กองบรรณาธิการ

บรรณาธิการ
ผศ.ดร.ณพัชญ์ปภา สว่างนุวัตรกุล (มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม)

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
ดร.กัลยกร วงศ์รักษ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม)

กองบรรณาธิการ
ศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล (มหาวิทยาลัยมหิดล)
ศาสตราจารย์ ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)
ศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด กิจขันธ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม)
รองศาสตราจารย์ ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณดี สุทธินรากร (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

กองจัดการ
รองศาสตราจารย์ ดร.วิศิษย์ ปิ่นทองวิชัยกุล (มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม)
เรืออากาศเอกหญิงพิรดา อนุเวช (มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม)
นางผกาวดี ไวกสิกรรม (มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม)
นางรัชนีย์ พลพิบูลย์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม)
นางสาวนรรชนภ ทาสุวรรณ (มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม)
นางสาวทิพย์อนงค์ จินตวิจิต (มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม)
นางสาวศิริพร สุวัฒนสุข (มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม)

เลขากองจัดการ
นางสาวยวงทอง มากเอียด (มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม)
นายวิศรุต พิพิธกุล (มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม)

ศิลปกรรม – ภาพปก
นางสาวนรรชนภ ทาสุวรรณ (มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม)