เกี่ยวกับวารสาร

วัตถุประสงค์และขอบเขตการรับตีพิมพ์ (Objective, Focus and Scope)

วารสารจันทรเกษมสาร ในรูปแบบตีพิมพ์ได้เริ่มจัดทำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537
และได้เริ่มจัดทำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 (ปีที่ 24 ฉบับที่ 47)
ISSN 0858-0006 : (Print)
ISSN 2651-1975: (Online)

วัตถุประสงค์ (Objective)

1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความคิด และผลงานที่เกี่ยวกับการศึกษาและการวิจัย ในแนวทางสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
2. ส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย ผลิตผลงานทางวิชาการ เผยแพร่ต่อสาธารณชนในรูปแบบบทความทางวิชาการ
3. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนแนวคิด หรือความรู้ที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิชาการ ระหว่างนักวิชาการในมหาวิทยาลัยกับสังคมภายนอก

กลุ่มเป้าหมายคือ คณาจารย์และบุคคลากรทางการศึกษา

 

ขอบเขตการรับตีพิมพ์ (Focus and Scope)

วารสารมีนโยบายรับตีพิมพ์บทความเป็นภาษาไทย
ในสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ สาขาศึกษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

กลุ่มเป้าหมาย คือ คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องดังกล่าว


กระบวนการประเมินบทความ (Peer Review Process)

วารสารมีกระบวนการประเมิน โดยบทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องกับบทความ จำนวน 2 ท่านต่อบทความ แบบ Double Blind Review


กำหนดการตีพิมพ์ (Publication Frequency)

วารสารจันทรเกษมสารมีการตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี (มกราคม-มิถุนายน, กรกฎาคม-ธันวาคม)


นโยบายการเข้าถึงแบบเปิด (Open Access Policy)

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.


ผู้สนับสนุน (
Sources of Support)

สนับสนุนโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


ประวัติวารสาร (Journal History)

วารสารจันทรเกษมสาร ได้มีการคัดเลือกงานวิจัยที่หลากหลายในกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ ประกอบไปด้วยผลงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมและจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่สนใจส่งผลงานมาเผยแพร่ในวารสารจันทรเกษมสาร ซึ่งได้รับการยอมรับจากหลายมหาวิทยาลัยและได้ทำการตีพิมพ์ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 20 ทำให้วารสารจันทรเกษมสารได้รับการประเมินคุณภาพอยู่ในฐานข้อมูล TCI มาตลอด 4 ปีที่ผ่านมา