เผยแพร่แล้ว: 2023-12-31

การเปรียบเทียบสมรรถภาพการขุน ลักษณะซาก และผลตอบแทนจากการขุนโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสนและโคนมเพศผู้ตอน

เปรียบเทียบสมรรถภาพการขุนโคพันธุ์กำแพงแสนและโคนมเพศผู้ตอน

Anchalee Khongpradit, สุริยะ สะวานนท์, ภูมพงศ์ บุญแสน, ปรมาพิชญ์ เจริญศรี, Piny Tong, คมกฤช เอกฉัตร, พีระยุทธ อินกล่ำ, ภานุวัฒน์ กาลจักร, สุริยะ สะวานนท์

ผลของการเสริมโทโคฟีรอลและซีลิเนียมในอาหารต่อคุณภาพน้ำเชื้อและอัตราการผสมติดในไก่พ่อพันธุ์

พัชรา ธนานุรักษ์, สมจิตร ถนอมวงศ์วัฒนะ, ศศินิษฐา ถนอมวงศ์วัฒนะ, ปาจรีย์ โทตะกูล, พิริยาภรณ์ สังขปรีชา, ชาติชาย โยเหลา, อชิรา ผดุงฤกษ์, สินสมุทร แซ่โง้ว, สุจีรา พึ่งเจริญ, ยศพนธ์ ยางงาม, ฐิตาภรณ์ คงดี, ณปภัช ช่วยชูหนู

e0200208

การเปรียบเทียบสมรรถภาพการผลิต และองค์ประกอบของซากไก่พื้นเมืองอินทรีย์

วรศิลป์ มาลัยทอง, ดุจดาว คนยัง, พิชิตร์ วรรณคำ, ศุกรี อยู่สุข, สุรพงษ์ ทองเรือง, วงศ์วริศ วงศ์นาค, อิศรา วัฒนนภาเกษม