ติดต่อ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900


Facebook Page: วารสารจันทรเกษมสาร

ผู้รับผิดชอบหลัก

วิศิษย์ ปิ่นทองวิชัยกุล
บรรณาธิการวารสาร
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เบอร์โทรศัพท์ 029426800 ext.9001, 9005

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

นางสาววยวงทอง มากเอียด
เบอร์โทรศัพท์ +6629426800 ext.9001