการเพื่อศึกษาอิทธิพลของสภาพการจราจรเบาบางและหนาแน่นที่มีต่อระดับเสียงเฉลี่ย ณ พื้นที่ถนนสายหลัก เขตเมืองจังหวัดพิษณุโลกในการศึกษา
ได้เลือกถนนสายหลัก 4 พื้นที่เพื่อการติดตามตรวจสอบ ดังนี้: ถนนสิงหวัฒน์ (R1), ถนนบริเวณสี่แยกบ้านคลอง (R2), ถนนมิตรภาพบริเวณบริเวณวิทยาลัยพาณิชยการพิษณุโลก (R3) และ ถนนมิตรภาพขาเข้าและออกระหว่างอำเภอเมืองและอำเภอวังทอง (R4) ในการศึกษาได้ทำการบันทึกผลจำนวนยานพาหนะ 12 ประเภท
ในเวลา 1 ชั่วโมง พร้อมกับการบันทึกระดับเสียง ใน 2 ช่วงสถานการณ์ของสภาพจราจร คือช่วงการจราจร
เบาบางและการจราจรหนาแน่น ผลการศึกษาพบว่าจำนวนยานพาหนะรวมสูงสุดในพื้นที่ถนน R2
อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาเปอร์เซ็นต์การเพิ่มขึ้นของยานพาหนะในช่วงการจราจรหนาแน่น (เปรียบเทียบกับช่วงเบาบาง) พบว่าพื้นที่ถนน R4 มีเปอร์เซ็นต์การเพิ่มขึ้นสูงที่สุด เมื่อประเมินสภาพการจราจรพบว่า
จำนวนช่องทางถนนมีความสัมพันธ์กับค่าดัชนีการติดขัด (V/C) อย่างชัดเจนด้วยค่า R2 ที่สูงถึง 0.84 และ 0.86
ในทั้ง 2 ช่วงสถานการณ์ตามลำดับผลการศึกษาค่าระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 10 (L(10)) พบว่ามีค่าเกินระดับมาตรฐานเสียง 70 dBA ทั้ง 4 พื้นที่ถนนทั้ง 2 ช่วงสถานการณ์โดยพบว่ามีระดับสูงสุด ณ พื้นที่ A4
ที่ระดับ 81 dBA และ 84 dBA ใน 2 ช่วงสถานการณ์ตามลำดับนอกจากนั้น  ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า
มีความสัมพันธ์ระหว่าง V/C และ L(10) ในระดับที่สูงด้วยค่า R2 เท่ากับ 0.72 นอกจากนั้นยังพบความสัมพันธ์อย่างชัดเจนระหว่างจำนวนรถเก๋ง และ รถกระบะ ต่อค่าระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (L(1hr))  ด้วยค่า R2 ที่สูงในระดับ 0.63 และ 0.70 ตามลำดับ ผลการศึกษาสรุปได้ว่าพื้นที่ถนนสายหลักของจังหวัดพิษณุโลกประสบกับปัญหาระดับเสียงในระดับที่น่ากังวลโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ถนน R4 ดังนั้นควรมีการดำเนินการ
กำหนดมาตรการเพื่อลดปัญหาระดับเสียงในเขตจราจรในเขตเมืองพิษณุโลกต่อไป


คำสำคัญ: สภาพการจราจร, เสียง, ถนนสายหลัก, เขตเมืองพิษณุโลก


 


 

Article Details

บท
บทความวิจัย