การส่งบทความ

เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

รายการตรวจสอบก่อนส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด
  • กรุณากรอกรายละเอียดใน แบบขอส่งบทความตีพิมพ์ ให้ครบถ้วน
  • ไฟล์บทความต้องเป็นไฟล์ประเภท ไมโครซอฟท์เวิร์ด (docx)
  • ในเอกสารอ้างอิงบางรายการที่มีบนเว็บไซต์ ต้องมีข้อมูลของ URLs ปรากฎในรายการ
  • บทความที่ส่งจะต้องไม่เคยตีพิมพ์ที่วารสารใดมาก่อนหรืออยู่ระหว่างการตีพิมพ์ (กรณีอยู่ระหว่างการตีพิมพ์ที่ใด ต้องแจ้งกับบรรณาธิการ)
  • ท่านได้จัดเตรียมบทความเพื่อนำมาตีพิมพ์ลงในวารสารตามคำแนะนำผู้แต่งตาม Author Guidelines เรียบร้อยแล้ว
  • กรุณากรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้แต่งหลัก ลงในช่อง "ข้อความถึงบรรณาธิการ" เพื่อการติดต่อประสานงานของวารสาร
  • หากการอ้างอิงไม่ถูกต้องตามรูปแบบ APA 7th edition จะไม่รับพิจารณา

นโยบายส่วนบุคคล

ชื่อและที่อยู่อีเมลและเบอร์โทรศัพท์มือถือของท่าน ที่กรอกข้อมูลจะนำมาใช้ในการทำงานของวารสารในเว็บไซต์แห่งนี้เท่านั้น และจะไม่นำไปเผยแพร่ให้ผู้ใดทราบหรือใช้ในกิจกรรมอื่นๆ