การใช้มันเทศในสูตรอาหารต่อสมรรถภาพการผลิต และคุณภาพไข่ของไก่ไข่

ผู้แต่ง

  • ทรงยศ กิตติชนม์ธวัช คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ สุรินทร์
  • พีรกูร อนุชานุรักษ์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ สุรินทร์
  • สุชาติ พอกสนิท องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ขอนแก่น
  • เดชาธร ยินดี องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ขอนแก่น
  • ฐิติมา นรโภค คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
  • เมธา วรรณพัฒน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น
  • ทิวากร อำพาพล คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ สุรินทร์

คำสำคัญ:

มันเทศ , สมรรถภาพการผลิต, คุณภาพไข่ , ไก่ไข่

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาผลการใช้มันเทศในสูตรอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถภาพการผลิตไข่และคุณภาพไข่ของไก่ไข่ วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely randomized design; CRD) ประกอบด้วยอาหาร 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มการทดลอง 1 อาหารที่ไม่ใช้มันเทศในสูตรอาหาร กลุ่มการทดลอง 2 อาหารที่ใช้มันเทศในสูตรอาหาร ระดับ 10 เปอร์เซ็นต์ กลุ่มการทดลอง 3 อาหารที่ใช้มันเทศในสูตรอาหาร ระดับ 20 เปอร์เซ็นต์ และกลุ่มการทดลอง 4 อาหารที่ใช้มันเทศในสูตรอาหาร ระดับ 30 เปอร์เซ็นต์ แต่ละกลุ่มการทดลอง มี 4 ซ้ำ ซ้ำละ 8 ตัว ใช้ไก่ไข่อายุ 61 สัปดาห์ จำนวน 128 ตัว โดยได้รับอาหารวันละ 130 กรัม/ตัว/วัน และให้น้ำแบบเต็มที่ ทำการทดลองเป็นระยะเวลา 63 วัน ผลการทดลองพบว่า การใช้มันเทศในสูตรอาหาร 20 และ 30 เปอร์เซ็นต์ ทำให้เปอร์เซ็นต์ไข่ลดลง (p<0.05) ในขณะเดียวกันระดับ 10 เปอร์เซ็นต์ไม่ส่งผลต่อผลผลิตไข่เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม นอกจากนี้การใช้มันเทศในสูตรอาหารทุกระดับไม่ส่งผลต่อปริมาณการกิน ในส่วนของน้ำหนักไข่เฉลี่ย น้ำหนักไข่ขาว ไข่แดง น้ำหนักและความหนาเปลือกไข่ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (p>0.05) อย่างไรก็ตามระดับ 30 เปอร์เซ็นต์ ให้ค่าสีเหลืองของไข่แดงลดลงแต่ไม่ส่งผลต่อกลุ่มควบคุม กลุ่มมันเทศ 10 และ 20 เปอร์เซ็นต์ ในขณะเดียวกันอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนัก (FCR) ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติของไก่ที่ได้รับอาหารทั้ง 4 กลุ่มทดลอง ค่า Hen-day (HD) มีค่าลดลงในกลุ่มไก่ไข่ที่ได้รับอาหารสูตรใช้มันเทศที่ระดับ 20 และ30 เปอร์เซ็นต์ (p<0.05) แต่ไม่ส่งผลต่อกลุ่ม 10 เปอร์เซ็นต์ และกลุ่มควบคุม ดังนั้นการใช้มันเทศในสูตรอาหารไก่ไข่ในระดับ 10 เปอร์เซ็นต์ ไม่ส่งผลกระทบต่อการกินได้ และสามารถปรับปรุงผลผลิตไข่และคุณภาพไข่

References

Afolayan S.B., Dafwang I.I., Sekoni A., and Jegede J.O. (2013). Effect of dietary maize substitution with sweet potato meal on performance of growers (10-22 weeks) and subsequent egg production (23-35 weeks). Asian journal of poultry science. 7(2): 55-64.

Ayuk E.A. (2004). Effects of sweet potato meal on the growth rate of broilers. Livestock Research for Rural Development. 16(9): 1.

Beckford R.C. and Bartlett J.R. (2015). Inclusion levels of sweet potato root meal in the diet of broilers I. Effect on performance organ weights and carcass quality. Poultry science. 94(6): 1316-1322.

Besari F., Danbaro G., Ayalew W., Pandi J. and Glatz P. (2012). Egg production performance of Hyline Brown hens fed on concentrates blended with sweet potato or cassava in the highlands of Papua New Guinea. Local feed resources for pig, poultry and fish production in Papua New Guinea Edition: 1 Chapter: 4 Publisher: Australia Centre for International Agricultural. 182-187.

Besari F., Danbaro G., Solomon E., Ayalew W., Glatz P., Pandi J. and Kohun P. (2017). Egg production performance of village hens fed on concentrates blended with sweet potato or cassava in Papua New Guinea. Local feed resources for pig, poultry and fish production in Papua New Guinea. Chapter: Local feed resources for egg production Publisher: Australia Centre for International Agricultural. 175-181.

Jiwuba P.C., Dauda E., Ezenwaka L.C. and Eluagu C.J. (2016). Replacement value of maize with sweet potato (Ipomoea batata) root meal on growth performance and haematogical characteristics of broiler starter birds. Archives of Current Research International. 5(3): 1-7.

National Research Council. (1994). Nutrient requirements of poultry. National Academies Press.

SAS. (2013). Statistical Analysis System, User’s Guide: Statistical, Version 9, 4th edn. SAS Institute, Cary, NC.

เผยแพร่แล้ว

30-04-2022 — Updated on 19-02-2024

Versions