ทีมบรรณาธิการ

บรรณาธิการ
ผศ.ดร.วิศิษย์ ปิ่นนทองวิชัยกุล

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
นางณพัชญ์ปภา สว่างนุวัตรกุล

กองบรรณาธิการ
ศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาสตราจารย์ ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณดี สุทธินรากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.พรรณี บัวเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

กองจัดการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชิต ธิอิ่น
เรืออากาศเอกหญิงพิรดา อนุเวช
ดร.วีระพงค์ รุกขพันธ์
นางรัชนี พลพิบูลย์
นางสาวกัลยากร วงศ์รักษ์
นางสาวทิพย์อนงค์ จินตวิจิต
นางสาวศิริพร สุวัฒนสุข
นายเอกพล กันทอง

เลขากองจัดการ
นางสาวยวงทอง มากเอียด
นายวิศรุต พิพิธกุล

ศิลปกรรม – ภาพปก
นายฐปนนท์ อ่อนศรี
นางสาวนรรชนภ ทาสุวรรณ