แนวทางการสร้างเนื้อไก่ฟังก์ชันด้วยอัตลักษณ์ไก่พื้นเมืองไทย

Main Article Content

สุกัญญา เจริญศิลป์
วุฒิไกร บุญคุ้ม
ศุภมิตร เมฆฉาย
มนต์ชัย ดวงจินดา

บทคัดย่อ

การเขียนบทความวิชาการฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อค้นหาสารสำคัญที่โดดเด่นและมีศักยภาพในการบ่งชี้อัตลักษณ์ด้านการเป็นอาหารสุขภาพของไก่พื้นเมือง 2) เพื่อเสนอแนวทางการสร้างเนื้อฟังก์ชันของไก่พื้นเมือง เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนเป้าหมายการปรับปรุงพันธุ์ไก่พื้นเมืองให้ตอบโจทย์ด้านการเป็นอาหารสุขภาพและเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคที่รักสุขภาพในอนาคตต่อไป จากการรวบรวมผลงานวิจัยพบว่า ACE-I inhibitor, anserine และ พิวรีน เป็นสารสำคัญที่มีความโดดเด่นและมีศักยภาพในการเป็นอัตลักษณ์ด้านการเป็นอาหารสุขภาพของไก่พื้นเมือง เนื่องจาก anserine มีคุณสมบัติที่โดดเด่นทำหน้าที่เป็น anti-oxidant, anti-aging และ anti-lactic acid ส่วน ACE-I inhibitor เป็นโปรตีนตัวหลักในการควบคุมเมแทบอลิซึมป้องกันการเกิดโรคความดันโลหิตสูง ขณะที่พิวรีนมีปริมาณสูงในเนื้อไก่เมื่อเทียบกับสัตว์ชนิดอื่น ดังนั้นจึงเป็นโจทย์วิจัยที่น่าสนใจและท้าทายในการพัฒนาปริมาณ ACE-I inhibitor และ anserine ในเนื้อไก่ให้เพิ่มขึ้น และปรับปรุงปริมาณพิวรีนในเนื้อไก่ให้ลดลง บทความวิชาการฉบับนี้ จึงนำสารสำคัญทั้ง 3 ชนิด มาเป็นแนวทางในการพัฒนาเนื้อไก่ฟังก์ชัน ซึ่งมีความเป็นไปได้ทั้งหมด 4 แนวทาง ได้แก่ แนวทางที่ 1: High ACE-I inhibitor line แนวทางที่ 2: High-anserine line และแนวทางที่ 3: Low purine line และแนวทางที่ 4: 2High (high anserine-high ACE-I inhibitor peptidase)+1Low (Low purine) line ซึ่งแนวทางที่ 4 น่าจะเป็นแนวทางที่น่าจะตอบโจทย์ผู้บริโภคมากที่สุด เนื่องจากเป็นแนวทางที่ทำการคัดเลือกทั้ง 3 ลักษณะไปพร้อมกัน เพื่อเน้นสร้างจุดขายเนื้อไก่ 2High+1Low ให้มีความพิเศษกับคนเป็นโรคเกาต์หันกลับมาบริโภคเนื้อไก่ได้ตามความเหมาะสมและยังสามารถช่วยต้านโรคความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจที่สำคัญ เป็นแหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญช่วยให้สุขภาพแข็งแรง ซึ่งจากข้อมูลข้างต้นน่าจะเป็นประโยชน์ในการเปิดตลาดใหม่เพื่อเป็นทางเลือกให้กับกลุ่มนักกีฬาและคนที่ชอบออกกำลังกายตามฟิตเนตต่างๆ ที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยเน้นประชาสัมพันธ์เป็นอกไก่ 2High+1Low กินแล้วเพิ่ม endurance ในการออกกำลังกาย ไม่เกิดความเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อ หรือแปรรูปเป็นอกไก่สกัด (chicken breast extract) เพื่อยกระดับการแข่งขันตลาดอาหารสุขภาพของไก่พื้นเมืองไปในระดับอุตสาหกรรมต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (research article)

References

มนต์ชัย ดวงจินดา. 2548. การประเมินพันธุกรรมสัตว์. ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์. มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น.

ศศิกานต์ เกตุมาลา, อมรรัตน์ โมฬี, กาญจนา ธรรมนู, และ จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล. 2561ก. อินฟราเรดสเปกโทรสโกปีและคุณสมบัติเนื้อสัมผัสของเนื้อไก่3 สายพันธุ์เมื่อได้รับความร้อน. น. 82-89. ใน: ประชุมวิชาการ Meat Science and Technology ครั้งที่ 6 วันที่ 18-19 มิถุนายน 2561. โรงแรมรามาการ์เด้นส์, กรุงเทพฯ.

ศศิกานต์ เกตุมาลา, อมรรัตน์โมฬี, และ จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล. 2561ข. ผลของอายุการเลี้ยงต่อสมบัติทางเคมี-กายภาพของเนื้อไก่โคราช. น. 49-56. ใน: ประชุมวิชาการ Meat Science and Technology ครั้งที่ 6 วันที่ 18-19 มิถุนายน 2561. โรงแรมรามาการ์เด้นส์, กรุงเทพฯ.

สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย. 2555. แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาโรคเกาต์. http://www.thairheumatology.org/wp-content/uploads/2016/08/Guideline-for-Management-of-Gout.pdf.

สุกัญญา เจริญศิลป์, มนต์ชัย ดวงจินดา, บัญญัติ เหล่าไพบูลย์, วุฒิไกร บุญคุ้ม, สจี กัณหาเรียง และ หนึ่งฤทัย พรหมวาที. 2556. การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณคอเลสเตอรอล, ไตรกลีเซอร์ไรด์ และกรดยูริค ในพลาสมาของไก่ที่มีเลือดไก่พื้นเมืองระดับต่างๆ. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 44: 351-354.

อชิรญาณ์ วันดี, พรทิวา แก้วนาเคียน, รุจจิรา บุญน้อม, จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล, และ อมรรัตน์โมฬี. 2561. ความสัมพันธ์ของระดับพิวรีนในเนื้อกับน้ำหนักตัวและกรดยูริคในเลือดของไก่โคราชที่อายุต่างๆ กัน. น. 99-103. ใน: ประชุมวิชาการ Meat Science and Technology ครั้งที่ 6 วันที่ 18-19 มิถุนายน 2561. โรงแรมรามาการ์เด้นส์, กรุงเทพฯ.

Ahhmed, A. M., and M. Muguruma. 2010. A review of meat protein hydrolysates and hypertension. Meat science. 86: 110–118.

Austic, R. E., and R. K. Cole. 1972. Impaired renal clearance of uric acid in chickens having hyperuricemia and articular gout. American Journal of Physiology-Legacy Content. 223: 525-530.

Bagi, C., E. Berryman, S. Teo, and N. Lane. 2017. Oral administration of undenatured native chicken type II collagen (UC-II) diminished deterioration of articular cartilage in a rat model of osteoarthritis (OA). Osteoarthritis Cartilage. 25: 2080–2090.

Bednarova, M., M. Borkovcová, and T. Komprda. 2013. Purine derivate content and amino acid profile in larval stages of three edible insects. Journal of the Science of Food and Agriculture. 94: 71–76.

Bingul, I., Z. Yılmaz, A. F. Aydın, J. Çoban, S. Dogru-Abbasoğlu, and M. Uysal. 2017. Antiglycation and anti-oxidant efficiency of carnosine in the plasma and liver of aged rats. Geriatrics & Gerontology International. 17: 2610–2614.

Bobulescu, I. A. and O. W. Moe. 2012. Renal transport of uric acid: evolving concepts and uncertainties. Advances in Chronic Kidney Disease. 19: 358–371.

Charoensin, S., B. Laopaiboon, W. Boonkum, J. Phetcharaburanin, M. O. Villareal, H. Isoda, and M. Duangjinda. 2021. Thai native chicken as a potential functional meat source rich in anserine, anserine/carnosine, and antioxidant substances. Animals. 11:1–13.

Chen, G. H., H. F. Li, X. S. Wu, B. C. Li, K. Z. Xie, G. J. Dai, K. W. Chen, X. Y. Zhang, and K. H. Wang. 2002. Factors affecting the inosine monophosphate content of muscles in Taihe silkies chickens. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences. 15: 1358–1363.

Cohen, A.M., R.E. Aberdroth, and P. Hochstein. 1984. Inhibition of free radical-induced DNA damage by uric acid. The Federation of European Biochemical Societies. 174: 147–150.

Cristina, A., S. E. Silva, R. P. Scott, V. H. Koch, L. Ferreira De Almeida, and T. M. Coimbra. 2019. When less or more isn’t enough: renal maldevelopment arising from disequilibrium in the renin-angiotensin system. Frontiers in pediatrics.

Ellington, A. 2007. Reduction of purine content in commonly consume meat products through rinsing and cooking. M. S. Thesis. University of Georgia, Athens.

Erwanto, Y., A. Ismanto, J. Jamhari, A. Prasetyo, and R. Yulianto. 2014. The potency of bioactive peptide of native chicken leg as an anti-hipertency agent. p.2632-2635 Proceedings of the 16th AAAP Animal Science Congress Vol. II 10-14 November 2014, Gadjah Mada University, Yogyakarta, Indonesia.

Faruque, S., M. Islam, M. Afroz, and M. Rahman. 2013. Evaluation of the performance of native chicken and estimation of heritability for body weight. Journal of Bangladesh Academy of Sciences. 37: 93–101.

Feig, D. I., D.H. Kang, and R. J. Johnson. 2008. Uric acid and cardiovascular risk. The New England Journal of Medicine. 359: 1811–1821.

Fessel, G., Y. Li, V. Diederich, M. Guizar-Sicairos, P. Schneider, D. R. Sell, V. M. Monnier, and J. G. Snedeker. 2014. Advanced glycation end-products reduce collagen molecular sliding to affect collagen fibril damage mechanisms but not stiffness. PLoS ONE. 9: 1-12.

Gil-Agustí, M., J. Esteve-Romero, and S. Carda-Broch. 2008. Anserine and carnosine determination in meat samples by pure micellar liquid chromatography. Journal of Chromatography A. 1189: 444–450.

Gineviciene, V., A. Jakaitiene, A. Pranculis, K. Milasius, L. Tubelis, and A. Utkus. 2014. AMPD1 rs17602729 is associated with physical performance of sprint and power in elite Lithuanian athletes. BMC Genetics. 15: 2-9.

Gkogkolou, P., and M. Böhm. 2012. Advanced glycation end products. Dermato-Endocrinology. 4: 259–270.

Harada, R., K. Urashima, M. Sato, T. Ohmori, and F. Morimatsu. 2002. Effect of Carnosine and Chicken breast extract (CBEX) on ability to recover from exhaustion in mice. Nippon Eiyo Shokuryo Gakkaishi. 55: 209–214.

Hipkiss, A. R., and C. Brownson. 2000. A possible new role for the anti-ageing peptide carnosine. Cellular and Molecular Life Sciences. 57: 747–753.

Hipkiss, A. R., E. Baye, and B. D. Courten. 2016. Carnosine and the processes of ageing. Maturitas. 93:28–33.

Hu, J., P. Yu, X. Ding, M. Xu, B. Guo, and Y. Xu. 2015. Genetic polymorphisms of the AMPD1 gene and their correlations with IMP contents in Fast Partridge and Lingshan chickens. Gene. 574: 204–209.

Hui-Fang, L., H. Wei, S. Jing-Ting, Z. Yun-Fen, Z. Xue-Yu, and C. Kuan-Wei. 2010. Improving muscle inosine monophosphate (IMP) contents in Wenchang chicken by pyramiding favorable genotypes of ADSL and GARS-AIRS-GART genes. Journal of Animal and Veterinary Advances. 9: 1791–1795.

Islam, M. N., and S. Pervin. 2011. Anti oxidants. Journal of Dhaka National Medical College & Hospital. 17: 61-64.

Jaturasitha, S., T. Srikanchai, M. Kreuzer, and M. Wicke. 2008. Differences in carcass and meat characteristics between chicken indigenous to northern Thailand (black-boned and Thai native) and imported extensive breeds (bresse and rhode island red). Poultry Science. 87: 160–169.

Jayasena, D. D., S. Jung, Y. S. Bae, H. B. Park, J. H. Lee, and C. Jo. 2015. Comparison of the amounts of endogenous bioactive compounds in raw and cooked meats from commercial broilers and indigenous chickens. Journal of Food Composition and Analysis. 37: 20–24.

Jin, S., D. Jayasena, C. Jo, and J. Lee. 2017. The breeding history and commercial development of the Korean native chicken. Worlds Poultry Science Journal. 73: 163–174.

Jung, S., Y. S. Bae, H. J. Kim, D. D. Jayasena, J. H. Lee, H. B. Park, K. N. Heo, and C. Jo. 2013. Carnosine, anserine, creatine, and inosine 5-monophosphate contents in breast and thigh meats from 5 lines of Korean native chicken. Poultry Science. 92: 3275–3282.

Kanaide, H., T. Ichiki, J. Nishimura, and K. Hirano. 2003. Cellular mechanism of vasoconstriction induced by angiotensin II. Circulation Research. 93: 1015-1017.

Kanbay, M., Y. Solak, E. Dogan, M. A. Lanaspa, and A. Covic. 2010. Uric acid in hypertension and renal disease: the chicken or the egg. Blood purification. 30: 288-295.

Kaneko, K., T. Fukuuchi, K. Inazawa, N. Yamaoka, and S. Fujimori. 2015. Total purine content and comparison of the ratio of purine bases in common foodstuffs. Gout and Nucleic Acid Metabolism. 39: 7–21.

Kaneko, K., Y. Aoyagi, T. Fukuuchi, K. Inazawa, and N. Yamaoka. 2014. Total Purine and Purine Base Content of Common Foodstuffs for Facilitating Nutritional Therapy for Gout and Hypercemia. Biological and Pharmaceutical Bulletin. 37: 709-721.

Kantha, S. S., M. Takeuchi, S. Watabe, and H. Ochi. 2000. HPLC determination of carnosine in commercial canned soups and natural meat extracts. LWT - Food Science and Technology. 33: 60–62.

Kim, S.-K., D. Kwon, D.-A. Kwon, I. K. Paik, and J.-H. Auh. 2014. Optimizing carnosine containing extract preparation from chicken breast for anti-glycating agents. Korean Journal for Food Science of Animal Resources. 34: 127–132.

Kim, Y. S., Y. Kim, G. Park, S.-K. Kim, J.-Y. Choe, B. L. Park, and H. S. Kim. 2015. Genetic analysis of ABCG2 and SLC2A9 gene polymorphisms in gouty arthritis in a Korean population. The Korean Journal of Internal Medicine. 30: 913–920.

Kojima, S., H. Saegusa, and M. Sakata. 2014. Histidine-containing dipeptide concentration and antioxidant effects of meat extracts from silky fowl: comparison with meat-type chicken breast and thigh meats. Food Science and Technology Research. 20: 621–628.

Kutzing, M. K., and B. L. Firestein. 2008. Altered uric acid levels and disease states. Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics. 324: 1–7.

Liu, Q. 2011. Concentrations of creatine, creatinine, carnosine, and anserine in bovine longissimus muscle and their correlations with carcass and palatability traits. M. S. Thesis. Iowa State University, Ames.

Maemura, H., K. Goto, T. Yoshioka, M. Sato, Y. Takahata, F. Morimatsu, and K. Takamatsu. 2006. Effects of carnosine and anserine supplementation on relatively high intensity endurance performance. International Journal of Sport and Health Science. 4: 86–94.

Maiuolo, J., F. Oppedisano, S. Gratteri, C. Muscoli, and V. Mollace. 2016. Regulation of uric acid metabolism and excretion. International Journal of Cardiology. 213: 8–14.

Manjula, P., H. B. Park, D. Seo, N. Choi, S. Jin, S. J. Ahn, K. N. Heo, B. S. Kang, and J. H. Lee. 2018. Estimation of heritability and genetic correlation of body weight gain and growth curve parameters in Korean native chicken. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences. 31: 26–31.

Martirosyan, D. M. and Jaishree S. 2015. A new definition of functional food by FFC: what makes a new definition unique? Functional Foods in Health and Disease. 5: 209-223.

Masaki, H. 2010. Role of antioxidants in the skin: anti-aging effects. Journal of Dermatological Science. 58:85–90.

Mateescu, R. G., A. J. Garmyn, M. A. Oneil, R. G. Tait, A. Abuzaid, M. S. Mayes, D. J. Garrick, A. L. V. Eenennaam, D. L. Vanoverbeke, G. G. Hilton, D. C. Beitz, and J. M. Reecy. 2012. Genetic parameters for carnitine, creatine, creatinine, carnosine, and anserine concentration in longissimus muscle and their association with palatability traits in Angus cattle1. Journal of Animal Science. 90: 4248–4255.

McFarland, D.C. and Coon, C.N. 1983. Purine metabolism in high- and low-uric acid lines of chickens: hypoxanthine/guanine phosphoribosyltransferase activities. Proceedings of the Society for Experimental Biology and Medicine. 173: 41-7.

Mori, M., D. Mizuno, K. Konoha-Mizuno, Y. Sadakane, and M. Kawahara. 2015. Quantitative analysis of carnosine and anserine in foods by performing high performance liquid chromatography. Biomedical Research on Trace Elements. 26: 147-152.

Nguedia Assob, J. C., M. N., Ngowe, D. S. Nsagha, A. L. Njunda, Y.Waidim, and D. N. Lemuh. 2014. The relationship between uric acid and hypertension in adults in Fako Division, SW region Cameroon. International Journal of Food Science. 4: 1-4.

Perlstein, T. S., O. Gumieniak, G. H. Williams, D. Sparrow, P. S. Vokonas, M. Gaziano, S. T. Weiss, and A. A. Litonjua. 2006. Uric acid and the development of hypertension: the normative aging study. Hypertension. 48: 1031–1036.

Rikimaru, K., and H. Takahashi. 2010. Evaluation of the meat from Hinai-jidori chickens and broilers: Analysis of general biochemical components, free amino acids, inosine 5-monophosphate, and fatty acids. Journal of Applied Poultry Research. 19: 327–333.

Roberfroid, M. B. "Defining functional foods." Functional foods (2000): 9.

Saiga, A., K. Iwai, T. Hayakawa, Y. Takahata, S. Kitamura, T. Nishimura, and F. Moramitsu. 2008. Angiotensin -Iconverting enzyme-inhibitory peptides obtained from chicken collagen hydrolysate. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 56: 9586-9591.

Sangsawad, P., S. Roytrakul, and J. Yongsawatdigul. 2017. Angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitory peptides derived from the simulated in vitro gastrointestinal digestion of cooked chicken breast. Journal of Functional Foods. 29: 77–83.

Sato, M., T. Wakayama, H. Mamada, Y. Shirasaka, T. Nakanishi, and I. Tamai. 2011. Identification and functional characterization of uric acid transporter Urat1 (Slc22a12) in rats. Biochimica et Biophysica Acta. 1808: 1441–1447.

Schmidt, J. A., F. L. Crowe, P. N. Appleby, T. J. Key, and R. C. Travis. 2013. Serum uric acid concentrations in meat eaters, fish eaters, vegetarians and vegans: a cross-sectional analysis in the EPIC-oxford cohort. PLOS ONE. 8: 1-8.

Seo, D., M. Cahyadi, N.Choi, S. Jin, H. B. Park, K. N. Heo, B. S. Kang, C. Jo, and J. H. Lee. 2013. Estimation of heritability for meat quality traits in Korean native chicken. 59th International Congress of Meat Science and Technology. 18-23 August 2013, Izmir, Turkey.

Serfozo, P., J. Wysocki, G. Gulua, A. Schulze, M. Ye, P. Liu, J. Jin, M. Bader, T. Myöhänen, J. A. García-Horsman, and D. Batlle. 2020. Ang II (angiotensin II) conversion to angiotensin-(1-7) in the circulation is POP (prolyloligopeptidase)-dependent and ACE2 (angiotensin-converting enzyme 2)-independent. Hypertension. 75: 173–182.

Simoyi, M. F., E. Falkenstein, K. V. Dyke, K. P. Blemings, and H. Klandorf. 2003. Allantoin, the oxidation product of uric acid is present in chicken and turkey plasma. Comparative Biochemistry and Physiology Part B: Biochemistry and Molecular Biology. 135: 325–335.

Stanton, C., R. P. Ross, G. F. Fitzgerald, and D. Van Sinderen. 2005. Fermented functional foods based on probiotics and their biogenic metabolites. Current Opinion in Biotechnology. 16: 198–203.

Tanaka, K.I., and M. Kawahara. 2017. Copper enhances zinc-induced neurotoxicity and the endoplasmic reticulum stress response in a neuronal model of vascular dementia. Frontiers in Neuroscience. 11: 1-10.

Taylor, T., and W. Mensah. 2017. Effects of nutritional and dietary supplements on renal function among university bodybuilders in Ghana. International annals of medicine. 1: 1-7.

Teng, G. G., A. Pan, J. M. Yuan, and W. P. Koh. 2015. Food sources of protein and risk of incident gout in the Singapore Chinese health study. Arthritis & Rheumatology. 67: 1933–1942.

Terashima, M., T. Baba, N. Ikemoto, M. Katayama, T. Morimoto, and S. Matsumura. 2010. Novel angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitory peptides derived from boneless chicken leg meat. Journal of agricultural and food chemistry. 58: 7432–7436.

Tinbergen, B. J., and P. Slump. 1976. The detection of chicken meat in meat products by means of the anserine/carnosine ratio. Zeitschrift fur Lebensmittel-Untersuchung und –Forschung. 161: 7–11.

Tongsiri, S., G. M. Jeyaruban, S. Hermesch, J. H. J. van der Werf, L. Li, and T. Chormai. 2019. Genetic parameters and inbreeding effects for production traits of Thai native chickens. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences. 32: 930–938.

Tunim, S., Y. Phasuk, S. E. Aggrey, and M. Duangjinda. 2020. Gene expression of fatty acid binding protein genes and its relationship with fat deposition of Thai native crossbreed chickens. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences. 00: 1-8.

Wattanachant, S., S. Benjakul, and D. A. Ledward. 2005. Composition, color, and texture of Thai Indigenous and broiler chicken muscles. Poultry science. 83: 123–128.

Wei, W., L. L. Zhang, J. H. Xu, F. Xiao, C. De Bao, L. Q. Ni, X. F. Li, Y. Q. Wu, L. Y. Sun, R. H. Zhang, B. L. Sun, S. Q. Xu, S. Liu, W. Zhang, J. Shen, H. X. Liu, and R. C. Wang. 2009. A multicenter, double-blind, randomized, controlled phase III clinical trial of chicken type II collagen in rheumatoid arthritis. Arthritis Research & Therapy. 11.

Xu, X, C. Li, P. Zhou & T. Jiang. 2016. Uric acid transporters hiding in the intestine. Pharmaceutical Biology. 54: 3151-3155.

Yeum, K.-J., M. Orioli, L. Regazzoni, M. Carini, H. Rasmussen, R. M. Russell, and G. Aldini. 2010. Profiling histidine dipeptides in plasma and urine after ingesting beef, chicken or chicken broth in humans. Amino acids. 38: 847–858.

Zuck, J., C. R. Borges, E. J. Braun, and K. L. Sweazea. 2017. Chicken albumin exhibits natural resistance to glycation. Comparative Biochemistry and Physiology Part B: Biochemistry and Molecular Biology. 203: 108–114.