การศึกษาประสิทธิภาพในการฝังอัญมณีโดยการใช้การวิเคราะห์ด้วยภาพ

Main Article Content

กัญญณัช คุณาบุตร
ศรายุทธ นนท์ศิริ
ณปภัช วิชัยดิษฐ์

บทคัดย่อ

          ปัจจุบันบริษัท พาเทอร์สัน จิวเวลเลอรี่ จำกัด มีการบันทึกข้อมูลการทำงานของพนักงานฝ่ายผลิตลงในระบบบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กร (ERP) แต่ยังไม่มีการนำข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะนำข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยนำข้อมูลของแผนกฝังอัญมณีในปี พ.ศ. 2564 มาศึกษา วิเคราะห์ และสรุปผลออกมาเป็นแผนภาพ ซึ่งจากการวิเคราะห์พบว่าประสิทธิภาพการฝังอัญมณีนั้นเกิดขึ้นจากปัจจัยหลากหลาย เช่น ทักษะ ความเชี่ยวชาญของพนักงาน รวมไปถึงประเภทของการฝังอัญมณีนั้นก็มีผลเช่นกัน ดังนั้นเมื่อเห็นแนวโน้มของทั้งแผนก และของส่วนบุคคลแล้วก็ทำให้ผู้บริหารสามารถมองเห็นโอกาสในการปรับปรุงพัฒนาแผนกฝังอัญมณีต่อไป และในส่วนของการทำนายเวลาที่ใช้ในการฝังนั้นยังสามารถนำเทคโนโลยีอื่นๆ เช่น การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำนายได้เช่นกัน

Article Details

บท
Research article