เกี่ยวกับวารสาร

วัตถุประสงค์และขอบเขตการรับตีพิมพ์ (Objective, Focus and Scope)

วารสารจันทรเกษมสาร ในรูปแบบตีพิมพ์ได้เริ่มจัดทำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537
และได้เริ่มจัดทำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 (ปีที่ 24 ฉบับที่ 47)
ISSN 0858-0006: (Print)
ISSN 2651-1975: (Online)

วัตถุประสงค์ (Objective)

1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความคิด และผลงานที่เกี่ยวกับการศึกษาและการวิจัย ในแนวทางสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
2. ส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย ผลิตผลงานทางวิชาการ เผยแพร่ต่อสาธารณชนในรูปแบบบทความทางวิชาการ
3. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนแนวคิด หรือความรู้ที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิชาการ ระหว่างนักวิชาการในมหาวิทยาลัยกับสังคมภายนอก

กลุ่มเป้าหมายคือ คณาจารย์และบุคคลากรทางการศึกษา

 

ขอบเขตการรับตีพิมพ์ (Focus and Scope)

วารสารมีนโยบายรับตีพิมพ์บทความเป็นภาษาไทย
ในสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ สาขาศึกษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มเป้าหมาย คือ คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องดังกล่าว

ประเภทของบทความ (Type of Article)

บทความวิจัย (Research Article)  และ บทความวิชาการ (Academic Article)


กระบวนการประเมินบทความ (Peer Review Process)

วารสารจันทรเกษมสารมีกระบวนการประเมินบทความ โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญ (Peer Reviewers) ทั้งหมด 3 ท่าน จากต่างสังกัดหน่วยงาน ต่อการประเมิน 1 บทความ โดยที่ผู้ประเมินและผู้เขียนไม่ทราบข้อมูลรายละเอียดชื่อหน่วยงานกันและกัน (Double-Blind Peer Review)


กำหนดการตีพิมพ์ (Publication Frequency)

วารสารจันทรเกษมสารมีการตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี
ฉบับที่ 1: มกราคม-มิถุนายน
ฉบับที่ 2: กรกฎาคม-ธันวาคม 

ค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์บทความ

อัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารจันทรเกษมสาร ดังนี้
1. บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ค่าธรรมเนียมตีพิมพ์บทความ 4,500 บาทต่อบทความ
2. บุคลากรของมหาวิทยาลัย ค่าธรรมเนียมตีพิมพ์บทความ 4,000 บาทต่อบทความ
3. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ไม่มีค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ

ทางวารสารจะเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ดังกล่าว หลังจากที่บทความได้ผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการในเบื้องต้น ซึ่งทางกองบรรณาธิการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งทางระบบวารสารออนไลน์ 

รายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิกที่นี่ <<


ผู้สนับสนุน (
Sources of Support)

สนับสนุนโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


ประวัติวารสาร (Journal History)

วารสารจันทรเกษมสาร ได้มีการคัดเลือกงานวิจัยที่หลากหลายในกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ ประกอบไปด้วยผลงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมและจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่สนใจส่งผลงานมาเผยแพร่ในวารสารจันทรเกษมสาร ซึ่งได้รับการยอมรับจากหลายมหาวิทยาลัยและได้ทำการตีพิมพ์ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 20 ทำให้วารสารจันทรเกษมสารได้รับการประเมินคุณภาพอยู่ในฐานข้อมูล TCI มาตลอด 5 ปีที่ผ่านมา