ติดต่อ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ผู้รับผิดชอบหลัก

Nutcha Patananukit
บรรณาธิการวารสาร
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เบอร์โทรศัพท์ +6629426800 ext.9001

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

นางสาววยวงทอง มากเอียด
เบอร์โทรศัพท์ +6629426800 ext.9001