บรรณาธิการแถลง

ผู้แต่ง

  • ทัศนีย์ เจนวิถีสุข

คำสำคัญ:

บรรณาธิการแถลง

บทคัดย่อ

        วารสารจันทรเกษมสาร ปีที่ 23 ฉบับที่ 45 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560 ฉบับนี้ประกอบด้วยบทความวิชาการ 1 เรื่อง และบทความวิจัย 9 เรื่อง มีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจหลากหลายครอบคลุมศาสตร์ด้านการปกครองในทางรัฐศาสตร์ การบริหารจัดการวิสาหกิจ การบูรณาการความรู้จากหลักศาสนาเข้ากับศาสตร์ต่าง ๆ เช่น การบัญชี การจัดการเรียนรู้ นอกจากนี้ เนื้อหาในวารสารฉบับนี้ยังได้นำเสนอบทความเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ การจัดการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะการสอนภาษาไทยโดยใช้การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน และการศึกษากลวิธีทางภาษาในการตอบรับการแสดงความไม่เห็นด้วยในภาษาไทย

บทความแต่ละเรื่องที่น่าสนใจเหล่านี้ ทุกเรื่องได้ผ่านการประเมินบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความภายนอก โดยรายละเอียดของเนื้อหาในวารสารจันทรเกษมสารฉบับนี้ ผู้อ่านสามารถอ่านหรือสืบค้นได้จากวารสารจันทรเกษมสารทั้งในส่วนที่เป็นรูปเล่มนี้ และจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสารจันทรเกษมสารจะได้รับความสนใจและความร่วมมือจากท่านผู้รู้ ผู้สนใจสืบไปอย่างต่อเนื่อง

Downloads

เผยแพร่แล้ว

07-12-2017