การใช้ประโยชน์กากส่าเหล้าเป็นวัตถุดิบทางเลือกในอาหารแบบผลิตเองต่อการเจริญเติบโตของปลานิลแดงแปลงเพศ (Oreochromis niloticus x O. mossambicus)

Main Article Content

Thuchapol Karaket
ภัทรียา พลซา
สุวิมล วันตุ้ย

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้เป็นการทดสอบการใช้กากส่าเหล้าที่ได้จากโรงงานผลิตสุราพื้นบ้านในเขตภาคเหนือของประเทศไทยในอาหารต่อการเจริญเติบโตของปลานิลแดง (Oreochromis niloticus x O. mossambicus) มีการออกแบบอาหารทดลอง 5 สูตร ให้มีโปรตีนเท่ากัน คือ 30 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้กากส่าเหล้าที่มีข้าวเหนียวเป็นวัตถุดิบหลักตั้งต้นในสูตรอาหารที่ระดับ 0, 5, 10, 15 และ 20 เปอร์เซ็นต์ (กำหนดเป็น RDDG0, RDDG5, RDDG10, RDDG15 และ RDDG20) ตามลำดับ แต่ละชุดการทดลองมี 3 ซ้ำ ทดลองเลี้ยงปลานิลแดงขนาดเฉลี่ย 5-7 เซนติเมตร ในตู้กระจกขนาด 150 ลิตร ให้อาหารทดลองแต่ละสูตรวันละสองครั้งเป็นระยะเวลา 60 วัน หลังจากสิ้นสุดการทดลอง พารามิเตอร์การเจริญเติบโต (น้ำหนักสุดท้าย น้ำหนักที่เพิ่มขึ้น ADG และ SGR) ของปลาที่เลี้ยงด้วยสูตรอาหารที่มีกากส่าเหล้า 5-10 เปอร์เซ็นต์ มีค่าสูงกว่ากลุ่มอื่นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีกากส่าเหล้า 10 เปอร์เซ็นต์ มีประสิทธิภาพการให้อาหารสูงสุด (FCR และ FE) และสูงกว่าอาหารอื่นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ส่วนอัตราการรอดตายของปลานิลแดงในการศึกษานี้ไม่ได้รับผลกระทบจากการใช้กากส่าเหล้าในอาหารจึงไม่พบความแตกต่างกันทางสถิติระหว่างชุดการทดลอง (p>0.05) ผลการทดลองนี้ชี้ให้เห็นว่ากากส่าเหล้ามีศักยภาพในการทดแทนได้ทั้งส่วนผสมที่มีโปรตีนสูงและโปรตีนต่ำ และสามารถใช้ในสูตรอาหารได้ 10 เปอร์เซ็นต์ เพื่อช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโต และประสิทธิภาพการใช้อาหารของปลานิลแดงให้ดีขึ้น

Article Details

บท
บทความวิจัย