ผลของการใช้เปลือกข้าวโพดชีวภาพเป็นแหล่งอาหารหยาบโปรตีนสูงต่อปริมาณการกินได้ การย่อยได้ และประสิทธิภาพการเจริญเติบโตในโคเนื้อรุ่นเพศเมีย การใช้เปลือกข้าวโพดชีวภาพในโคเนื้อรุ่นเพศเมีย

Main Article Content

วุฒิกร สระแก้ว

บทคัดย่อ

เปลือกข้าวโพดชีวภาพคือวัตถุดิบอาหารหยาบให้โปรตีนสูงที่ผลิตโดยการหมักเปลือกข้าวโพดร่วมกับน้ำหมักจุลินทรีย์ผสมที่ประกอบด้วยยีสต์และแบคทีเรียแลคติค งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้เปลือกข้าวโพดชีวภาพเป็นแหล่งอาหารหยาบต่อปริมาณการกินได้ การย่อยได้และประสิทธิภาพการเจริญเติบโตในโคเนื้อรุ่นเพศเมีย โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ ใช้โคเนื้อรุ่นลูกผสมพื้นเมืองxบราห์มัน เพศเมียจำนวน 8 ตัว (อายุเฉลี่ย 12±1.8 เดือน น้ำหนักเริ่มต้น 235±32 กิโลกรัม) แบ่งกลุ่มทดลองเป็น 2 ทรีทเมนต์ ตามชนิดของอาหารหยาบที่โคได้รับ ได้แก่ ทรีทเมนต์ที่ 1 อาหารข้นร่วมกับเปลือกข้าวโพดเป็นแหล่งอาหารหยาบ และทรีทเมนต์ที่ 2 อาหารข้นร่วมกับเปลือกข้าวโพดชีวภาพเป็นแหล่งอาหารหยาบ ทำการเก็บข้อมูลทดลองเป็นเวลา 90 วัน ผลการทดลองพบว่า โคที่ได้รับเปลือกข้าวโพดชีวภาพมีปริมาณการกินได้ของอาหารหยาบสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับข้าวโพดเป็นอาหารหยาบ เช่นเดียวกับค่าการย่อยได้ของวัตถุแห้ง โปรตีน และเยื่อใย NDF ที่ มีค่าเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05)  ในส่วนของน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นและอัตราการเจริญเติบโตต่อวันมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น (P=0.07) อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนักตัวและต้นทุนค่าอาหารต่อการเพิ่มขึ้นของน้ำหนักตัวมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าการใช้เปลือกข้าวโพดชีวภาพเป็นวัตถุดิบอาหารหยาบสามารถเพิ่มปริมาณการกินได้ การย่อยได้และมีแนวโน้มทำให้การเจริญเติบโตดีขึ้นในโคเนื้อรุ่นเพศเมีย

Article Details

บท
บทความวิจัย
Author Biography

วุฒิกร สระแก้ว, สาขาวิชาสัตวศาสตร์และประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

-