ผลของการเสริมสารสกัดเห็ดเยื่อไผ่ร่วมกับสารละลายเจือจางน้ำเชื้อ ต่อคุณภาพน้ำเชื้อสุกรในการเก็บรักษาที่ 17 องศาเซลเซียส ผลของการเสริมสารสกัดเห็ดเยื่อไผ่ต่อคุณภาพน้ำเชื้อสุกร

Main Article Content

Onpreeya Chot

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการเสริมสารสกัดเห็ดเยื่อไผ่ต่อคุณภาพน้ำเชื้อในการเก็บรักษาที่ 17 องศาเซลเซียส ในการทดลองนี้ใช้สุกรพ่อพันธุ์สายพันธุ์แลนแรช จำนวน 2 ตัว เก็บตัวอย่างน้ำเชื้อสดเจือจางด้วยสารละลายน้ำเชื้อสูตร Modena extender ร่วมกับสารสกัดเห็ดเยื่อไผ่ โดยแบ่งกลุ่มการทดลอง คือ กลุ่มควบคุมที่ไม่มีการเสริมสารสกัดเห็ดเยื่อไผ่ (TR1) และกลุ่มที่มีการเสริมสารสกัดเห็ดเยื่อไผ่ที่มีความเข้มข้น 10 (TR2), 100 (TR3) และ 1,000 (TR4) ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ทำการประเมินคุณภาพน้ำเชื้อเมื่อเก็บรักษาน้ำเชื้อในวันที่ 0, 1, 3 และ 5 ที่ตู้เก็บรักษาความเย็นอุณหภูมิ 17 องศาเซลเซียส ด้วยเครื่องวิเคราะห์คุณภาพน้ำเชื้อ (Computer Assisted Semen Analysis, CASA) โดยประเมินการเคลื่อนไหวตัวอสุจิ ได้แก่ การเคลื่อนไหวทั้งหมด การเคลื่อนไหวไปข้างหน้า และจลศาสตร์การเคลื่อนไหวของอสุจิ อีกทั้งประเมินความสมบูรณ์อะโครโซมของตัวอสุจิ ด้วยเครื่อง imaging flow cytometry ผลการศึกษาพบว่าในการเก็บรักษาด้วยความเย็นอุณหภูมิ 17 องศาเซลเซียส เมื่อเก็บรักษาน้ำเชื้อในวันที่ 5 กลุ่มที่มีการเสริมสารสกัดเห็ดเยื่อไผ่ 10 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร มีร้อยละการเคลื่อนไหวทั้งหมดของอสุจิ (88.11±0.38 %) อีกทั้งกลุ่มทีมีการเสริมสารสกัดเห็ดเยื่อไผ่ 100 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร มีอัตราการเคลื่อนไหวแนวโค้ง (85.99±4.84 µm/s) อัตราการเคลื่อนไหวเส้นตรง (29.83±4.96 µm/s) และอัตราการเคลื่อนไหวเฉลี่ยของอสุจิ (37.43±5.26 µm/s) สูงกว่าทุกกลุ่มการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) อีกทั้งกลุ่มที่มีการเสริมสารสกัดเห็ดเยื่อไผ่ 10 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร เมื่อทำการเก็บรักษาน้ำเชื้อในวันที่ 5 มีร้อยละอสุจิมีชีวิต (75.10±1.24 %) มากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) อีกทั้งกลุ่มที่มีการเสริมสารสกัดเห็ดเยื่อไผ่ 10 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร มีร้อยละอสุจิไม่มีชีวิต (24.70±1.24 %) น้อยกว่าเมื่อเทียบกับทุกกลุ่มการทดลอง (P<0.05) ดังนั้นการเสริมสารสกัดเห็ดเยื่อไผ่ 10 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร จึงส่งผลดีต่อคุณภาพน้ำเชื้อสุกรในการเก็บรักษาด้วยความเย็นที่ 17 องศาเซลเซียส

Article Details

บท
บทความวิจัย