การประยุกต์ใช้สารดูดซับร่วมกับบัฟเฟอร์สกัดน้ำคั้นแมลงพาหะเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบไวรัสใบหงิกข้าวด้วยเทคนิค Dot-Immunobinding Assay

Main Article Content

ฐานัฎ ณ พัทลุง

บทคัดย่อ

โรคใบหงิกข้าวก่อให้เกิดความเสียหายในระดับ 10-100% ในกระบวนการปลูกข้าวบริเวณพื้นที่นาชลประทานภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย โดยมีสาเหตุจากไวรัสใบหงิกข้าว (Rice ragged stunt virus, RRSV) ที่สามารถถ่ายทอดโรคได้โดยแมลงพาหะเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล (brown planthopper, BPH: Nilaparvata lugens Stål) งานวิจัยนี้ได้ประยุกต์ใช้สารดูดซับร่วมกับสารละลายบัฟเฟอร์สกัดเพื่อลดสิ่งรบกวนชนิดเม็ดสีเมลานินในน้ำคั้นแมลงพาหะ และเพิ่มประสิทธิภาพของวิธีการตรวจสอบไวรัสใบหงิกข้าวด้วยเทคนิค dot-immunobinding assay (DIBA) ผลการวิจัยพบว่า ชนิดสารดูดซับระดับความเข้มข้น 150 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการลดสิ่งรบกวนในน้ำคั้นแมลงพาหะมากที่สุด ได้แก่ ผงถ่านกัมมันต์ แมกนีเซียมออกไซด์ และอะลูมิเนียมออกไซด์ ตามลำดับ ซึ่งสามารถตรวจพบไวรัสได้ที่ช่วงอัตราการเจือจางสูงสุดของน้ำคั้นแมลงพาหะ ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกของการเจริญเติบโตจนถึงระยะตัวเต็มวัย ได้แก่ 1:16-1:512, 1:8-1:512 และ 1:8-1:256 เท่า ตามลำดับ ดังนั้นการประยุกต์ใช้สารดูดซับจึงสามารถเพิ่มความไวและประสิทธิภาพของการตรวจสอบไวรัสใบหงิกข้าวในน้ำคั้นแมลงพาหะได้ ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้จะมีประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในระดับห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา การศึกษาระบาดวิทยาและปฏิสัมพันธ์ของไวรัสใบหงิกข้าวและแมลงพาหะ รวมทั้งการวางแผนดำเนินการ กำหนดนโยบายและการพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการอารักขาพืช และการบริหารจัดการไวรัสก่อโรคข้าวและแมลงพาหะได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดอย่างยั่งยืนในประเทศไทย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (research article)

References

Ahangaran, A., G.M. Mohammadi, M.K. Habibi, S. Khezri, and N. Shahraeen. 2009. Use of rapid serological and nucleic acid-based methods for detecting the soybean mosaic virus. Journal of Agricultural Science and Technology. 11(1): 91-97.

Babitha, M.P.U., D. Madhu, H.S. Prakash, and H.S. Shetty. 2006. Production of polyclonal antisera to manganese superoxide dismutase expressed in downy mildew resistant pearl millet and its application for immunodiagnosis. Electronic Journal of Biotechnology. 9(2): 133-143.

Bernal, V., L. Giraldo, and J.C. Moreno-Piraján. 2018. Physicochemical properties of activated carbon: Their effect on the adsorption of pharmaceutical compounds and adsorbate-adsorbent interactions. Journal of Carbon Research 4(4): 62.

Canh, V.D., S. Tabata, S. Yamanoi, Y. Onaka, T. Yokoi, H. Furumai, and H. Katayama. 2021. Evaluation of porous carbon adsorbents made from rice husks for virus removal in water. Water. 13(9): 1280.

Chaemsanit, S., N. Matan, and N. Matan. 2018. Activated carbon for food packaging application: Review. Walailak Journal of Science and Technology. 15(4): 255-271.

Chen, C.C., M.J. Chen, R.J. Chiu, and H.T. Hsu. 1997. Rice ragged stunt virus (Oryzavirus) possesses an outer shell and A-spikes. Plant Protection Bulletin (Taipei). 39(4): 383-388.

Chen, Z., J. Liu, M. Zeng, Z. Wang, D. Yu, C. Yin, L. Jin, S. Yang, and B. Song. 2012. Dot immunobinding assay method with chlorophyll removal for the detection of southern rice black-streaked dwarf virus. Molecules. 17(6): 6886-6900.

Chen, H., L. Zheng, Q. Mao, Q. Liu, D. Jia, and T. Wei. 2014. Development of continuous cell culture of brown planthopper to trace the early infection process of oryzaviruses in insect vector cells. Journal of Virology. 88(8): 4265-4274.

Chetanachit, D., M. Putta, and S. Disthaporn. 1978. Rice ragged stunt in Thailand. International Rice Research Newsletter. 3(4): 14-15.

Chizallet, C., G. Costentin, H. Lauron-Pernot, J. Krafft, P. Bazin, J. Saussey, F. Delbecq, P. Sautet, and M. Che. 2006. Role of hydroxyl groups in the basic reactivity of MgO: A theoretical and experimental study. Oil & Gas Science and Technology – Rev. IFP. 61(4): 479-488.

Chotelersak, K. 2000. Development of immunoassay for detection of rice ragged stunt virus by using monoclonal antibody. M.S. Thesis. Kasetsart University. Bangkok, Thailand.

Dheepa, R., and S. Paranjothi. 2010. Transmission of cucumber mosaic virus (CMV) infecting banana by aphid and mechanical methods. Emirates Journal of Food and Agriculture. 22(2): 117-129.

Dijkstra, J., and C.P. de Jager. 1998. Practical Plant Virology: Protocols and Exercises. 1st Edition. Springer-Verlag Berlin Heidelberg.

Disthaporn, S., H.D. Catling, D. Chettanachit, and M. Putta. 1983a. Influence of time of rice ragged stunt virus infection on deepwater rice yield. International Rice Research Newsletter. 8(5): 11.

Disthaporn, S., D. Chettanachit, and M. Putta. 1983b. Unknown virus-like rice disease in Thailand. International Rice Research Newsletter. 8(6): 12.

Dje, Y., and A. Diallo. 2005. Detection and distribution of sweetpotato feathery mottle virus in sweetpotato using membrane immunobinding assay. African Journal of Biotechnology. 4(7): 717-723.

Filloux, D., and J.C. Girard. 2006. Indexing and elimination of viruses infecting yams (Dioscorea spp.) for the safe movement of germplasm. pp. 13. In: Proceedings of the 14th Triennial Symposium of the International Society for Tropical Root Crop, 20-26 Nov 2006. Thiruvananthapuram Kerala, India.

Firmansyah, D., S. Hidayat, and W. Widodo. 2017. Chitosan and plant growth promoting rhizobacteria application to control squash mosaic virus on cucumber plants. Asian Journal of Plant Pathology. 11(3): 148-155.

Funabashi, H., S. Takeuchi, and S. Tsujimura. 2017. Hierarchical meso/macro-porous carbon fabricated from dual MgO templates for direct electron transfer enzymatic electrodes. Scientific Reports. 7(1): 45147.

Goto, T., Y. Amano, M. Machida, and F. Imazeki. 2015. Effect of polarity of activated carbon surface, solvent and adsorbate on adsorption of aromatic compounds from liquid phase. Chemical and Pharmaceutical Bulletin. 63(9): 726-730.

Herawan, S.G., M.S. Hadi, M.R. Ayob, and A. Putra. 2013. Characterization of activated carbons from oil-palm shell by CO2 activation with no holding carbonization temperature. The Scientific World Journal. 2013: 624865.

Hettihewa, S.K., Y. Hemar, and H.P.V. Rupasinghe. 2018. Flavonoid-rich extract of Actinidia macrosperma (a wild kiwifruit) inhibits angiotensin-converting enzyme in vitro. Foods (Basel, Switzerland). 7(9): 146.

Hibino, H., and I. Kimura. 1982. Detection of rice ragged stunt virus in insect vectors by enzyme-linked immunosorbent assay. Phytopathology. 72(6): 656-659.

Huang, H.-C., Y.-C. Ho, J.-M. Lim, T.-Y. Chang, C.-L. Ho, and T.-M. Chang. 2015. Investigation of the anti-melanogenic and antioxidant characteristics of Eucalyptus camaldulensis flower essential oil and determination of its chemical composition. International Journal of Molecular Sciences. 16: 10470-10490.

Isahak, W.N.R.W., Z.A.C. Ramli, M.W.M. Hisham, and M.A. Yarmo. 2013. Magnesium oxide nanoparticles on green activated carbon as efficient CO2 adsorbent. 1571(1): 882-889.

Iwanaga, K., and S. Tojo. 1986. Effects of juvenile hormone and rearing density on wing dimorphism and oöcyte development in the brown planthopper, Nilaparvata lugens. Journal of Insect Physiology. 32(6): 585-590.

Jairin, J., P. Leelagud, A. Pongmee, and K. Srivilai. 2017. Chromosomal location of a recessive red-eye mutant gene in the brown planthopper Nilaparvata lugens (Stål) (Insecta: Hemiptera). Advances in Entomology. 5(1): 33-39.

Karlin, S., and V. Brendel. 1988. Charge configurations in viral proteins. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 85(24): 9396-9400.

Kearns, C.G., and D.W. Mossop. 1984. Detection of nepoviruses of Vitis vinifera in New Zealand using enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). New Zealand Journal of Agricultural Research. 27(3): 431-435.

Krishnaiah, N.V. 2015. Influence of diversity in rice, BPH and humans on BPH management strategies. Molecular Entomology. 6(5): 1-13.

Lai, D., Y. Zhang, Q. Huang, G. Yin, K.K. Pennerman, Z. Liu, and A. Guo. 2018. Reverse transcription loop-mediated isothermal amplification to rapidly detect rice ragged stunt virus. Saudi Journal of Biological Sciences. 25(8): 1577-1584.

Le, D.T., O. Netsu, T. Uehara-Ichiki, T. Shimizu, I.R. Choi, T. Omura, and T. Sasaya. 2010. Molecular detection of nine rice viruses by a reverse-transcription loop-mediated isothermal amplification assay. Journal of Virological Methods. 170(1-2): 90-93.

Lei, J.L., Y.P. Lu, D.D. Jin, S.X. Chen, and J. Chen. 2001. RT-PCR detection of rice ragged stunt virus in rice plant and insect vector. Acta Phytopathologica Sinica. 31: 306-309.

Leite, F.L., C.C. Bueno, A.L. Da Róz, E.C. Ziemath, and O.N. Oliveira. 2012. Theoretical models for surface forces and adhesion and their measurement using atomic force microscopy. International Journal of Molecular Sciences. 13(10): 12773-12856.

Linak, J.A., A.L. Jacobson, T.L. Sit, and G.G. Kennedy. 2020. Relationships of virus titers and transmission rates among sympatric and allopatric virus isolates and thrips vectors support local adaptation. Scientific Reports. 10(1): 7649.

Ling, K.C., and V.M. Aguiero. 1977. Transmission of rice ragged stunt by biotypes of Nilaparvata lugens. International Rice Research Newsletter. 2(6): 12.

Ling, K.C., E.R. Tiongco, and V.M. Aguiero. 1977. Transmission of rice ragged stunt disease. International Rice Research Newsletter. 2(6): 11-12.

Liu, H., X.-J. Song, Y.-Q. Ni, L.-N. Lu, X.-P. Zhou, and J.-X. Wu. 2014. Highly sensitive and specific monoclonal antibody-based serological methods for rice ragged stunt virus detection in rice plants and rice brown planthopper vectors. Journal of Integrative Agriculture. 13(9): 1943-1951.

Luisoni, E., R.G. Milne, and P. Roggero. 1982. Diagnosis of rice ragged stunt virus by enzyme-linked immunosorbent assay and immunosorbent electron microscopy. Plant Disease. 66(10): 929-932.

Luttmann, W., K. Bratke, M. Kupper, and D. Myrtek. 2006. Immunology (The Experimenter Series). 1st Edition. Academic Press, USA.

Matsushita, T., H. Suzuki, N. Shirasaki, Y. Matsui, and K. Ohno. 2013. Adsorptive virus removal with super-powdered activated carbon. Separation and Purification Technology. 107: 79-84.

Michen, B., and T. Graule. 2010. Isoelectric point of viruses. Journal of Applied Microbiology. 109(2): 388-397.

Morinaka, T., M. Putta, D. Chettanachit, A. Parejarearn, and S. Disthaporn. 1983. Transmission of rice ragged stunt disease in Thailand. Japan Agricultural Research Quarterly. 17(2): 138-144.

Na Phatthalung, T. 2014. Comparison of one-step RT-PCR and DIBA for diagnosis of rice ragged stunt virus. M.S. Thesis. Thammasat University, Rangsit Centre, Pathum Thani, Thailand.

Na Phatthalung, T., W. Rattanakarn, and W. Tangkananond. 2015. The minimum infected time for detection and diagnosis of rice ragged stunt virus (RRSV) infected rice by one-step reverse transcription-polymerase chain reaction (one-step RT-PCR) and dot-immunobinding assay (DIBA) technique, pp. 757-768. In: Proceeding of the 5th International Silpakorn Graduate Study Conference (ISGSC), 16-17 July 2015. The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre, Bangkok, Thailand.

Na Phatthalung, T., W. Rattanakarn, and W. Tangkananond. 2017a. The application of chlorophyll absorbents to enhance efficiency of rice ragged stunt virus detection in plant sap by dot-immunobinding assay. King Mongkut's Agricultural Journal. 35(2): 104-115.

Na Phatthalung, T., and W. Tangkananond. 2017. The feeding behavior on rice plants of brown planthopper in the central irrigated rice field of Thailand. Thai Journal of Science and Technology. 6(4S): 369-391.

Na Phatthalung, T., and W. Tangkananond. 2021. The specific feeding behavior modes, interactions between virus and host components, and mechanisms of circulative non-propagative and circulative propagative plant viral disease transmission by insect vectors. Khon Kaen Agriculture Journal. 49(4): 939-955.

Na Phatthalung, T., W. Tangkananond, and W. Rattanakarn. 2017b. The efficiency of rice ragged stunt virus detection in the brown planthoppers by dot-immunobinding assay. Thai Journal of Science and Technology. 6(3): 236-246.

Na Phatthalung, T., W. Rattanakarn, and W. Tangkananond. 2018. Efficiency of an indirect NCM-ELISA for assessment of infectivity survival and rice ragged stunt virus transmission from frozen rice plant tissue samples by an insect vectors, the brown planthopper (Nilaparvata lugens Stål), pp. 88-95. In: Proceeding of the 56th Kasetsart University Annual Conference, Jan 30-Feb 2 2018, Kasetsart University, Bangkok, Thailand.

Naik, R. 1979. Occurrence of rice ragged stunt disease in West Bengal, India. International Rice Research Newsletter. 4(2): 12.

Omura, T., H. Hibino, T. Usugi, H. Inoue, T. Morinaka, S. Tsurumachi, C.A. Ong, M. Putta, T. Tsuchizaki, and Y. Saito. 1984. Detection of rice viruses in plants and individual insect vectors by latex flocculation test. Plant Disease. 68(5): 374-378.

Omura, T. 1985. Detection of rice viruses in plants and individual insect vectors by serological methods. Japan International Research Center for Agricultural Sciences. 19: 183-186.

Palmer, L.T., and Y. Soepriaman. 1977. Rice ragged stunt disease in Indonesia. International Rice Research Newsletter. 2 (5): 5-6.

Pan, P.-L., Y.-X. Ye, Y.-H. Lou, J.-B. Lu, C. Cheng, Y. Shen, B. Moussian, and C.-X. Zhang. 2018. A comprehensive omics analysis and functional survey of cuticular proteins in the brown planthopper. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 115(20): 5175-5180.

Pletincx, S., L. Trotochaud, L.L. Fockaert, J.M. Mol, A.R. Head, O. Karslıoğlu, H. Bluhm, H. Terryn, and T. Hauffman. 2017. In situ characterization of the initial effect of water on molecular interactions at the interface of organic/inorganic hybrid systems. Scientific Reports. 7: 45123.

Pochanukul, A. 1995. Development of cDNA probe for the detection of rice ragged stunt virus. M.S. Thesis. Kasetsart University. Bangkok, Thailand.

Quinlivan, P.A., L. Li, and D.R. Knappe. 2005. Effects of activated carbon characteristics on the simultaneous adsorption of aqueous organic micropollutants and natural organic matter. Water Research. 39(8): 1663-1673.

Rattanakarn, W., R. Dhitikiattipong, and W. Khemmuk. 2011. Developing of rice ragged stunt virus test kit using immunochromatographic assay. Agricultural Science Journal. 42(2S): 645-649.

Senboku, T., E. Shibata, E.R. Tiongco, and K.C. Ling. 1978. Bioassay of rice ragged stunt virus. International Rice Research Newsletter. 3(1): 11.

Senboku, T., T.-G. Chou, and E. Shikata. 1979. Some physical properties of rice ragged stunt virus. Annals of the Phytopathological Society of Japan. 45: 735-737.

Requião, R.D., R.L. Carneiro, M.H. Moreira, M. Ribeiro-Alves, S. Rossetto, F.L. Palhano, and T. Domitrovic. 2019. Icosahedral viruses defined by their positively charged domains: A signature for viral identity and capsid assembly strategy. bioRxiv. 600981.

Requião, R.D., R.L. Carneiro, M.H. Moreira, M. Ribeiro-Alves, S. Rossetto, F.L. Palhano, and T. Domitrovic. 2020. Viruses with different genome types adopt a similar strategy to pack nucleic acids based on positively charged protein domains. Scientific Reports. 10(1): 5470.

Shu-hua, L., T. Jian, L. Ju, Y. Bao-jun, W. Ai-ying, and W. Jin-cai. 2016. Cloning and characterization of karmoisin homologue gene (Nlka) in two brown planthopper strains with different eye colors. Rice Science. 23(2): 104-110.

Siwanowicz, I., and M. Burrows. 2017. Three dimensional reconstruction of energy stores for jumping in planthoppers and froghoppers from confocal laser scanning microscopy. eLife. 6: e23824.

Srilunchang, M. 1996. Production of monoclonal antibody for diagnosis of rice ragged stunt disease in Thailand. M.S. Thesis. Kasetsart University. Bangkok, Thailand.

Stengl, V., S. Bakardjieva, M. Marikova, J. Subrt, F. Oplustil, and M. Olsanska. 2003. Aerogel nanoscale aluminium oxides as a destructive sorbent for mustard gas. Ceramics Silikaty. 47(4): 175-180.

Stengl, V., S. Bakardjieva, M. Marikova, J. Subrt, F. Oplustil, and M. Olsanska. 2004. Aerogel nanoscale magnesium oxides as a destructive sorbent for toxic chemical agents. Central European Journal of Chemistry. 2(1): 16-33.

Tarapitakcheevin, P., P. Weerayutsil, and K. Khuanmar. 2013. Adsorption of acid dye on activated carbon prepared from water hyacinth by sodium chloride activation. GMSARN International Journal. 7: 83-90.

Tessmer, C.H., R.D. Vidic, and L.J. Uranowski. 1997. Impact of oxygen-containing surface functional groups on activated carbon adsorption of phenols. Environmental Science & Technology. 31(7): 1872-1878.

Uchiyama, H., S. Maehara, H. Ohta, T. Seki, and Y. Tanaka. 2018. Elevenin regulates the body color through a G protein-coupled receptor NlA42 in the brown planthopper Nilaparvata lugens. General and Comparative Endocrinology. 258: 33-38.

Xi, Y., P.L. Pan, Y.X. Ye, B. Yu, and C.X. Zhang. 2014. Chitin deacetylase family genes in the brown planthopper, Nilaparvata lugens (Hemiptera: Delphacidae). Insect Molecular Biology. 23(6): 695-705.

Yan, J., H. Kudo, I. Uyeda, S.-Y. Lee, and E. Shikata. 1992. Conserved terminal sequences of rice ragged stunt virus genomic RNA. Journal of General Virology. 73: 785-789.

Yang, X., J. Huang, C. Liu, B. Chen, T. Zhang, and G. Zhou. 2017. Rice stripe mosaic virus, a novel Cytorhabdovirus infecting rice via leafhopper transmission. Frontiers in Microbiology. 7: 2140.

Yoshikawa, N. 1986. Improving of dot-immunobinding assay for very rapid detection of plant viruses, pp. 25-26. In: Proceedings of the 4th Annual Conference on Methodological Techniques in Biological Sciences, 12-13 Nov 1986. Kasetsart Univerrsity, Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom, Thailand.

Yoshikawa, N., P. Poolpol, and T. Inouye. 1986. Use of a dot-immunobinding assay for rapid detection of strawberry pseudo mild yellow-edge virus. Japanese Journal of Phytopathology. 52(4): 728-731.

Yu, B., D.T. Li, S.L. Wang, H.J. Xu, Y.Y. Bao, and C.X. Zhang. 2016. Ion transport peptide (ITP) regulates wing expansion and cuticle melanism in the brown planthopper, Nilaparvata lugens. Insect Molecular Biology. 25(6): 778-787.

Most read articles by the same author(s)