ผลของการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างปลานิล (Oreochromis niloticus) สายพันธุ์จิตรลดา 3 กับสายพันธุ์สุพรีมต่อปริมาณผลผลิตลูกพันธุ์

Main Article Content

มินตรา ศีลอุดม
กานดา คลาดกองทุกข์
นภสินธุ์ สมมิตร
ศิริพร โทลา

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะความดกไข่ของการผสมข้ามสายพันธุ์ปลานิล(Oreochromis niloticus) ระหว่างสายพันธุ์จิตรลดา 3 (CHI) และ สายพันธุ์สุพรีม (SUP) โดยทำการเลี้ยงปลานิลพ่อแม่พันธุ์ปลานิล 4 คู่ผสม ได้แก่ ♂CHI×♀CHI, ♂CHI×♀SUP,♂SUP×♀CHI และ ♂SUP×♀SUP ตามลำดับ เลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลานิลอายุเฉลี่ย 1.5 ปี กลุ่มการทดลองละ 20 ตัว ในอัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมีย 1:1 ในบ่อซีเมนต์ กลุ่มการทดลองละ 3 บ่อ เป็นระยะเวลา 35 วัน ทำการตรวจสอบไข่ในปากแม่ปลานิลทุกสัปดาห์ ผลพบว่าแม่ปลาทุกกลุ่มให้ไข่ระยะที่ 1, 2, และ 4 โดยมีน้ำหนักไข่ต่อฟองเฉลี่ยระหว่าง 0.0096-0.0100 กรัม (P>0.05) โดยปลาคู่ผสมในสายพันธุ์เดียวกัน คือ ♂CHI×♀CHI และ ♂SUP×♀SUP มีแนวโน้มจำนวนแม่ปลาที่วางไข่ต่อสัปดาห์ น้ำหนักไข่ต่อแม่ และ จำนวนไข่ต่อแม่เฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มคู่ผสมข้ามสายพันธุ์ ♂CHI×♀SUP และ ♂SUP×♀CHI โดยพบว่า ♂CHI×♀CHI มีจำนวนแม่ปลาที่วางไข่ต่อสัปดาห์ ค่าน้ำหนักไข่ต่อแม่ และ จำนวนไข่ต่อแม่เฉลี่ยสูงกว่าคู่ผสมอื่นอย่างมีนัยสำคัญ (P<0.05)

Article Details

บท
บทความวิจัย