ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 (2020): มกราคม - มิถุนายน 2563
Chandrakasemsarn_26_01
เผยแพร่แล้ว: 2020-06-30

บทความวิจัย

ดูเล่มทุกฉบับ

1. เกณฑ์ในการลงตีพิมพ์

        • เป็นบทความวิจัย (Research Articles) หรือบทความวิชาการ (Academic Articles) ในกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
        • ต้องเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน รวมทั้งไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาหรือส่งเพื่อตีพิมพ์ที่อื่นซ้ำในเรื่องเดียวกัน
        • เนื้อหา ส่วนประกอบใด ๆ ของบทความ เป็นความคิดเห็นของผู้เขียนแต่ละท่านกองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยหรือรับผิดชอบ
        • ต้นฉบับที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารจันทรเกษมสารต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ประเมินบทความตามกระบวนการ และได้รับการยอมรับจากผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ อย่างน้อย 2 คน
        • ผู้เขียนต้องยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กองบรรณาธิการวารสารกำหนด รวมทั้งต้องยินยอมให้บรรณาธิการแก้ไขความสมบูรณ์ของบทความได้ก่อนเผยแพร่
        • ผู้เขียนต้องกรอกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย (Thai Journals Online-ThaiJO) โดยเข้าไปที่ www.tci-thaijo.org

2. คำแนะนำการเตรียมต้นฉบับ  [Download]
3. แบบส่งบทความลงตีพิมพ์  [Download]