ผลกระทบของนโยบายการให้นำเข้าเนื้อสุกรที่ไม่ปลอดสารเร่งเนื้อแดง

Main Article Content

ณัฐพล พจนาประเสริฐ
เออวดี เปรมัษเฐียร
ณัฐวุฒิ รัตวณิชย์โรจน์

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ต้องการศึกษาผลกระทบในของนโยบายการให้นำเข้าและไม่ให้นำเข้าสุกรที่มีสารเร่งเนื้อแดง โดยวัดนโยบายเป็นเชิงปริมาณผ่านอัตราเทียบเท่าภาษี และวิเคราะห์ผลของนโยบายดังกล่าวต่อตลาดระดับขายส่งและขายปลีกสุกร โดยประยุกต์ใช้แบบจำลองตลาดสุกรหลายตลาด ผลการศึกษาพบว่า กรณีที่หากรัฐบาลยังคงนโยบายไม่ให้มีการนำเข้าสุกรที่มีสารเร่งเนื้อแดงนั้น ราคาสุกรมีชีวิตหน้าโรงงาน ราคาสุกรหน้าโรงงาน และราคาขายปลีกเนื้อสุกร ส่วนเหลื่อมการตลาดระดับฟาร์มและระดับตลาดขายปลีกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในขณะที่การบริโภค การผลิต และการการนำเข้าเนื้อสุกรเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน แต่เมื่อมีการเปิดให้นำเข้าเนื้อสุกรที่ไม่ปลอดสารเร่งเนื้อแดง พบว่าอัตราเทียบเท่าภาษีศุลกากรลดลงทันทีร้อยละ  7.88 ณ ช่วงเวลาดังกล่าวทำให้มีการบริโภคเนื้อสุกรเพิ่มขึ้น 3,725.38 ตันและทำให้มีการนำเข้าเนื้อสุกรเพิ่มขึ้น 650 ตันทันทีเมื่อมีการเปิดให้นำเข้า เนื่องจากราคาเนื้อสุกรนำเข้ามีราคาต่ำกว่าเมืองไทย ทำให้เนื้อสุกรนำเข้าทดแทนเนื้อสุกรที่ผลิตในประเทศ ส่งผลให้ปริมาณการผลิตสุกรในประเทศลดลง 6,560 ตันในเวลาต่อมาจากการเปิดให้นำเข้า เมื่อมีประมาณอุปทานเนื้อสุกรมากขึ้น ทำให้ราคาสุกรมีชีวิต ราคาสุกรหน้าโรงงาน และราคาขายปลีกเนื้อสุกร ลดลง 0.75 0.95 และ 1.36 บาทต่อกิโลกรัม ตามลำดับ ส่วนเหลื่อมการตลาดในระดับฟาร์มและระดับขายปลีกลดลง 0.2 และ 0.41 บาทต่อกิโลกรัมตามลำดับ 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (research article)

References

Byrne, Patrick J., Capps, Oral, Tsai, Reyfong and Williams, Gary. 1995. Policy implications of trade liberalization: The case of meat products in Taiwan and South Korea. Agribusiness. 11(4): 297-307.

Capps, O., R. Tsai, R. Kirby, and G.W. Williams. 1994. A comparison of demands for meat products in the Pacific Rim region. Journal of Agricultural and Resource Economics. 19(1): 210-224.

Deaton, A. and J. Muellbauer. 1980. An Almost Ideal Demand System. American Economic Review. 70: 312-36.

Dermot J. Hayes, Hyungdo Ahn and C. P. Baumel. 1991. Meat Demand in South Korea: A Systems Estimate and Policy Projections. Agribusiness. 7(5): 433-446.

Food Division. 1979. Food Act B.E.2522. Food and Drug Administration. Department of Public Health.

Kim Renee B., Kim Y. J., Veeman Michele. 2004. Adjustments in the South Korean Beef Import Market under Beef Import Liberalization Policies. Agribusiness. 20(2): 201-216.

Miljkovic, Dragan, Marsh John M., Brester Gary W. 2002. Japanese Import Demand for U.S. Beef and Pork: Effects on U.S. Red Meat Exports and Livestock Prices. Journal of Agricultural and Applied Economics. 34(3): 501-512.

Office of Agricultural Economics. 2020. Thailand swine production statistics: production, cost, prices and import-export, Thailand.

Parr, Rosson C., III, Davis, Ernest E, Angel, Amy, Segarra Eduardo. 1993. Free Trade Impacts on US-Mexican Meat Trade. Agribusiness. 9(2): 159-173.

Piermartini Roberta. Teh, Robert. 2005. Demystifying Modelling Methods for Trade Policy. WTO Discussion Paper. No. 10.

Premashthira, A., N. Photchanaprasert and N. Ratanavanichrojn. 2019. Impacts of Non-Zero Ractopamine Pork Import Ban Policy. Final report. The Thailand Science Research and Innovation (TSRI) and Knowledge Network Institute of Thailand.

Rikard-Bell, C., Curtis, M. A., van Barneveld, R. J., Mullan, B. P., Edwards, A. C., Gannon, N. J., Henman, D.J., Hughes.P.E., Dunshea. F.R. 2009. Ractopamine hydrochloride improves growth performance and carcass composition in immunocastrated boars, intact boars, and gilts. Journal of Animal Science. 87: 3536-3543.

Thiel, H., 1965. The information approach to demand analysis. Econometrica. 33: 67-87.

Van Tongeren, Frank Meijl, Hans and Surry Yves. 2001. Global Models Applied to Agricultural and Trade Policies: A Review and Assessment. Agricultural Economics. 26(2): 149-172.

Wahl, T.I., D.J. Hayes. and G.W. Williams. 1991. Dynamic adjustment in the Japanese livestock industry under beef import liberalization. American Journal of Agricultural Economics. 73: 118-132.

Wahl, T. I., Williams, G. W. and Hayes, D. J. 1989. The 1988 Japanese Beef Market Access Agreement: A forecast simulation analysis. Agribusiness. 5: 347–360.

Wahl, Thomas, Hayes, Dermot and Johnson, Stanley. 1991. Impacts of Liberalizing the Japanese Pork Market. Center for Agricultural and Rural Development (CARD) Publications. Center for Agricultural and Rural Development (CARD) at Iowa State University.

WTO.2012. Practical Guide to Trade Policy Analysis, UNCTAD, the United Nations Conference on Trade and Development. Available: https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/practical_guide12_e.htm. Accessed :March 20, 2019.

Yang and Won W. Koo. 1994. Japanese Meat Import Demand Estimation with the Source Differentiated AIDS Model. Journal of Agricultural and Resource Economics. 19(2): 396-408.