ความก้าวหน้าของรัฐศาสตร์ไทย

ผู้แต่ง

  • สิริมาส หมื่นสาย

คำสำคัญ:

ความก้าวหน้า, การเมือง, รัฐศาสตร์

บทคัดย่อ

          การศึกษาความก้าวหน้าของรัฐศาสตร์ในประเทศไทยมีการแบ่งเป็น 5 ช่วงเวลา คือ 1) ก่อน พ.ศ.2475  ยุคเริ่มต้นการศึกษาทางรัฐศาสตร์ 2) พ.ศ. 2475 – 2490 ยุคการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 3) พ.ศ. 2490 - 2519 ยุคเผด็จการอำนาจนิยม 4) พ.ศ. 2520 - 2540 ยุคกึ่งประชาธิปไตย (ครึ่งใบ) และการปฏิรูปการเมืองแนวทางรัฐธรรมนูญนิยม และ 5) พ.ศ. 2541 - 2560 ยุคการเปลี่ยนแปลงตามแนวปฏิรูปประเทศ (แรงขับเคลื่อนตามกระแสสังคม)

           การศึกษาในแต่ละยุคนั้นส่งผลกระทบต่อเนื่องให้วิชาการทางด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ในสังคมไทยขาดความก้าวหน้าทั้งในแง่การจัดระเบียบสถาบันวิชาการ มาตรฐานและบรรทัดฐานทางวิชาการ ความกระตือรือร้น ของนักวิชาการและชุมชนวิชาการ ตลอดจนกิจกรรมหลักทางวิชาการซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การเรียนการสอน การิวิจัย และการบริการสังคม ซึ่งเชื่อมโยงไปถึงการประยุกต์ใช้ให้เกิดผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมต่อสาธารณะหรือสังคมโดยส่วนรวม

Downloads

เผยแพร่แล้ว

07-12-2017