ประกาศเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความในวารสารจันทรเกษมสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2566 โดยเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากประกาศเป็นต้นไป

27-10-2023

395741739_1001547354294314_4194479560327782453_n.jpg?_nc_cat=106&ccb=1-7&_nc_sid=8cd0a2&_nc_eui2=AeFr0TvrIl76wicrvU195QhryUjtaiM7FKfJSO1qIzsUpwREj9cMucLE3F-uH1jqfSW4D9Ib1gr6OFgukPCFXkzd&_nc_ohc=mkL8N0R6bqcAX-xsfjN&_nc_ht=scontent-kul2-1.xx&oh=03_AdQbw1M1AQopbGmWO5GYGdOMBsVCqvLV3qKYjJHr9GfzVg&oe=65A751EE 

ด้วยกองบรรณาธิการวารสารจันทรเกษมสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้กำหนดค่าอัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารจันทรเกษมสาร  ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสารจันทรเกษมสาร ลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2566 โดยมีการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารจันทรเกษมสาร ดังนี้

  1. บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ค่าธรรมเนียมตีพิมพ์บทความ 4,500 บาทต่อบทความ
  2. บุคลากรของมหาวิทยาลัย ค่าธรรมเนียมตีพิมพ์บทความ 4,000 บาทต่อบทความ
  3. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ไม่มีค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ

ทางวารสารจะเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ดังกล่าว หลังจากที่บทความได้ผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการในเบื้องต้น ซึ่งทางกองบรรณาธิการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งทางระบบวารสารออนไลน์


แก้ไขล่าสุด 27 ตุลาคม 2566